Doktorand

Under utbildningen på forskarnivå ska tiden fördelas mellan:

  • forskningsuppgift som ska leda fram till en licentiat- eller doktorsexamen,
  • kurser på forskarnivå, för introduktion, fördjupning och breddning,
  • eventuell institutionstjänstgöring, till exempel undervisning som assistent inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå.

Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden, vilket garanteras av den institution där utbildningen bedrivs.

Planering och uppföljning

Att forskarstudierna planeras och följs upp är ett gemensamt åtagande för den forskarstuderande, de utsedda handledarna och övriga ansvariga för institutionens utbildning på forskarnivå. Studieplanen för en doktorand består av två delar – den allmänna studieplanen för ämnet och den individuella studieplanen. I allmänna studieplanen framgår mål och huvudsakliga innehåll i utbildning samt examenskrav inom ämnet. Planering och uppföljning görs främst via den individuella studieplanen som ska revideras årligen, samt i återkommande medarbetarsamtal mellan doktoranden och institutionens prefekt (eller den som prefekten har delegerat uppgiften till).

Om forskningsidé eller resultat bedöms som kommersialiserbar bör någon form av överenskommelse mellan de inblandade skrivas och UU innovation (länk) bör kopplas in i ett tidigt skede, före publicering av resultat.

Studietid

För doktorsexamen ska utbildningen planeras så att nettostudietiden inte överstiger 48 månader och för licentiatexamen 24 månader. Nettostudietid är den tid som faktiskt ägnats åt forskarutbildningen, det vill säga exklusive institutionstjänstgöring, sjukfrånvaro, föräldraledighet m.m.

två studenter står vid bord med studievägledare

Relationen handledaredoktorand

Relationen mellan handledare och doktorand ska präglas av professionalism. Inom fakulteten arbetar många doktorander nära sin handledare och det är naturligt att det under en period av fyra–fem år kan uppstå konflikter eller andra problem.

Läs mer om relationen handledare–doktorand

Handledning och handledarrelationer, byte av handledare

Arbets- och studievillkor

Nedan finns en sammanställning av ett antal rättigheter och skyldigheter som gäller forskarstuderandes arbets- och studievillkor. Studerande på forskarnivå befinner sig i ett gränsland mellan studier och anställning, med betoning på det senare. Till vilken kategori man formellt hör är beroende av vilken typ av finansiering man har under sin utbildning.

Högskoleförordningen ger en möjlighet att anta doktorander med annan studietakt än normalt, om de själva begär det, dock lägst 50 procent av heltid. Beslut om antagning till studier på deltid fattas av fakultetsnämndens arbetsutskott. Den totala nettostudietiden får inte överskrida fyra år.

När det gäller industridoktorander eller doktorander med anställning vid annat lärosäte, vars arbetsgivare önskar finansiera en utbildning på forskarnivå, ska det vid antagning finnas en skriftlig avsiktsförklaring från finansiären.

Forskarutbildningstiden kan, om särskilda skäl föreligger, förlängas utöver de maximala fyra åren (dvs. 48 månader nettostudietid). Till sådana skäl hör till exempel förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret och föräldraledighet.

Förlängning på grund av föräldraledighet

Förlängning för föräldraledighet utgår från antal föräldralediga dagar. Fakultetsnämnden kan, utöver föräldraledigheten (efter minst fyra månader sammanhängande föräldraledighet på heltid) även besluta om en upp till tre månaders förlängning (per barn) av nettostudietiden som kompensation för den tid det tar att starta forskningsverksamhet. Ansökan om förlängning för förtroendeuppdrag, för föräldraledighet (utöver antal föräldralediga dagar) skickas till fakultetsnämnden.

Studieavbrott inom utbildning på forskarnivå på doktorandens begäran avser den situation där doktorand väljer att inte fortsätta sina studier (utan att avlagt examen). Den som efter studieavbrott önskar återuppta utbildningen måste göra en ny ansökan om antagning, se teknats riktlinjer för utbildning på forskarnivå. 

Blankett för anmälan om studieavbrott

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin