Vårt kvalitetsystem

SNP&SEQ teknologiplattformen är stolta över att kunna erbjuda våra användare skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar för alla typer av genotypnings och sekvenseringsprojekt. Vår bakgrund inom forskning ger oss en unik förståelse för akademiska forskares behov och önskemål.

Vår kvalitetspolicy

Ledningen för SNP&SEQ-teknologiplattformen har antagit följande kvalitetspolicy-deklaration för verksamheten:

  • SNP&SEQ-teknologiplattformen skall utföra servicetjänster av internationellt hög standard utgående från sina uppdragsgivares behov och önskemål.
  • SNP&SEQ-teknologiplattformen skall använda de modernaste metoderna och den modernaste utrustningen för SNP-genotypning och DNA-sekvensering.
  • SNP&SEQ-teknologiplattformen skall säkerställa konfidentialiteten, tillgängligheten, riktigheten och spårbarheten för det SNP-genotypnings- och DNA-sekvenseringsdata som levereras till uppdragsgivarna.
  • SNP&SEQ-teknologiplattformen skall utföra sina analyser i enlighet med kvalitetsstandarden SS-ISO/IEC 17025, och plattformen skall kontinuerligt utveckla sitt kvalitetssystem och sin metodik.
  • SNP&SEQ-teknologiplattformens personal skall känna till kvalitetssystemets dokumentation och utföra sitt arbete i enlighet med den.
  • SNP&SEQ-teknologiplattformens kontakter till sina användare, finansiärer och andra externa instanser skall ske i enlighet med god professionell praxis.
  • SNP&SEQ-teknologiplattformens verksamhet skall drivas opartiskt, i enlighet med de etiska, juridiska och regulatoriska bestämmelserna vid Uppsala universitet samt i enlighet med god praxis inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning.

 

Ackrediterad av SWEDAC

Swedac ackrediterad logotyp

För att säkerställa hög kvalité på våra tjänster så arbetar SNP&SEQ teknologiplattformen enligt den Europeiska kvalitetstandarden ISO/IEC 17025. Vi är dessutom ackrediterad av SWEDAC som ett provningslaboratorium för genotypning och sekvensering.

Vi validerar kontinuerligt nya protokoll och metoder och ett urval läggs till listan över ackrediterade metoder.

Kvalitén av våra genotypnings- och sekvenseringsresultat kontrolleras regelbundet genom provningsjämförelser där vi jämför våra resultat med resultat från andra ackrediterade laboratorier. Dessutom besöker SWEDAC oss regelbundet för att utföra revsion av våra system och metoder.

SNP&SEQ ackrediterade metoder (PDF) Pdf, 292 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin