Forskningsstöd

Syftet med forskningsstödet är att ge forskare som är intresserade av att utforska frågor om relationen mellan demokrati och högre utbildning en möjlighet att initiera, genomföra eller avsluta forskning inom detta område. Medel kommer att beviljas till forskning som explicit och tydligt utforskar relationen mellan demokrati och högre utbildning, och där det finns ett intresse av att delta i aktiviteter som utvecklar forskningsprogrammets övergripande tema. Medel kommer främst att ges för att finansiera lönekostnader, men kan också beviljas för att täcka relaterade och tydligt specificerade extrakostnader som behövs för att genomföra forskningen.

Instruktioner för bedömning Demokrati och högre utbildning

Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning har som ett av sina syften att initiera, utveckla och stärka forskning inom Uppsala universitet som problematiserar och utforskar relationen mellan demokrati och högre utbildning. För detta utlyser programmet två former för forskningsstöd som kan sökas av forskare som har en pågående tjänst vid någon av universitetets enheter/institutioner inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Den första gäller forskarstöd för att aktivt bedriva forskning inom ramen för sin anställning. Forskare som finansieras inom programmet förväntas aktivt delta i och bidra till forskningsprogrammets verksamhet. Det andra stödet syftar till att stötta pågående arbete med ansökningar till externa finansiärer, i de fall det finns en ansökan som avslagits och som behöver vidareutvecklas inför ny ansökningsomgång.

Vid bedömning av ansökningar kommer helheten i ansökan att beaktas. Forskarstöden bereds med hjälp av sakkunniga, med följande kriterier för bedömning:

Relevans: Forskningens relevans för programmet och en tydlig koppling till frågeställning som rör relationen mellan demokrati och högre utbildning.

Bidrag: Forskningens potential att bidra till forskningsprogrammets övergripande mål.

Genomförande: Den presenterade forskningsplanen ska vara tydlig, välmotiverad och realistisk, och bereda möjlighet att bedöma projektets planerade output.

För särskilt äskade medel för kostnader utöver lönemedel ska bedömningen göras huruvida dessa kostnader är tydligt specificerade och motiverade i relation till den föreslagna forskningsplanen.

Varje bedömare betygsätter var och en av de tre kriterierna (skala 1-4), samt ger en övergripande bedömning om man anser ansökan tillhör grupp A (bör finansieras), B (kan finansieras om utrymme finns), eller C (bör ej finansieras).

Stöd för utveckling av externa ansökningar bereds löpande av programledningen enligt följande kriterier:

Relevans: Forskningens relevans för programmet och att ansökan har en tydlig koppling till frågor om relationen mellan demokrati och högre utbildning.

Omdöme: Att den ursprungliga ansökan har bedömts positivt i tidigare utlåtande och vid bedömning av extern finansiär.

Genomförande: Att ansökan har en tydlig, välmotiverad och realistisk plan för förnyad ansökan.

Beredningsprocess forskarstöd Demokrati och Högre utbildning

Ansökningar för forskarstöd till programmet Demokrati och Högre utbildning bereds två gånger per år, september/oktober och februari/mars. Bedömargruppen består av sex sakkunniga som utses av programstyrelsen. Sakkunniga ska representera en bred ämneskompetens inom området för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. De är meriterade och erfarna forskare med god insyn i aktuell forskning av relevans för programmet. Varje sakkunnig deltar i två beredningar, varefter grupperna roteras och nya sakkunniga väljs in. Innan beredningen påbörjas ska de sakkunniga anmäla om jäv föreligger.

Vid beredning kan ansökningarna delas in i fler än en bedömargrupp, beroende på antal ansökningar samt eventuella jävsförhållanden. Varje ansökan läses och bedöms av minst två, som regel tre, sakkunniga. Sakkunniga förbereder sig inför beredningsmötet genom att betygsätta de enskilda ansökningarna enligt instruktioner i dokumentet "instruktioner för bedömning".

Vid beredningsmötet diskuteras samtliga ansökningar och de sakkunniga får möjlighet att redogöra för och motivera sina bedömningar. Representanter för programledningen leder diskussionerna, men deltar inte i bedömningen. De sakkunniga enas om en slutlig värdering av varje ansökan samt en rangordning, som utgör grunden för en rekommendation om vilka projekt som bör finansieras. Denna rekommendation ligger till grund för programledningens förslag till beslut, givet det tillgängliga budgetutrymmet.

Forskningsprogrammets styrelse fattar beslut om medelstilldelning på basis av programledningens förslag. Beslut meddelas de sökande via e-post när protokoll och beslut har justerats och diarieförts.

Motivering av omdömen ges ej. Programledningen ger dock gärna återkoppling efter att beslut fattats, på basis av sin egen uppfattning av de diskussioner som förts i samband med beredningsmötet i syfte att uppmuntra och stärka reviderade ansökningar till kommande utlysningar.

Sakkunniga Demokrati och högre utbildning

VT 2023

  • Maria Engström, professor, institutionen för moderna språk
  • Åsa af Geijerstam, universitetslektor, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • David Langlet, professor, juridiska institutionen
  • Sofia Näsström, professor, statsvetenskapliga institutionen
  • Emin Poljarevic, universitetslektor, Teologiska institutionen
  • Kerstin Rydbäck, professor, institutionen för ABM

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin