Projekt och samarbeten

Uppsala universitetsbibliotek samverkar med institutioner och enskilda forskare i en rad projekt till stöd för utbildning och forskning. Många projekt innefattar tillgängliggörande av samlingar genom katalogisering, digitalisering och publicering i någon av plattformarna Alvin eller DiVA. På så sätt blir samlingarna till fortsatt nytta för användare världen över. Här nedan syns en sammanställning över projekt från de senaste åren.

Aktuella samarbetsprojekt

Medicinens kommunikation – Digitalisering av svenska medicinska tidskrifter 1781–2011
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2023–2026

Syftet med projektet är att skapa en databas (Swemper) med svenska medicinska tidskrifter utgivna 1781–2011.

Beskrivning av projektet hos Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet och dess medlemmar på Uppsala universitet.

Juridikbok.se – webbplats för svensk juridisk litteratur
Digitalisering av juridisk litteratur som inte längre ges ut i tryckt form.
Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur, vars styrelse består av representanter från rättsvetenskapen, advokatkåren, domarkåren, de juridiska förlagen samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.
År 2020–

Databasen, projektet, stiftelsen och dess medlemmar.

Litteraturbanken. Svensk skönlitteratur utgiven 1800–1910.
Flera projekt, framför allt ”Nya vägar till det förflutna”
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2020–2024

Litteraturbankens projekt avser att digitalisera den svenska skönlitteratur som publicerades separat under hela 1800-talet. Hela materialet görs tillgängligt för forskningen och allmänheten i tre portaler med olika nyutvecklade redskap för att utforska det och göra det nerladdningsbart.

Beskrivning av projektet ”Nya vägar till det förflutna” hos Riksbankens Jubileumsfond.

För löpande och aktuell information, se litteraturbanken.se

Av Gustavs hand: Digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv
Historiska institutionen Uppsala universitet
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2022–2024

Projektet syftar till att konservera och digitalisera samlingen, att med HTR (handskriftsigenkänning) transkribera och göra delar av samlingen sökbar, att initiera samlingen i undervisning och forskning samt att presentera samlingen och arbetet med den såväl inom som utanför den akademiska världen.

Beskrivning av projektet hos Riksbankens Jubileumsfond.

För löpande och aktuell information, se gustavshand.ub.uu.se.

Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar
Institutionen för nordiska språk
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2022–2025

Projektet utgörs av tre delar, syftande till att tillgängliggöra de västnordiska handskrifterna som bilder och elektroniskt sökbart forskningsmaterial.

Beskrivning av projektet hos Riksbankens Jubileumsfond.

Nationellt bibliotekssamarbete digitaliserar svenskt tryck
Med målet att digitalisera svenskt tryckt material från 1400-talet till nutid har ett samarbete inletts mellan Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Fennica – Digitalisering av den svenska tidens litteratur 1488–1809
Ett samarbete med Finlands nationalbibliotek gällande digitalisering av verk ur den äldsta finska nationalbibliografin som gått förlorade i Finland.
Finansierat av Finlands nationalbibliotek
År 2023

Det finska nationalbibliotekets beskrivning av Fennica

och samlingen den Svenska tidens litteratur.

Saint Barthélemy – Svensk karibisk kolonialism 1784–1878.
Ny forskning genom integration, klassifikation, publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkiv.
Finansierat genom Vetenskapsrådet i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin.
År 2019–2023

Det digitaliserade materialet och mer information om projektet.

Text Till Tiden 1 (Fornsvenska handskrifter) och 2 (fornsvenska texter i eftermedeltida handskrifter)
Stockholms Universitet, Kungl. biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
År 2016–2021; 2019–2022

Mötesplats Medelhavet
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Svenska institutet i Rom
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
År 2019–2022

Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718–1772): ett digitaliserings- och databasprojekt.
Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
Finansierat av Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond.
År 2020–2021

Numismatisk litteratur
Finansierat genom stiftelser för numismatisk forskning
År 2018–2021

The Library of Leufstabruk
Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Kungliga biblioteket i Haag (Nationalbiblioteket i Nederländerna)
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
År 2018–2020

Digitalisering av äldre kartmaterial på Leufsta Bruksarkiv
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
Stiftelsen Leufsta, Folkrörelsearkivet, Uppsala universitetsbibliotek
År 2019

Gottfried Schröers stambok (Y 131).
Textuella strategier för självstilisering hos 1600-talets svenska adel.
Inst. f moderna språk
Tersmedens fond
2019

Joel Eriksson fotografisamling
(Fotografier från hans resor i Mongoliet.)
Finansierat av Vitterhetsakademien
År 2019

Evighetsrunor
Glasnegativ, handskrifter, anteckningsböcker mm. "runrelaterat" material ur von Friesens och Celsius samlingar.
Riksantikvarieämbetet och Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2017–2019

Linnékorrespondensen
Publicering och lagring i Alvin av stora delar av originalbreven till och från Carl von Linné. Originalbreven finns spridda på olika institutioner världen över.
Projektet inleddes 1995 på Kungl. Vetenskapsakademien och hade en period Svenska Linnésällskapet som huvudman innan Kungl. Vetenskapsakademien på slutet återigen ansvarade för projektet, och drev detta fram till projektets slut 2019.
År 1995–2019

C-handskrifter, medeltida handskrifter i urval
Samarbete med Alamire foundation, KU Leuven
År 2017

Arkitekturhistoria före arkitekturhistoriens uppkomst
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Finansierat av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning.
År 2017

Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek
Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
År 2015–2018

Kungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690–1726
Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
År 2014–2017

Greek manuscripts in Sweden
Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2012–2016

Illuminated manuscripts in Swedish collections
Institutionen för konstvetenskap. Uppsala universitet, LU
Finansierat av Riksbankens jubileumsfond
År 2003–2006

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!