Språk och stil

Språk och stil är den ledande facktidskriften för spridning av nya forskningsrön om svenska språkets struktur, utveckling och användning. Strävan är att tidskriften ska vara ett brett forum och bidrag om svenskan under alla tider välkomnas därför. Fokus ligger dock framför allt på den moderna svenskan. Tidskriften vänder sig till språkforskare, svensklärare, studerande och alla andra med intresse för svenska språket.

Tidskriften är referee-granskad vilket innebär att varje insänt manus blir anonymt bedömt av oberoende externa referenter. Som referenter anlitas framstående forskare inom och utom landet. Författaren får ta del av referenternas utlåtande oavsett om manus antas till publicering eller ej.

Varje artikelförfattare får kostnadsfritt två (vid delat författarskap var sitt) exemplar av hela det aktuella tidskriftsnumret och den egna artikeln som pdf-fil med förfoganderätt. Från och med Språk och stil NF 15 (2005) och till och med NF 32 (2022) publicerades alla artiklar som fulltextfiler i Uppsala universitets publikationsdatabas DiVA. Från och med Språk och stil NF 31 (2021) publiceras alla artiklar som fulltextfiler i Kungliga bibliotekets system Publicera.

Språk och stil utges med stöd av Vetenskapsrådet och Svenska litteratursällskapet i Finland. Redaktionen består av David Håkansson (huvudredaktör), Gustav Bockgård, Susanna Karlsson och Sofie Henricson samt Lise Horneman Hansen (redaktionssekreterare). I utgivningen medverkar också ett redaktionsråd och i det ingår professor Mona Blåsjö (Stockholms universitet), docent Anna W. Gustafsson (Lunds universitet), professor Per Holmberg (Göteborgs universitet), professor Catharina Nyström Höög (Stockholms universitet), professor Jan Lindström (Helsingfors universitet), professor Muriel Norde (Humboldt-Universität zu Berlin), docent Hedda Söderlundh (Södertörns högskola), docent Christian Waldman (Linnéuniversitetet) och professor Camilla Wide (Åbo universitet).

Tidskriften Språk och stil utkom med sin första årgång 1901. Efter tjugo år bytte tidskriften namn till Nysvenska studier och så hette den t.o.m. 1990, varefter den återtog namnet Språk och stil.

Språk och stil utges av Adolf Noreen-sällskapet i Uppsala.

Adolf Noreen-sällskapet i Uppsala

 

Manuskript till artiklar, recensioner och smärre bidrag kan fortlöpande sändas till redaktionen via Kungliga bibliotekets system Publicera. Alternativt kan manuskript skickas till via e-post. Normalt sett kan inte manus som skickas in efter 1 juni bli publicerade i årets nummer.

Skicka e-post till Språk och stils redaktion

Ladda ner Språk och stils författarinstruktioner

Ladda ner Språk och stils mall (word) Word, 34 kB.

Språk och stil
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 UPPSALA
E-post till redaktionen: sos@nordiska.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin