Utlysningar

Forskningsprogrammet ger forskare möjligheten att initera, genomföra eller slutföra forskning som utvecklar kunskapen om relation mellan demokrati och högre utbildning.

Programmet har två öppna utlysningar: individuellt stöd och stöd för forskargrupper.

Om forskningsprogrammet och syftet med forskarstöden

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som breddar och fördjupar vår kunskap om och förståelse för det komplexa förhållandet mellan demokrati och högre utbildning, och vilken betydelse detta förhållande har för framtidens demokratiska samhälle. Den högre utbildningen är beroende av en demokratisk ordning för att utvecklas och frodas. Möjligheten att bedriva fri och obunden forskning och kunskapssökande vid universitet och högskolor är centralt för demokratin. Samtidigt har universiteten och den högre utbildningen bland annat uppgiften att utbilda och träna demokratiska medborgare, som både kan bidra till och ifrågasätta demokratiska institutioner och processer. Demokrati och högre utbildning är ömsesidigt beroende, men relationerna är också komplexa och föränderliga. I takt med att grundläggande demokratiska värden och akademisk frihet i allt högre grad ifrågasätts runtom i världen, är det viktigt att utveckla kunskapen om relationen mellan demokrati och högre utbildning; hur relationerna ser ut och uttrycks i olika kontexter och sammanhang, hur de förändras över tid, och hur de påverkar formandet av det demokratiska rummet genom olika praktiker och uttryck.

Medel kan sökas av disputerade, anställda forskare och lärare inom Uppsala universitet och kan användas för att initiera, genomföra eller slutföra forskning som utvecklar kunskapen om relationen mellan demokrati och högre utbildning. Medel kommer att ges för forskning som tydligt fokuserar på en frågeställning kopplad till relationen mellan demokrati och högre utbildning, och för forskare med intresse att delta i och utveckla forskningsprogrammets övergripande tema. Medel tilldelas i första hand för lönekostnader, i andra hand till tydligt specificerade omkostnader.

Pengar kan sökas för forskning och forskningsverksamhet, för vilken lönemedel förnärvarande saknas. Forskare är ålagda att rapportera i de fall externa medel beviljas för projektet under uppdragstiden.

Ansökan

Ansökan ska innehålla (i en fil om max 5 sidor):

 • Projektbeskrivning, max 2 sidor. (Bör innehålla tydligt specificerat problem, syfte och forskningsfråga, huvudsaklig metod, teoretisk och praktisk relevans)
 • Genomförandeplan och tydligt specificerad forskningsrelaterad output (tex. publikation, forskningsansökan, rapport, eller tydligt specificerat datamaterial och hur detta ska användas), max 1 sida.
 • Forskningsetiska överväganden
 • Redogörelse för vilka medel som funnits eller finns att tillgå, eller som söks separat från externa källor.
 • Kort meritförteckning med uppgifter om nuvarande anställning, max 1 sida.
 • Budgetunderlag för lönekostnader samt för LBK och OH.

Därutöver ska följande sändas in i separat fil:

 • Godkännande från prefekt.

Om medelstilldelning

Riktlinjer för utdelning av forskningsmedel:

 • Sökande ska vara anställd vid institution/enhet vid HumSam området, Uppsala Universitet. Anställningen kan vara tillfällig, men institutionen ska vara beredd att anta arbetsgivaransvaret, bereda arbetsplats, och tillse att arbetet kan bedrivas i relation till andra arbetsuppgifter. Prefektens godkännande för ansökan krävs.
 • Omfattning motsvarande 20%-40% anställning kan sökas för en period omfattande totalt max 9 månader, innehållande lönekostnader, LBK och OH (ej lokalkostnad och IT avgift). Önskad omfattning anges i ansökan. Tillgängliga medel kan ge en lägre tilldelning än önskat, dock minimum 20%. Medlen ska disponeras inom 12 månader från bidragsdatum om inte annat överenskommits med programledningen. Sökande ska vara disputerad när projektet påbörjas.
 • Vid behov av särskilda medel för omkostnader ska dessa särskilt redovisas i anmälan. Medel beviljas endast för specificerade omkostnader relaterade till datainsamling, analys, och/eller publicering. Behoven ska motiveras. Medel beviljas ej för utrustning, assistent/motsv. eller workshops.
 • Ansökan är individuell och personlig. För projekt med fler forskare, se separat utlysning.

De forskare som får del av programmets forskningsmedel förbinder sig att 1. Slutredovisa projektet med den/de rapport(er)/publikation(er) som specificerats i ansökan och rapportera ev. tillkommande publikationer eller bidrag som följer av projektet, 2. aktivt delta i programmets verksamhet under hela bidragsperioden, samt 3. presentera sitt projekt minst en gång under projekttiden inom ramen för den löpande seminarieserien.

Medel ska slutredovisas med en kort vetenskaplig och ekonomisk redovisning. Eventuella resterande medel vid bidragstidens slut ska meddelas programledningen som beslutar om hur dessa skall hanteras.

Programmet uppmanar samtliga forskare att under eller i anslutning till projekttiden ensam eller i samarbete med andra, arrangera ett seminarium/event med antingen utåtriktat (policy, näringsliv, allmänhet) eller inåtriktat (andra delar av universitetet, studentsamverkan, universitetsledning/förvaltning) fokus. För detta kan särskilda medel sökas, se separat information, efter samråd med programledningen.

Om bedömning och beslut

Kriterier för bedömning av ansökan:

 • Forskningens relevans för programmet och tydlig koppling till relationen mellan demokrati och högre utbildning.
 • Forskningens potential att bidra till forskningsprogrammets övergripande mål.
 • Tydlig, välmotiverad och realistisk forskningsplan, och möjlighet att bedöma planerad output.

Ansökan kommer att bedömas av en grupp bestående av forskningsprogrammets tre projektledare, programchefen, samt minst tre interna (UU) bedömare som utses av programstyrelsen. Programchefen leder bedömningsgruppens arbete. Bedömningsgruppen ska tillse att bredden i områdets verksamhet reflekteras i förslaget till medelsfördelning, samt att lika villkorsperspektiv beaktas. Programstyrelsen fattar beslut om medelstilldelning.

Ansökan insändes senast 31 januari 2024 på följande länk. Skicka in ansökan via formuläret.

Upplysningar och tidsplan

För frågor vänligen kontakta oss på dohu@uu.se, eller kontakta programchef Linda Wedlin, tel. 018-4711351, eller programsamordnare Linda Isacsson, tel. 018-4717474.

31 januari 2024: Sista dag för ansökan
Mars 2024: Styrelsen beslutar om tilldelning av medel
Medel kan disponeras till: 31 maj 2025
Deadline för skriftlig slutrapport, med vetenskaplig och ekonomisk redovisning: 30 juni 2025

Demokrati och högre utbildning är ömsesidigt beroende, men relationerna är också komplexa och föränderliga. I takt med att grundläggande demokratiska värden och akademisk frihet i allt högre grad ifrågasätts runtom i världen, är det viktigt att utveckla kunskapen om relationen mellan demokrati och högre utbildning; hur relationerna ser ut och uttrycks i olika kontexter och sammanhang, hur de förändras över tid, och hur de påverkar formandet av det demokratiska rummet genom olika praktiker och uttryck.

Syftet med forskarstöden

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som områdesmässigt och tematiskt breddar och fördjupar vår kunskap om och förståelse för det komplexa förhållandet mellan demokrati och högre utbildning. Med stöd till forskargrupper vill vi uppmuntra tvär- eller mångvetenskapliga frågeställningar och fördjupningar, samt ge incitament till forskare att skapa grupper som kan arbeta för att skapa konkurrenskraftiga ansökningar till externa finansiärer för såväl projekt som program.

Inom denna stödform kan forskningstid i tjänst sökas för grupper av forskare (2-4st) med en gemensam frågeställning. Forskargrupper där två eller fler av HumSams fakulteter är representerade uppmuntras. Medel kommer att ges för forskning som tydligt fokuserar på en frågeställning kopplad till relationen mellan demokrati och högre utbildning, och för forskare med intresse att delta i och utveckla forskningsprogrammets övergripande tema. De vetenskapliga målen för arbetet ska vara tydliga. Plan för att kunna sända in ansökan till extern finansiär eller på annat sätt vidareutveckla forskningen vid slutet av bidragsperioden uppmuntras.

Pengar kan sökas för forskning och forskningsverksamhet, för vilken lönemedel förnärvarande saknas. Medel tilldelas i första hand för lönekostnader för forskningstid, i andra hand till tydligt specificerade omkostnader. Forskare är ålagda att rapportera i de fall externa medel beviljas för projektet under uppdragstiden.

Ansökan

Ansökan ska innehålla (i en fil om max 6 sidor):

 • Projektbeskrivning, max 3 sidor. (Bör innehålla tydligt specificerat problem, syfte och forskningsfråga, huvudsaklig metod, teoretisk positionering i forskningsfronten, och teoretisk såväl som praktisk relevans)
 • Genomförandeplan och arbetsfördelning, samt tydligt specificerad forskningsrelaterad output (tex. publikation, forskningsansökan, rapport, och/eller tydligt specificerat datamaterial och hur detta ska användas), max 1 sida.
 • Forskningsetiska överväganden
 • Redogörelse för vilka medel som funnits eller finns att tillgå, eller som söks separat från externa källor.
 • Kort meritförteckning med uppgifter om nuvarande anställning för huvudsökande, max 1 sida.
 • Specificerade personer och budgetunderlag för lönekostnader samt för LBK och OH för samtliga ingående forskare.

Därutöver ska följande sändas in i separat fil:

 • Godkännande från prefekt vid huvudsökandens institution/enhet.

Medelstilldelning

Riktlinjer för utdelning av forskningsmedel:

 • Huvudsökande ska vara tillsvidareanställd vid institution/enhet vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala Universitet. Ingående forskare behöver ej ha pågående anställning, men institutionen där pengarna förvaltas (huvudsökandes heminstitution) ska vara beredd att anta arbetsgivaransvaret, bereda arbetsplats, och tillse att arbetet kan bedrivas i relation till andra arbetsuppgifter för de ingående forskarna om dessa inte har anställning inom UU. I de fall medsökande har anställning vid annan institution ansvarar huvudsökandens institution för omfördelning av medel samt samordning med institutioner där ingående forskare är verksamma. Medel kan endast omfördelas inom Uppsala Universitet. Prefektens godkännande för ansökan krävs.
 • Omfattning motsvarande 20%-40% anställning kan sökas för en period omfattande totalt max 18 månader, innehållande lönekostnader, LBK och OH (ej lokalkostnad och IT avgift). Önskad omfattning anges i ansökan. Tillgängliga medel kan ge en lägre tilldelning än önskat, dock minimum 20%. Medlen ska disponeras inom 24 månader från bidragsdatum om inte annat överenskommits med programledningen. Samtliga ingående forskare (huvudsökande och medsökande) ska vara disputerade när projektet påbörjas.
 • Vid behov av särskilda medel för omkostnader ska dessa särskilt redovisas i anmälan. Medel beviljas endast för specificerade omkostnader relaterade till datainsamling, analys, och/eller publicering. Behoven ska motiveras. Medel beviljas ej för utrustning, assistent/motsv. eller workshops, och de beviljas ej i efterhand.
 • Huvudsökande är ansvarig för återrapportering och ekonomisk redovisning till programmet vid tiden för slutredovisning. Medel betalas ut i två delar (en för vardera projektår) till huvudsökandens institution. En kort mellanlägesrapport skall inlämnas efter 12 månader som ska godkännas innan utbetalning av resterande medel.
 • Endast en ansökan per projekt ska insändas.

De forskare som får del av programmets forskningsmedel förbinder sig att 1. Slutredovisa projektet med den/de rapport(er)/publikation(er) som specificerats i ansökan och rapportera till programledningen ev. tillkommande publikationer och medel som är ett resultat av arbetet, 2. aktivt delta i programmets verksamhet under hela bidragsperioden, samt 3. presentera sitt projekt minst en gång under projekttiden inom ramen för programmets verksamhet.

Medel ska slutredovisas med en kort vetenskaplig och ekonomisk redovisning. Eventuella resterande medel vid bidragstidens slut ska meddelas programledningen som beslutar om hur dessa skall hanteras.

Särskilda medel kan sökas för event, se separat information, efter samråd med programledningen.

Bedömning och beslut

Kriterier för bedömning av ansökan:

 • Forskningens relevans för programmet och tydlig koppling till relationen mellan demokrati och högre utbildning.
 • Forskningens potential att bidra till forskningsfronten och generera ny kunskap, och att bidra till forskningsprogrammets övergripande mål.
 • Tydlig, välmotiverad och realistisk forskningsplan, och möjlighet att bedöma planerad output.

Ansökan kommer att beredas av en grupp bestående av forskningsprogrammets projektledare, programchefen, samt minst tre interna (UU) bedömare som utses av programstyrelsen. Programchefen leder bedömningsgruppens arbete. Bedömningsgruppen ska tillse att bredden i områdets verksamhet reflekteras i förslaget till medelsfördelning, samt att lika villkorsperspektiv beaktas. Programstyrelsen fattar beslut om medelstilldelning.

Ansökan insändes senast 31 januari via detta formulär

Upplysningar och tidsplan

För frågor vänligen kontakta oss på dohu@uu.se, eller kontakta programchef Linda Wedlin, tel. 018-4711351, eller programsamordnare Linda Isacsson, tel. 018-4717474.

31 januari 2024: Sista dag för ansökan
mars 2024: Styrelsen beslutar om tilldelning av medel

Medel kan disponeras till: 30 juni 2026
Deadline för skriftlig slutrapport, med vetenskaplig och ekonomisk redovisning: 1 augusti 2026

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin