Blanketter och mallar

För att kunna ladda ned blanketter och mallar behöver du logga in med din mailadress och ditt A-lösenord. Blanketter och mallar uppdateras kontinuerligt i samarbetsytan på Sharepoint. Därför är det viktigt att ladda ned senaste versionen och inte återanvända ett tidigare sparat dokument.

Antagning

 • Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå/byte av ämne
 • Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå (engelska)
 • Försättsblad för handlingar för antagning av doktorand
 • Forskarstuderandetillägg 
 • Särskilt tillstånd till kurser på forskarnivå (för doktorander från andra lärosäten)

Mallar för antagning (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

Mall för avtal

 • Avtal mellan institution och företag rörande industridoktorand 
 • Avtal mellan institution och annat svenskt lärosäte

Begreppet ”industridoktorand” inbegriper doktorander vars anställning är förlagd till annan organisation än Uppsala universitet, som till exempel företag, annan myndighet, kommun och forskningsinstitut.

För gemensam forskarutbildning mellan lärosäten (joint/double degree) kontakta kansliet.

Mallar för avtal (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser

Ansökan och återrapportering

 • Utlysning av medel för fakultetsgemensamma kurser på forskarnivå 2025
 • ​Ansökningsblankett för medel för fakultetsgemensamma kurser 2025
 • Mall för återrapportering för 2024
 • ​Mall för återrapportering för 2023

Medel för gemensamma forskarutbildningskurser (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

Kursvärdering

Kursvärderingar fyller huvudsakligen två funktioner:

 • doktoranderna ges möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över sitt lärande och sin utbildning
 • vara ett underlag för kvalitetsutveckling.

Universitetsövergripande riktlinjer ger ledning för arbetet med kursvärderingar och avser kurser grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enheten för kvalitet och utvärdering har tagit fram ett stöddokument som innehåller tips och råd vid kursvärdering av forskarutbildningskurser. Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har standardiserade kursvärderingsfrågor tagits fram för fakultetsgemensamma kurser samt kod för att underlätta skapandet av utvärdering för kurs i Kurt (verktyg för webbaserade enkäter). Standardiserade kursvärderingsfrågor och Kurt-kod kan även utgöra stöd för kursvärdering av andra forskarutbildningskurser som ges av institutionerna.

Opponent, betygsnämnd, protokoll

 • Fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputation
 • Betygsnämndsprotokoll för doktorsavhandlingar 
 • Betygsprotokoll för licentiatseminarium 
 • Byte av betygsnämnden/opponent och/eller ordförande och/eller närvarosätt vid disputation
 • Information for the Examination Committee and the Opponent

Opponent, betygsnämnd, protokoll (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

Mall för studieplaner

 • Mall för individuell studieplan
 • Mall för individuell studieplan, på engelska
 • Mall för allmän studieplan, svenska
 • Mall för allmän studieplan, på engelska

Mallar för individuella och alllmänna studieplaner (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

Digital ISP

OBS! Endast för institutioner som ingår i pilotprojektet

 

Delegation av ansvarsområden för FUAP

Ansökan om förlängning av doktorandanställning

Byte av handledare

Studieavbrott

Aktivitets- och finansieringsuppgifter för doktorander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin