Naturresurser och hållbar utveckling

Dagbrottsgruva i Eisenerz, västra delen av Österrike

Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling studerar olika aspekter inom hållbar utveckling och arbetar ofta tvärvetenskapligt. Vi utgår ifrån att det är jordens naturresurser och ekosystemtjänster som utgör den gemensamma basen för samhället och ekonomin, och forskningen är fokuserad på hur vi kan använda våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Beskrivning

Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på olika dimensioner av den naturliga miljön och hållbart nyttjande av naturresurser som grund för mänskliga samhällen. Vi strävar efter att tillhandahålla kunskap om att identifiera, utforska och använda naturresurser på ett säkert och hållbart sätt samt att integrera denna kunskap i styrningssystem och förvaltningspraxis. Vårt arbete beaktar komplexitet och samband mellan naturliga och av människan skapade miljöer och antar ofta tvärvetenskapliga och transdisciplinära angreppssätt.
Forskningen inom Naturresurser och hållbar utveckling bedrivs både på Geocentrum i Uppsala och på Campus Gotland.

Vår forskning

Miljö, Natur och Samhälle koncentrerar sig på interaktioner mellan människor och naturen. Vi tillämpar tvärvetenskapliga angreppssätt och en bred variation av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. De angreppssätt och koncept som används involverar socio-ekologiska system, miljösociologi, miljöekonomi, förvaltning och ekonomi av naturresurser, styrning och hållbarhetsanalys. Vi arbetar också med olika miljöpolitik och Mål för hållbar utveckling, praktisk tillämpning av ekosystemtjänster, bevarande och återställning av biologisk mångfald, utveckling av natur- och fisketurism, miljökonflikter och förvaltning av naturresurser. Mycket av vårt arbete utförs i samarbete med intressenter på olika samhällsnivåer, från lokala samhällen och organisationer till statliga myndigheter. Vi beaktar en bred variation av miljöer, inklusive kusthabitat, fiskeri och akvakultursystem, sötvattensekosystem, skogar och urbana områden.

Specifika forskningsteman:

 • Resilienta livsmedelssystem och försörjning
 • Multifunktionella landskap
 • Fritidsfiske och fisketurism
 • Ekomärkning och hållbar mat
 • Kontaminering och sanering av kustområden
 • Sjögräs, fiskeri och kustområden
 • Ekosystemtjänster, biologisk mångfald, mål för hållbar utveckling
 • Skogar och samhälle
 • Sötvattenssystem och vattenstyrning
 • Gränser för tillväxt och skalning
 • Transformationsförändring av socio-ekologiska relationer i det förflutna och nutiden
 • Människa-djurinteraktion
 • Makt, ojämlikhet och konflikter över naturliga miljöer
 • Geosocialitet och geokraft

Energi, Resurser och Samhälle fokuserar på problemorienterad, tvärvetenskaplig forskning som berör hållbar användning och förvaltning av energi, naturresurser och säkra infrastrukturer och bosättningar som ligger till grund för det moderna samtida samhället. Vi analyserar den globala tillgången på fossila bränslen och kritiska råmaterial, hållbar utveckling och resurskrav för förnybara energiteknologier, energi-/klimatstyrning, energisäkerhet, energiframtider och resursgeografier, samt etablering av säkra och hållbara bosättningar och mänskliga infrastrukturer. I vår forskning kombinerar vi naturvetenskap (t.ex. geologi, fysik och vulkanologi) med samhällsvetenskapliga angreppssätt (t.ex. sociotekniska föreställningar, politisk geologi och säkerhetsstudier). Vi samarbetar nära med kollegor från flera internationella forskningsinstitutioner och universitet, inklusive China University of Petroleum-Beijing, Tokyo Institute of Technology, Durham University och University of Iceland.

Specifika forskningsteman:

 • Hållbar energiomställning
 • Hållbara energisystem
 • Energisystemsanalys och påverkan
 • Energisäkerhet och styrning
 • Resursutvinning, säkerhet och styrning
 • Rymdresurser som källa till kritiska råmaterial
 • Sociotekniska föreställningar och energivisioner
 • Karbonbudgetar och regional klimatpolitik
 • Vulkaninducerade jämfört med antropogena klimatförändringar
 • Vulkanhot mot samhälle och infrastrukturer
 • Systemskiften och systeminteraktioner för lågkolenergi
 • Verktyg för att utforska lokal energiomvandling
Vy över ett industrilandskap med slagghögar och kranar.

Klimatledarskap vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt forskningstema som utforskar interaktionerna mellan miljövetenskap och samhället i stort. Forskarna analyserar vilka roller olika styrningssystem och aktörer kan spela i sammanhanget och särskilt hur effektiva och rättvisa politiska eller andra strategier för samhällsförändring kan utvecklas och implementeras, inklusive de konsekvenser dessa kan ha. Klimatomvandling, styrning och politik är ett brett tema i centrum för CCL-forskningen, men en rad relaterade miljömål är också målinriktade i olika studier.

Specifika forskningsteman:

 • Förnekelse av klimatvetenskap
 • Vetenskap-politikinteraktioner och beslutsfattande
 • Klimatledarskap bland olika intressenter
 • Politiska strategier för att uppnå klimatmål
 • Klimatförändring och demokrati
 • Klimatpolitik och allmän acceptans
 • Klimatåtgärder och tillräcklighet
 • Klimatpolitik och cirkulär ekonomi
 • Gröna omvandlingar
 • Styrning av svåra problem
 • Klimatstyrning och privat diplomati
 • Synergier och hinder mellan klimat- och biodiversitetspolitik
 • Politik för multifunktionella landskap


Följ oss på bloggen https://climatechangeleadership.blog.uu.se/

Bild från COP28 i Dubai, december 2023. Fotograf Mikael Karlsson.

Forskning relaterad till NRHU

The Baltic University Programme (BUP) är ett av de största universitetssamarbetena i världen, med mer än 100 medlemsuniversitet i Östersjöregionen, med fokus på samarbete för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och demokrati.

Läs mer om The Baltic University Programme.

Blått Centrum Gotland (BCG) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland, som fokuserar på forskning och utveckling relaterad till vatten på land, längs kuster och till havs, med fokus på Gotland. BCG stödjer samarbete mellan forskare och samhälle både nationellt och internationellt.

Läs mer om Blått Centrum Gotland.

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap och vid Uppsala universitet hamnar våra doktorander i topp när det gäller hur nöjd man är med forskarutbildningen. Vi erbjuder doktorandstudier inom åtta forskningsområden.
Läs mer om vår forskarutbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin