Standardiserade kursvärderingsfrågor fakultetsgemensamma kurser

”Beviljade medel utbetalas efter rapportering av genomförd kurs. Till rapporten ska deltagarlista och sammanfattning av kursutvärderingen bifogas. Kursutvärderingen ska, förutom kursspecifika frågor, innehålla några standardiserade ursvärderingsfrågor som kommer tillhandahållas.” [TEKNAT 2020/135.] Forskarutbildningsnämnden beslutade 2020-11-11 att följande frågor ska användas:

1. Överlag är jag nöjd med den här kursen.

Beskrivning: Här efterfrågas hur du sammantaget tycker att kursen fungerat, allt från lärare, innehåll, undervisningsformer, och examination till schemaläggning.

Svarsalternativ: På en femgradig skala från ”1: Instämmer inte alls” till ”5: Instämmer helt”.

Analys: Svaren ger en indikation på hur väl kursen fungerat ur studentens synvinkel. I vissa fall kan ett lågt värde vara väntat, i andra inte. Är värdet lågt bör det kommenteras och förklaras i

2. Vad tycker du var det bästa med den här kursen?

Beskrivning: Här kan du lyfta fram insatser, egenskaper eller delar av kursen som du tyckte var bra.

Svarsalternativ: Fritextsvar.

Analys: Svaren ger tillfälle att lyfta uppskattade egenskaper eller delar av kursen. Lärare kan få positiv feedback som ofta är välbehövlig, och som kan ge insikter om styrkor att ta fasta och bygga vidare på samt idéer för vad som kan spridas till andra kurser.

3. Ge konstruktiva förslag för utveckling av kursen.

Beskrivning: Genom din hjälp kan kursen bli bättre, och något som redan är bra kan bli ännu mer framträdande/effektivt.

Svarsalternativ: Fritextsvar.

Analys: Studenterna får tillfälle att hjälpa till med kursutvecklingen, t.ex. hur något borde ändras för att bli bättre, eller hur något som redan är bra kunde bli mer framträdande/effektivt.

4. Hur upplevde du arbetsbelastningen på kursen i förhållande till dess storlek (hp)?

Beskrivning: Här efterfrågas hur du uppfattat arbetsbelastningen, dvs hur mycket tid du sammanlagt lagt ner i förhållande till heltid. Exempel: en kurs om 5 hp under en period motsvarar 1/3 av heltid.

Svarsalternativ: På femgradig skala från ”1: Alldeles för liten” till ”5: Alldeles för stor”.

Analys: Liknande föregående fråga, men specifikt arbetsbelastning. Notera att svaren inte ger absoluta mått, utan visar studentens subjektiva uppfattning. Fritextkommentarer kan ge ytterligare dimension till svarsvärdet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin