Adolf Noreen-sällskapet

Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning har till uppgift att, främst genom att årligen utge tidskriften Språk och stil, stimulera till och sprida resultaten av forskning rörande svenska språket. Sällskapet anordnar också en årlig Adolf Noreen-föreläsning med en inbjuden föredragshållare.

Medlem i Adolf Noreen-sällskapet blir man enklast i samband med prenumeration på Språk och stil (varvid medlemskapet inte kostar någonting extra). Om man vill bli medlem utan att prenumerera på Språk och stil betalar man en årsavgift (f.n. 30 SEK) till plusgirokonto 26 29 47-5, Adolf Noreen-sällskapet. Medlemmar i sällskapet får kallelse till årsmötet där ledamöter av sällskapets styrelse – och indirekt också Språk och stils redaktörer – väljs. I samband med detta hålls den årliga Adolf Noreen-föreläsning.

Styrelse

Under mandatperioden 2023–2025 har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande: prof. David Håkansson
  • Vice ordförande: doc. Gustav Bockgård
  • Skattmästare: fil.dr Mikael Kalm
  • Sekreterare: fil.dr Marie Sörlin
  • Vice sekreterare och klubbmästare: doc. Maria Westman
  • Övrig ledamot: doc. Sofie Henricson, doc. Susanna Karlsson

Adolf Noreen-sällskapet
Institutionen för nordiska språk
Box 527
SE-751 20 UPPSALA
fax: 018-471 12 72
e-post: sos@nordiska.uu.se
plusgiro: 26 29 47-5

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin