Vindenergi

Vindkraftsverk

Vi kombinerar ledande forskning inom vindenergimodellering med tvärvetenskaplig forskning om hållbar energiomställning. Vi undersöker bland annat hur vi maximerar produktionen från vindkraftsparker samt hur en omställning till ett hållbart energisystem kan gå till.

Beskrivning

En storskalig utbyggnad av vindenergi är en viktig del av en hållbar energiomställning. Samtidigt behövs mer kunskap om de olika omställningsprocesser relaterade till en sådan utveckling. Vi arbetar både för att öka förståelsen för hur vi kan maximera vindenergins bidrag, men också övergripande med förutsättningarna för en hållbar energiomställning i alla delar av energisystemet.

Vår forskning kombinerar ett internationellt, nationellt samt regionalt fokus och sker i nära samarbete med industrin och andra samhällsaktörer. Vi leder forskningscentret Swedish Wind Centre (SWC) som samlar och tar fram forskningsbaserad kunskap om vindkraft.

Forskningen är nära kopplad till vår undervisning och vi ansvarar för ett masterprogram inom vindkraftsprojektering och ett kandidatprogram inom hållbar energiomställning, samt flertalet fristående kurser inom båda ämnena.

Vindenergiforskningen bedrivs på Campus Gotland.

Vår forskning

Vår forskning inom vindkraftsmodellering fokuserar på förståelsen av hur atmosfären samverkar med allt större vindkraftverk och vindkraftsparker, både på land och till havs. Vi studerar hur flödet runt omkring och inom vindkraftsparker påverkas av atmosfäriska förhållanden. Som lokaliserade mitt i Östersjön är dess specifika förhållanden av särskilt intresse. Även svenska förhållanden på land med varierande förhållanden och mycket skog är i vårt fokusområde. Vi använder oss av avancerad numerisk modellering som tar hänsyn till hur vindförhållanden varierar över tid till hur turbiner placerade i parker kan ta tillvara på energin och hur dessa påverkar strömningen. Här studerar vi t.ex. turbulensnivåer inne i parker och hur detta påverkar turbiners livslängd. Idag planeras ett stort antal parker i bl.a. Nord- och Östersjön som kommer att påverka varandra. Därför finns här också en stark koppling till energiomställningsområdet där planeringsaspekter av vindenergin inkluderas och hur en stor del av vindenergin i ett system kan hanteras.

Vår tvärvetenskapliga forskning om energiomställning undersöker hållbar energiomställning ur olika perspektiv och skala, från det lokala till det globala. Vi använder metoder från flertalet akademiska discipliner för att bland annat studera inkluderande omställningsprocesser, beslutsstöd, och omställningsmekanismer. Lokaliserade på en ö, behandlas ofta de speciella förutsättningarna på öar och för landsbygden, men också kopplingen till utvecklingen globalt. Som sprungna ur en vindkraftsmiljö har vi ett extra stort intresse för vindkraftens roll i framtida hållbara energisystem.

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap och vid Uppsala universitet hamnar våra doktorander i topp när det gäller hur nöjd man är med forskarutbildningen. Vi erbjuder doktorandstudier inom åtta forskningsområden.
Läs mer om vår forskarutbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin