Ämnen och studieplaner

Utbildning på forskarnivå ges vid de institutioner som bedriver forskning inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. De flesta forskarutbildningsämnen har flera inriktningar.

För varje ämne och inriktning finns en utsedd forskarutbildningsansvarig professor (FUAP) och en fastställd allmän studieplan. Del av forskarutbildningsansvarig professors uppdrag kan delegeras via skriftlig delegation till annan professor i ämnet, så kallad biträdande FUAP. FUAP har ett övergripande ansvar för forskarutbildningens kvalitet och utveckling inom sitt ämne, i samverkan med övriga professorer och lärare i ämnet.

""

Studieplaner

Studieplanen för en doktorands utbildning på forskarnivå består av två delar - den allmänna studieplanen för ämnet och den individuella studieplanen. Alla som på något sätt är inblandade i utbildning på forskarnivå bör ha kännedom om studieplanernas innehåll.

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen beskriver övergripande fakultetsgemensamma mål och regler för utbildningen på forskarnivå samt vad som karakteriserar de olika ämnena och inriktningarna. I allmänna studieplanen anges det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet, bedömningsgrunder som ska tillämpas vid urval av sökande, förhållandet mellan avhandlingsdel och kursdel, möjligheten att avlägga licentiatexamen samt vad som krävs för respektive examen på forskarnivå.

De ämnesspecifika delarna av allmänna studieplanerna fastställs av forskarutbildningsnämnden (FUN) efter förslag från forskarutbildningsansvarig professor. Förslag på nya eller reviderade ämnesspecifika delar av allmänna studieplanen ska upprättas efter en särskild mall.

Forskarutbildningsämnen och deras inriktningar, samt allmänna studieplaner och forskarutbildningsansvariga professorer

Mall för allmän studieplan (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är ett viktigt redskap för planering och uppföljning men utgör också en skriftlig överenskommelse om ömsesidiga förväntningar mellan doktorand och handledare. Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, hur handledningen är organiserad samt en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och institutionen har under utbildningstiden. I den individuella studieplanen anges även de kurser som ingår i doktorandens utbildning.

Den individuella studieplanen ska revideras minst årligen i samverkan mellan doktoranden och dennes handledare. Revideringen innebär en uppföljning av doktorandens progression i förhållande till examensmålen och tidigare plan, samt planering för fortsatt utbildning. Den individuella studieplanen ska diarieföras och arkiveras på institutionen.

Mall för individuell studieplan (kräver inloggning med mailadress och lösenord A)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin