Markus Saarijärvi

ORCID:
0000-0002-7053-6930

Kort presentation

Jag jobbar som postdoktor vid forskargruppen Hälsovetenskap och e-Hälsa. Min forskning rör utveckling, utvärdering och implementering av komplexa vårdinterventioner för personer med långvarig sjukdom samt deras närstående. Jag är projektledare för det nationella forskningsprojektet Stepstones-Implement som syftar till att implementera och utvärdera ett evidensbaserat, personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd i överföring till vuxensjukvården.

Nyckelord

  • adolescent health
  • economic evaluation
  • evaluation - definition - models - processes - outcome
  • implementation research
  • interventions

Biografi

Sjuksköterskeexamen 2011, Göteborgs Universitet

Specialistsjuksköterskeexamen 2013 (Intensivvård), Göteborgs Universitet

Dubbel doktorsexamen i Vårdvetenskap (Göteborgs Universitet) och Biomedical Sciences (KU Leuven) 2022.

Min kliniska bakgrund är inom intensivvård, transplantationssjukvård, hjärtsjukvård och flyktingmedicin. Jag har jobbat inom universitetet sedan 2015 i olika roller från samordnare av verksamhetsförlagd utbildning, doktorand, adjunkt och forskare.

Forskning

Min forskning berör olika aspekter av komplexa vårdinterventioner, från utvecklingsfasen till implementering.

Forskningsprojekt

Stepstones-Implement (Projektledare - samarbete med Göteborgs Universitet samt sex universitetssjukhus i Sverige)

Det huvudsakliga syftet med Stepstones-Implement är att implementera ett effektivt och hållbart personcentrerat övergångsprogram (Stepstones övergångsprogram) för ungdomar med hjärtsjukdomar samt i andra grupper unga med långvariga tillstånd. Detta genomförs genom tre specifika delsyften:

  1. Att undersöka stödjande faktorer samt barriärerna för implementering och etablering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med hjärtfel vid sex universitetssjukhus i Sverige som erbjuder specialiserad vård för ungdomar med hjärtsjukdomar.
  2. Att implementera ett personcentrerat övergångsprogram med fördefinierade implementeringsstrategier vid sex universitetssjukhus i Sverige som tillhandahåller specialiserad vård för ungdomar med hjärtfel och att utvärdera effekten på patientrapporterade resultat (bla. empowerment, grad av förberedelse inför överföring, livskvalitet och erfarenheter av övergången) samt attityder till övergångsvård bland involverad vårdpersonal.
  3. Att studera betydelsen av speciellt utbildade lokala facilitatorer för implementering och hållbarhet.

Stepstones-South Africa (projektoordinator)

Det huvudsakliga syftet med Stepstones-South Africa är att anpassa och implementera ett effektivt och hållbart personcentrerat övergångsprogram (Stepstones övergångsprogram) för ungdomar med långvariga tillstånd i ett sydafrikanskt kontext.

Digi-Stepstones (medforskare, samarbete med Göteborgs Universitet samt Västra Götalandsregionen)

Digi-STEPSTONES studien syftar till att utveckla och testa ett personcentrerat och digitalt övergångsprogram för att stärka ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd i att bli aktiva partners i deras hälsa och vård i övergången till vuxenliv och vuxensjukvård, den digitala versionen baseras på det tidigare utvecklade överföringsprogrammet. I dagsläget planeras tre studier inom ramen för Digi-Stepstones.

Testning (ENGAGE) och utvärdering (CHANGE) av ett webbaserat självhjälpsprogram utifrån kognitiv beteendeterapi med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer (medforskare)

I projektet testas och utvärderas ett webbaserat, guidat, självhjälpsprogram för att minska oro och nedstämdhet hos föräldrar vars barn behandlats mot cancer.

Postoperativ kognitiv återhämtning, PeriBrainCare (medforskare, samarbeta med Karolinska Institutet, Västra Götalandsregionen samt Region Stockholm)

Projektet syftar till att utforska postoperativ neurokognitiv återhämtning bland äldre personer som genomgår en operationen. Den neurokognitiva återhämtningen studeras utifrån flera aspekter och metoder så som via analoga och digitala neurkognitiva tester, biomarkörer, patientupplevelser, närståendes upplevelser, symtom och tecken, samband med andra faktorer som kan ha betydelse för utvecklandet av neurokognitiv svikt samt hur den postoperativa neurokognitiva återhämtningen ter sig över tid.

Forskarutbildning

Jag är bihandledare för en doktorand samt aktiv som granskare vid antagnings- och halvtidsseminarium.

Forskargrupper

Förutom Hälsovetenskap och eHälsa samt U-Care tillhör jag forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård vid Göteborgs Universitet samt Perioperativ vård vid Karolinska Institutet.

Erhållna anslag

Jag har erhållit Fortes etableringsbidrag för projektperioden 2024-2026 samt Hjärt-Lungfonden postdokanslag för 2024-2025. Vidare har jag varit medsökande på flertalet framgångsrika anslag från Vetenskapsrådet, Forte och Barncancerfonden.

Övriga meriter och utmärkelser

Jag är biträdande redaktör med fokus på kunskapsimplementering vid European Journal of Cardiovascular Nursing.

Vinnare av mest citerade artikel i European Journal of Cardiovascular Nursing 2022.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Markus Saarijärvi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin