Doktorsexamen – checklista inför disputation och examen

Inför doktorsexamen behöver en rad praktiska frågor hanteras. Här finner du en översikt.

Ansvarig: Doktorand

 • Innan opponent och betygsnämnd har fastställts, och innan avhandlingen har lämnats till tryck, ska doktoranden kontrollera forskarutbildningsämne/inriktning i Ladok och planerad examensbenämning i antagningsbeslutet.
 • Examensbenämning fastställs i samband med att opponent och betygsnämnd utses och för de ämnen som har både filosofie och teknologie examen behöver projektet spegla examensbenämningen. Om doktoranden önskar byta examensbenämning se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.
 • Om doktorand anser att projektets karaktär speglas av en annan examensbenämning än för ämnet fastställd, kan den anhålla om att byta examensbenämning hos fakultetsnämnden. Anhållan om dispens skickas till fakultetsnämnden innan beslut om opponent och betygsnämnd.
 • Om utbildningens projekt har ändrat karaktär så att forskarutbildningsämne/inriktning behöver bytas så tar prefekt beslut om detta i samband med revision av individuell studieplan. Använd blanketten ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå/byte av ämne.

Ansvarig: Huvudhandledaren

 • Huvudhandledaren, i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor, kontaktar opponent och bestämmer ungefärlig tid för disputation efter bedömning när avhandlingen kan vara klar.

Ansvarig: Huvudhandledaren

 • Doktorand, handledare och opponent beslutar i samråd ett disputationsdatum. Disputation får äga rum under terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.

Ansvarig: Doktorand

 • Doktoranden bokar disputationsdatum i universitetets disputationskalender som finns här.
 • Vid eventuella frågor: kontakta kansliet för teknik och naturvetenskap, fuadm-teknat@uu.se
 • Doktoranden kontaktar avhandlingsproduktion för att boka en tidsplan för tryckning, spikning, annonsering och sammanfattning.

Ansvarig: Doktoranden

 • Doktoranden ordnar tillstånd från utgivare av tidskrifter att trycka publicerade uppsatser och bokar tidsplan för produktion senast 14 veckor före disputation. Doktoranden ska planera för att kunna spika sin avhandling senast tre terminsveckor (eller under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti) innan disputationen. Avhandlingen ska innehålla en svensk sammanfattning om minst två sidor. Information om publicering av avhandling.
 • Universitetsbiblioteket har information om tryckning, spikning, annonsering och sammanfattning.
 • Obligatorisk upplaga av tryckt doktorsavhandling är tio exemplar.

Ansvarig: Huvudhandledare

 • Doktorand och huvudhandledare kontrollerar att alla kurser är avklarade. Stäm av mot allmän studieplan och individuell studieplan (kurs i forskningsetik 2 hp) är obligatoriskt för doktorsexamen. Läs mer om kursfordringar. Huvudhandledare ansvarar för att det i Ladok rapporteras ”Alla kurser är klara för doktorsexamen”.
 • Huvudhandledaren (eller doktoranden) bokar lokal för disputationen.
 • Huvudhandledaren informerar opponent och betygsnämnd (efter att de utsetts, se nedan) om proceduren för disputation, se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå. Det är särskilt viktigt att informera utländsk opponent om proceduren. I samband med att beslut skickas ut från kansliet biläggs fakultetens Information for the examination committee and the opponent som är ett bra underlag för diskussion med opponenten.

Ansvarig: Forskarutbildningsansvarig professor

 • Forskarutbildningsansvarig professor (i samråd med handledare) skickar förslag till fakultetskansliet om opponent och betygsnämnd. Använd blanketten Fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputation. Därefter fattar sektionsdekan beslut om opponent och betygsnämnd. I samband med detta fastställs tid och plats för disputation samt examensbenämning.

Ansvarig: Doktoranden

 • Doktoranden ska spika sin avhandling tre veckor under terminstid eller under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti. Perioden 15 juni till och med 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden. Avhandlingen ska innehålla en svensk sammanfattning om minst två sidor. Information om publicering av avhandling.
 • Doktoranden ska skicka avhandlingen till opponent, betygsnämnd samt överlämna sju exemplar till universitetsbiblioteket (Carolina) för arkivering.
 • I och med att doktoranden spikar sin avhandling publiceras information om avhandlingen och kommande disputation i universitetets kalendarium. Informationen ska också publiceras i institutionens kalendarium (kontakta institutionens webbansvariga).

Ansvarig: Huvudhandledaren

 • Huvudhandledaren ser till att det i Ladok rapporteras ”Alla kurser är klara för doktorsexamen”, helst innan disputationen, för att doktoranden ska kunna få ut sitt examensbevis/sin examen.

Ansvarig: Ordförande för disputationen.

 • Disputation och betygsnämndssammanträde. Vid disputationen deltar doktorand, opponent, betygsnämnd med flera. Vid betygsnämndssammanträde deltar endast betygsnämnden vid själva beslutsfattandet, handledare och opponent kan delta i diskussionerna.
  Blankett för betygsnämndsprotokoll (kräver inloggning med lösenord A).

Ansvarig: Huvudhandledare/ordförande för disputation

 • Huvudhandledaren/ ordförande för disputationen ansvarar för att godkänd disputation rapporteras till institutionens administration och fakultetskansliet (protokollet mailas till fuadm-teknat@uu.se). Eventuellt pappersoriginal arkiveras på institutionen. Institutionen rapporterar också in i Ladok där avhandlingen attesteras av forskarutbildningsansvarig professor.
 • Om en avhandling underkänns är det huvudhandledarens ansvar att omedelbart meddela detta till Uppsala universitetsbibliotek via fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Ansvarig: doktoranden

 • Doktoranden ansöker om examensbevis hos examensenheten. Det utfärdas endast elektroniska examensbevis. Innan doktorand ansöker om examensbevis är det viktigt att doktoranden går in i Ladok och ändrar till sin privata mailadress.
 • Det finns många examensbenämningar att välja på i Ladok, ett tips är att söka på "Technology" och sedan välja "Degree of doctor Philosophy (Faculty of Science and Technology)" för Filosofie doktorsexamen eller "Degree of doctor Philosophy (Technology)" för Teknologie doktor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin