Arbete för lika villkor

Uppsala universitet, och således även institutionen för freds- och konfliktforskning, ska ha ett långsiktigt och systematiskt lika villkorsarbete som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska bedrivas på alla nivåer inom universitetet och institutionen.

Målsättningen för arbetet är ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” (Diskrimineringslag 2014:958).

Institutionen har en kommitté för lika villkor som arbetar fram institutionens plan för lika villkor. Kommittén diskuterar frågor som rör lika villkor, planerar och genomför åtgärder, anordnar seminarier för de anställda, samt informerar studenterna om arbetet med dessa frågor på institutionen.

Kommittén består av institutionens lika villkorsombud, prefekten och representanter från institutionens fyra styrelsekorporationer: lärare/forskare, TA-(Teknisk/Administrativ) personal, doktorander och grundutbildnings- (GU) studenter. Kommittén välkomnar förslag och synpunkter på institutionens arbete för lika villkor. Denna grupp träffas ett par gånger om året.

Lika villkorsrapporter

LIKA VILLKORS UNDERSÖKNING

Kommittén för lika villkor på institutionen för freds- och konfliktforskning har genomfört en undersökning bland studenterna om lika villkorsarbete vid institutionen. Undersökningen tjänar ett dubbelt syfte: För det första informerar undersökningen kommittén om studenternas upplevelser av lika villkorsfrågor, eventuella upplevda hinder, utmaningar och problem. För det andra ges det utrymme för att ge förslag på förbättringar, ämnen du är intresserad av eller åtgärder och aktiviteter du vill att kommittén för lika villkor ska ta upp i framtiden.

Tidigare LIKA VILLKORSPLANER

Medlemmar i Kommittén för lika villkor

KONTAKTPERSONER

För att diskutera frågor och förslag om Institutionens lika villkorsarbete kan man kontakta lika villkorsombudet via equality-pcr@uu.se eller komma förbi under tjänstetid.

Om du eller någon du känner på jobbet/i din kurs utsätts för diskriminering eller trakasserier kan du alltid vända sig till institutionens lika villkorsombud via equality-pcr@uu.se. Kontakter med lika villkorsombudet sker på förtroendebasis och med tystnadsplikt. Vill du hellre kontakta någon annan kan du även gå direkt till prefekten vid institutionen, studierektor, eller Rektorsrådet för lika villkor. Anställda kan också kontakta facket, företagshälsovården “Previa”, eller personalsamordnaren. Som student kan du också kontakta din studentkår, studenthälsan, eller HR-avdelningen.

Mer information om detta finns på studentportalen/ medarbetarportalen och i universitetets riktlinjer för hantering av trakasserier:


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin