Licentiatseminarium – checklista inför seminarium och eventuell examen

Licentiatseminarium kan användas som slutmål för utbildningen eller som ett delmål i studierna mot doktorsexamen. Inför licentiatseminarium behöver en rad praktiska frågor hanteras. Här finner du en översikt.

Ansvarig: Huvudhandledare

 • Huvudhandledaren (i samråd med övriga handledare och forskarutbildningsansvarig professor) bedömer när avhandlingen kan vara klar och utser extern granskare. Datum bestäms i samråd mellan licentiand, handledare och granskare. Licentiatseminarium får äga rum under terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.

Ansvarig: Huvudhandledare

 • Handledaren eller licentianden bokar lokal för seminariet.

Ansvarig: Licentianden

 • För licentiatavhandling, där slutmålet med utbildningen är licentiatexamen, ska publicering ske öppet tillgängligt i universitetets publiceringsplattform senast tre terminsveckor innan licentiatseminarium.
 • För licentiatavhandling, där licentiatseminarium är ett delmål i utbildningen mot doktorsexamen behöver avhandlingen inte publiceras i publiceringsplattformen, däremot ska en elektronisk slutversion i form av en pdf-fil eller motsvarande finnas tillgänglig och distribueras senast tre terminsveckor innan licentiatseminarium till examinator och extern granskare.
 • Perioden 15 juni till och med 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden.
 • En licentiatavhandling ska i båda fallen finnas tillgänglig i fysisk form senast vid tillfället för seminariet. i minst fyra exemplar varav
  • ett exemplar ska finnas tillgängligt på institutionens kansli (eller motsvarande),
  • ett exemplar till externa granskaren,
  • ett exemplar till huvudhandledaren
  • ett exemplar till forskarutbildningsansvarig professor.
 • Inga exemplar behöver inlämnas till biblioteket.
 • Institutionen kan ha egna regler om ytterligare exemplar.

 

 • Licentianden kontrollerar uppgifterna om ämne/ inriktning i Ladok och examensbenämning i antagningsbeslutet.
 • För de ämnen som har både filosofie och teknologie examen behöver projektet spegla examensbenämningen. Om doktoranden önskar byta examensbenämning se fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå.
 • Om doktorand anser att projektets karaktär speglas av en annan examensbenämning än för ämnet fastställd, kan den anhålla om att byta examensbenämning hos fakultetsnämnden. Anhållan om dispens skickas till fakultetsnämnden så att beslut kan fattas senast tre veckor innan licentiatseminariet.
 • Om utbildningens projekt har ändrat karaktär så att forskarutbildningsämne/inriktning behöver bytas så tar prefekt beslut om detta i samband med revision av individuell studieplan. Använd blanketten ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå/byte av ämne.
 • Information om att licentiatseminiarum kommer att hållas ska publiceras i institutionens kalendarium (kontakta institutionens webbansvariga) med information om hur man får tillgång till avhandlingen.

Ansvarig: Forskarutbildningsansvarig professor

 • Licentiand, granskare, handledare och forskarutbildningsansvarig professor deltar vid licentiatseminariet.
 • Forskarutbildningsansvarig professor (eller den som han/hon utser i sitt ställe) är examinator efter samråd med huvudhandledaren och granskaren.

Ansvarig: Huvudhandledare

 • Huvudhandledaren rapporterar i Ladok att avhandlingen är godkänd för licentiatexamen samt att alla kurser för licentiatexamen är avklarade (kurs i forskningsetik 2 hp är obligatoriskt för licentiatexamen).
 • Läs mer om kursfordringar.
 • Huvudhandledaren ansvarar för att godkänt licentiatseminarium rapporteras till institutionens administration. Institutionen rapporterar in i Ladok. Betygsprotokoll för licentiatseminarium arkiveras på institutionen.

Ansvarig: Licentianden

 • Licentianden ansöker om examen.
 • Licentianden ansöker om examensbevis hos examensenheten. Det utfärdas endast elektroniska examensbevis. Innan doktorand ansöker om examensbevis är det viktigt att doktoranden går in i Ladok och ändrar till sin privata mailadress eftersom endast digitala bevis utfärdas.
 • Det finns många examensbenämningar att välja på i Ladok, ett tips är att söka på "Technology" och sedan välja därefter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin