Temaområden - SuHRF

För att lättare identifiera forskningsfrågor och hitta samarbeten har tre temaområden tagits fram.

Energi och klimat

Gotland blir ett svenskt pilotprojekt för omställning till förnybar energi. En ökad satsning på bland annat sol- och vindenergi kommer att ge en ökad inverkan på natur- och kulturarv.

Alltifrån vindgeneratorer i det historiska landskapet till solceller på kyrktaken kan vara frågor som är intressanta att undersöka närmare.

Bildobjekt

Samhälle i förändring

Samhällets komplexitet ökar och människor rör sig av olika anledningar, bland annat för att fly från krig och konflikt eller för att få bättre framtidsmöjligheter. Kulturarv används för att skapa identiteter och stärka gemenskaper, men kan också på ett negativt sätt verka exkluderande och bygga gränser och bidra till fientlighet mellan grupper.

Det finns vissa tecken på att kulturarv allt mer blir ett maktmedel i konflikter. Detta tema handlar om hur detta tar sig i uttryck och hur forskning kan bidra till att stärka kunskaperna om dynamiken mellan kulturarv och större samhällsförändringar.

Bildobjekt

Hållbar samhällsutveckling

Dagens samhällsbyggande står inför stora och omvälvande utmaningar. Anpassning till ett förändrat klimat och minskad påverkan på klimatet är tillsammans med målen om att skapa hållbara bebyggelsemiljöer där miljömässiga, sociala, ekonomiska såväl som kulturella intressen ska vägas in står i fokus för temat.

Tillsammans med de utmaningar som den byggda miljön ställs inför i samband med samhällsförändringar av andra slag såsom näringslivets förändrade förutsättningar.

Bildobjekt

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin