Arbetsmiljögruppen

Systematiskt arbetsmiljöarbete omfattar alla arbetsmiljöförhållanden, d.v.s. fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. World Health Organization (WHO) har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: "Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen."

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är viktigt att veta vilken roll som ansvarar för vad.

  • Arbetsgivaren har ett ansvar att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Arbetstagare och studenter har ett ansvar att delta i detta arbete och att påtala brister i arbetsmiljön som upptäcks.
  • Skyddsombud företräder arbetstagarna i olika arbetsmiljöfrågor vid arbetsstället och sitter med i arbetsmiljögruppen.
  • Arbetsmiljögruppen ska ha representation från alla korporationer och ska hjälpa prefekten att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Skyddskommittén vid Uppsala universitet kallas samverkansgruppen för arbetsmiljö (SVAM).

Uppsala universitet samarbetar också med företagshälsovården (Falck) som är arbetsgivarens extra resurs i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljögruppen

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera, ska det vid varje institution/motsvarande, finnas en arbetsmiljögrupp där arbetstagare och arbetsgivare träffas regelbundet och samverkar om arbetsmiljöfrågor som berör den egna verksamheten.

Arbetsmiljögruppen består av arbetsgivare och arbetstagare, varav minst ett skyddsombud. Om inte samtliga chefer deltar i arbetsmiljögruppens möten är det viktigt att ha rutiner för hur ledningsgrupp/motsvarande hålls informerade och görs delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljögruppens sammansättning:

Hanne Fjelde (skyddsombud) Hanne.fjelde@pcr.uu.se

Marga Sollenberg (Forskare/lärare) margareta.sollenberg@pcr.uu.se

Herman Wieselgren (doktorand) juandi.duque@pcr.uu.se

Liana Lopes (TA) liana.lopes@pcr.uu.se

Helena Millroth (Personalsamordnare, arbetsgivarrepresentant och möteskallande) helena.millroth@pcr.uu.se


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin