Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Skola, sport, skärm är en nystartad forskarskola som syftar till att öka kunskapen om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier. Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten och samlar tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Verksamheten omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i de tre disciplinerna vid de medverkande lärosätena.

Forskarskolans projektbeskrvning Pdf, 221 kB.

Forskarskolans teman

Forskarskolan fokuserar tre strategiska och värdeladdade områden för lärande: skola, sport och skärm. Vi tar ett samlat grepp om dessa områden och studerar hur de är relaterade, i vilken mån de förstärker eller försvagar varandra och hur de fungerar i olika sociala och geografiska kontexter.

Vår utgångspunkt är att gränsen mellan skola och samhälle har blivit alltmer porös. Via digitala verktyg finns världen ständigt tillgänglig i skolan. Föräldrar ges större insyn i barnens skolgång genom skolplattformar där de kan följa barnens kunskapsutveckling. En ökad profilering av skolor mot sport, kultur och medier gör även att gränsen mellan fritidsaktiviteter och skola luckras upp. Detta gör ett helhetsperspektiv nödvändigt och i forskarskolan undersöks skillnader i barns och ungas lärande genom integrerade studier av skola, fritid, och familj i olika online- och offlinekontexter och i dess specifika utbildningsmässiga, sociala och geografiska sammanhang.

Doktorander, kurser och aktiviteter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin