Mineralogi, petrologi och tektonik

Mineral

Inom forskningsprogrammet Mineralogi, petrologi och tektonik, studerar vi jorden från dess djupa inre till skorpan och processer som sker på en skala från enskilda kristaller till tektoniska plattor. För en ökad förståelse för de komplexa kemiska och fysikaliska processer som utspelar sig på tidskalor från sekunder till miljontals år är våra tre forskningsämnen nära sammanlänkade.

Beskrivning

Inom mineralogi forskar vi på mineral, deras förekomst, utbredning och bildning. Här är vi särskilt intresserade av sällsynta och kritiska metaller, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna. Dessa undersöker vi både i fält och i laboratoriet. Dessutom studerar vi egenskaper hos jordens inre för att förstå Jordens inre dynamik. Resultaten kan även bidra till att identifiera mineral som kan användas för att lagra energi.

Inom petrologin undersöker vi bergarters sammansättningen, egenskaper och ursprung i olika miljöer. Till exempel undersöker vi hur tryck och temperatur varierar i tid under bergskedjebildning och hur magma utvecklas i vulkaner. Dessutom studerar vi malmer för att kunna utvinna kritiska element.

Inom tektonik och strukturgeologi studerar vi jordskorpans dynamik och deformation av geologiska material. Vi fokuserar på hur bergskedjor bildas och hur det kopplas till malmfyndigheter. Dessutom forskar vi på hur magma rör sig genom jordskorpan och vad det innebär för geotermisk energi och vulkanrisker.

Vår forskning

Vi forskar på de stora och små processer som utspelar sig i jordskorpan och leder till bergskedjebildning. Genom att studera bergskedjor i fält och skapa modeller i laboratoriet förstår vi hur bergskedjor utvecklas. Vi använder oss både av geologisk och geofysikalisk data samt mineralogiska och petrologiska metoder. Denna kombination ger oss en helhetsbild av hur jordens äldsta kontinent formades och hur yngre bergskedjor har utvecklats.

Denna forskning är även viktigt för att förstå hur malmförekomster bildas och hur magma och salt rör sig i jordskorpan. Resultaten kan tillämpas direkt i prospekteringen och utvinningen av malmförekomster och skapandet av säker förvaring av farligt avfall.

I jordens mantel finns en stor mängd viktiga ämnen, så som sikat, metaller och svavel, samt värme. Dessa transporteras till jordskorpan vid vulkaner. Utbrottsprodukterna från oceaniska hetfläcksvulkaner ger därför en inblick i mantelns sammansättning och hur magma bildas. För att kunna förstå förhållanden i mantel använder vi experiment. Där utsätter vi mineral på extrema tryck och temperaturer som liknar förhållanden i jordens inre. Sedan analyserar vi materialet med hjälp av olika metoder.

Forskningen inom mantelmineralogi och mantelgeokemi bidrar alltså till en grundläggande förståelse av hur jorden fungerar.

Vi bedriver forskning om olika typer av mineralförekomster som innehåller strategiska och kritiska metaller viktiga för den pågående energiomställningen. Vi studerar malmbildande processer, värdbergarternas signifikans samt hur mineraliseringar påverkats av senare deformation och metamorfos. Genom experimentell mineralogi syntetiserar vi kristaller som selektivt anrikar sällsynta jordartsmetaller, och tillsammans med andra aktörer är vi delaktiga i utvecklingen av innovativa prospekteringsmetoder.

Vi studerar hur magma rör sig genom jordskorpan, hur den lagras och utvecklas inom olika tektoniska miljöer. Vi använder oss av petrologiska och geokemiska metoder for att analysera magmans sammansättning under sin resa från källan till ett vulkanutbrott. Dessutom forskar vi på hur magman påverkar jordskorpan på sin väg, samt samspelet mellan tektoniska och magmatiska processer. Denna forskning bidrar till att förstå vulkanfaror och malmbildning och att förbättra utvinningen av geotermisk energi.

Vår forskning syftar till att förstå naturkatastrofer, särskilt vulkanutbrott och jordskred. Forskningsresultat om magmatiska processer bidrar till att förbättra vulkanövervakningen och möjligheten att förutsäga vulkanutbrott. Dessutom kan våra forskningsresultat användas för att bättre förstå jordskred i Sverige och hur dessa påverkas av klimatförändringar.

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap och vid Uppsala universitet hamnar våra doktorander i topp när det gäller hur nöjd man är med forskarutbildningen. Vi erbjuder doktorandstudier inom åtta forskningsområden.
Läs mer om vår forskarutbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin