Almö (Västmanland), gårdsräkenskaper 1682-1687

Almö var en mindre herrgård vid Mälaren, strax söder om Västerås. Den ingick i de stora godskomplex som under 1600-talet ägdes av familjerna Oxenstierna och De la Gardie. Ägarna var sällan där, utan gården sköttes av en fogde och hans hustru.

Fogden var ålagd att redovisa gårdens inkomster och utgifter. Räkenskaperna skickades in och kontrollerades vid grevens kontor i Stockholm. Dessa räkenskaper, som upprättades årligen, har används vid registreringen.

Försättsblad till 1686 års räkenskaper, Almö gård, Tidöarkivet 426, Riksarkivet. Foto: Jonas Lindström

Räkenskaperna från 1680-talet beskriver framför allt byggnads- och anläggningsarbeten vid gården, men innehåller också en del jordbruksarbete samt handel- och transportaktiviteter. Här finns uppgifter om dagsverken, om tillfälligt lönearbete och om förbindelser mellan stora och små gods.

Läs mer

Jonas Lindström, ’En gårdsfogdes vedermödor: Om kampen om feodalräntan och en man i dess mitt’, i Peter Ericsson et. al. (red.), Allt på ett bräde. Stat, ekonomi och bondeoffer: En vänbok till Jan Lindegren (Uppsala universitet 2013).

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet "Obesuttna familjers försörjning och funktion i det tidigmoderna Sverige" (forskare Jonas Lindström) har försörjningsaktiviteter från Almö gård registrerats. Syftet har varit att dels besvara frågan i vilken mån arbete vid herrgårdar bidrog till de obesuttnas försörjning, dels frågan i vilken utsträckning herrgårdar var beroende av obesutten arbetskraft. Alla försörjningsaktiviter i räkenskapsboken från Almö gård 1682-87 har analyserats och källtext och källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget.

  • Antal fall: 100
  • Antal aktiviteter: 309
  • Antal ord källtext: 6 476
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: JA
  • Registerat av: Jonas Lindström

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 61 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin