Avbildande masspektrometri

Labb maskin

Beskrivning

Vår forskargrupp som leds av Prof. Per Andrén använder avbildande masspektrometri (MSI) för att studera spatial lokalisering av endogena molekyler, t.ex. neurotransmittorer, metaboliter, lipider, peptider, proteiner, samt läkemedel och deras metaboliter i biologiska vävnadssnitt. Vi studerar neurokemiska processer vid Parkinsons sjukdom (PD), specifikt L-Dopa-inducerad dyskinesier (LID), och Lewy body demens (LBD) och PD demens. Vi är också en del av SciLifeLab-plattformen Spatial Biology där vi samarbetar med både akademiska forskare och industri. Erik Jansson (bitr. universitetslektor) leder ett arbetslag som fokuserar på metodutveckling för proteomikstudier. Särskilt fokus ligger på studier av proteinstruktur med väte–deuteriumutbyte och identifiering av biokemiska reaktionsvägar med termisk proteomprofilering.

MSI är en ny teknik som används för att kartlägga den rumsliga fördelningen av neurotransmittorer, peptider, små proteiner, läkemedel och metaboliter in situ direkt i biologiska vävnadssnitt. Tekniken är specifik och möjliggör visualisering och kvantifiering av ett stort antal molekyler samtidigt. Vi använder olika avbildande masspektrometriska tekniker (MALDI och DESI). Vårt laboratorium är utrustat med den absolut senaste tekniken för MSI.

Neurokemiska förändringar associerade med L-DOPA-inducerad dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. L-DOPA utgör den mest effektiva behandlingen för Parkinsons sjukdom (PS). Efter långvarig behandling med L-DOPA uppstår dock motoriska fluktuationer (L-DOPA-inducerade dyskinesier) som kan bli invalidiserande. Syftet med projektet är att belysa de bakomliggande patofysiologiska mekanismerna genom att studera olika djurmodeller av PS, samt humana postmortem hjärnor och cerebrospinalvätska med MSI.

Spatial omics patofysiologi-baserad diagnos av parkinsondemens och Lewy body demens. Parkinsondemens och Lewy body demens (LBD) är liknande sjukdomar och överlappar med både Alzheimers sjukdom och PS. Det saknas kliniska diagnostiska test och prognostiska biomarkörer för att differentiera de olika demenssjukdomarna vilket är viktigt för att kunna ge patienterna rätt behandling och för kunna inkludera dem i läkemedelsstudier som avser att bromsa sjukdomsförloppet. Vi använder olika 'spatial omics' tekniker som möjliggör storskalig avbildande analys av molekyler, dvs de ger detaljerad kunskap om exakt vilka celler som finns i ett vävnadsprov, var de är lokaliserade i relation till varandra och dess tillstånd. Vi studerar de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid demens vid PS och LBD och projektet avser att bidra till ökad kunskap om biomarkörer för sjukdomarna.

Avbildande masspektrometri öppnar nya möjligheter för läkemedelsforskning. Vi visualiserar och kvantifierierar läkemedel och dess metaboliter i olika organ in situ. Vi studerar även farmakokinetiska och farmakodynamiska (PK/PD) effekter av läkemedel på funktionella biomolekyler med tekniken och undersöker läkemedels toxiska effekter och hur läkemedel passerar över blod-hjärnbarriärer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin