Handledning

Vem kan vara handledare?

Varje doktorand ska ha minst två handledare. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens. Huvudhandledare ska ha genomgått lång handledarutbildning (tre veckor heltid) alternativt motsvarande handledarutbildning vid annat lärosäte i kombination med fakultetens kompletterande handledarutbildning (en heldag) Biträdande handledare rekommenderas att senast under sitt första år som handledare genomgå handledarutbildning (tre veckor). I samband med att handledare utses ska frågan om jäv beaktas.

Huvudhandledaren har huvudansvar för alla delar av doktorandens utbildning. I den individuella studieplanen ska anges respektive handledares uppgifter och ansvarsområde.

För att samarbetet under utbildningen på forskarnivå ska fungera så bra som möjligt bör handledare och doktorand redan på ett tidigt stadium göra klart vilka krav och förväntningar de har på varandra, gärna skriftligt som bilaga till den individuella studieplanen.

Det är institutionens ansvar att huvudhandledare har möjlighet utföra sitt handledningsuppdrag inom sin ordinarie tjänstgöring. Institutionen ska även möjliggöra kompetensutveckling för handledarna.

I handledarens ansvar ingår att doktoranden ges adekvat introduktion till studierna på forskarnivå. Som stöd i detta anordnas regelbundet introduktionskurser på fakultetsnivå. Det är handledarens ansvar att introducera forskningsuppgift och metodik. Det är rekommenderat att detta dokumenteras i den individuella studieplanen. Det är prefektens och handledarens ansvar att se till att doktoranden får en adekvat introduktion till institutionens/avdelningens rutiner inklusive gällande säkerhetsföreskrifter (som ska följas även i forskningsarbetets ibland udda situationer).

I uppdraget som handledare ingår forskningshuvudmannens övergripande ansvar för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed (SFS 2019:504, § 5). Det är också handledarens ansvar att den forskarstuderande, genom handledning och andra utbildningsinslag rörande forskningsetik, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för att god forskningssed följs i forskningen. Obligatoriska etikkurser anordnas regelbundet på fakultetsnivå.

Tillgänglighet för doktorander

En handledare ska vara rimligt, men inte nödvändigtvis ständigt, tillgänglig för sina doktorander, som vid schemalagda gruppmöten och diskussionstider, men lika väl genom spontana kontakter på arbetsplatsen. I situationer då handledare och doktorand är verksamma på skilda platser under längre tid än någon månad bör det finnas en ömsesidig överenskommelse om hur kontakten mellan inblandade handledare och den forskarstuderande ska upprätthållas.

Handledarnas ansvar innebär även att de kan behöva hantera frågor och problem som inte enbart är utbildningsrelaterade.

Underkänd avhandling

Om en avhandling underkänns är det handledarens ansvar att omedelbart meddela detta till Uppsala universitetsbibliotek via fraga.biblioteket@ub.uu.se.

Dokumentera förväntningar

Relationen mellan handledare och doktorand ska präglas av professionalism. Inom fakulteten arbetar många doktorander nära sin handledare och det är naturligt att det under en period av fyra–fem år uppstår konflikter eller andra problem.

Om doktorand och handledare redan från början har rimliga förväntningar på varandra, som konkretiseras i den individuella studieplanen och i regelbundna strukturerade samtal, undvikes många konflikter. I den individuella studieplanen ska därför handledningens omfattning, former och disposition hållas aktuell i samråd mellan handledare och doktorand.

Konfliktlösning

Vid oenigheter ska parterna först försöka lösa konflikten själva. Om detta misslyckas har prefekten det primära ansvaret att medla eller finna andra lösningar. Bedöms konflikten ha sin grund i allvarliga rent personliga motsättningar, bör man fundera på alternativet att utse ny handledare. Har motsättningen sin grund i en vetenskaplig oenighet eller i ett prioritetsanspråk, bör man i första hand söka en medling med en opartisk utomstående. Då doktoranden befinner sig i ett formellt underläge bör den utomståendes opartiskhet säkerställas. Doktorand ska upplysas om rätten att anlita ett ombud vid eventuell konflikt. Ombudet kan vara en facklig företrädare, student- och doktorandsombudsman eller kollega.

Alltför nära personliga relationer mellan handledare och doktorand kan också uppstå under studietiden. Eftersom handledaren har ansvaret att fatta vissa formella beslut om doktorandens utbildning uppstår då en jävssituation och ny handledare ska snarast utses för den aktuella doktoranden.

Doktoranden kan få stöd

En doktorand som inte anser sig bli korrekt bemött vid sin institution/avdelning kan vända sig till någon av följande instanser:

  • doktorandrådet vid fakulteten (TNDR)
  • ordföranden i fakultetens forskarutbildningsnämnd
  • student- och doktorandombudsman vid UU
  • facklig företrädare
  • företagshälsovården.

Vilken eller vilka av instanserna som är lämpliga avgör doktoranden, liksom om en fråga ska föras vidare. Doktorandens personuppgifter ska, så långt möjligt, vara konfidentiella.

Doktorander har rätt att byta handledare enligt högskoleförordningen. Det är prefektens uppgift att finna en lösning som så långt som möjligt tillgodoser båda parters intresse, exempelvis genom att den ursprunglige handledaren har kvar en roll som vetenskapligt ansvarig för projekt i fall där den forskarstuderande är nästan färdig. Om ärendet gäller doktorander i början av utbildningen bör man vid byte av handledare överväga att även byta projekt.

Handledaren ska bytas om:

  • kravet att en handledare är anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet inte uppfylls
  • handledaren är tjänstledig eller sjukskriven på heltid under en längre period
  • handledaren får nya arbetsuppgifter som gör det svårt att fullgöra uppdraget som handledare
  • en jävssituation uppstår.

Vid byte av handledare ska den individuella studieplanen revideras och de ändrade förhållandena läggas in i Ladok.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen ska rätten till handledning och andra resurser för utbildningen på forskarnivå dras in.

Indragning av resurser kräver noggrann prövning och ska ske inom ramen för en transparent beslutsprocess vars form beslutas av ansvarig fakultetsnämnd.

Skälen för och emot att dra in resurser ska tydligt framgå och ärendet måste behandlas med respekt och vederbörlig hänsyn till doktorandens integritet.

Planering och uppföljning av studierna

Att som handledare planera och följa upp studierna tillsammans med doktoranden är en viktig del i handledarskapet. Minst en gång årligen ska den individuella studieplanen revideras. En gång per halvår ska doktorandens aktivitet och försörjning rapporteras till Ladok för avräkning av antalet förbrukade studiemånader.

För doktorsexamen ska nettostudietiden (aktiv studietid) vara högst 48 månader och för licentiatexamen högst 24 månader. Nettostudietiden sätter gränsen för anställningen som doktorand. Det är därför viktigt att doktorand och handledare håller reda på nettostudietid och räknar bort tid för institutionstjänstgöring, föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet, etc.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin