40 Intendenturorganisationen

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation för institutioner och andra arbetsenheter inom geografiskt avgränsade områden vars uppgift är att ansvara för kostnadseffektiv samordning av stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Inom varje intendenturområde som innehåller flera organisatoriska enheter finns en områdesintendentur som består av en intendenturstyrelse, en föreståndare, en områdesintendent, IT-ansvarig samt eventuell annan gemensam servicepersonal. För ett intendenturområde som endast innehåller en organisatorisk enhet krävs ingen särskild intendenturstyrelse. I stället svarar den berörda enhetens ledning för fullgörandet av intendenturuppdraget. Byggnadsavdelningen handlägger ärenden som gäller intendenturorganisationen i allmänhet. IT-strategiska enheten handlägger ärenden som gäller IT-frågor inom intendenturorganisationen.

Bestämmelser om intendenturorganisationen finns i konsistoriets beslut 2008-04-22 § 20 och rektors beslut 2008-07-01 och 2008-08-19 (UFV 2007/748).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin