Göran Nygren

Kort presentation

Jag är forskare och lärare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Mitt pågående forskningsprojekt heter Skolsituationen för elever med medfödda rörelsenedsättningar (2024-2027). 2021 disputerade jag med avhandlingen Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker. Mina forskningsområden är skola och utbildning, barns och ungdomars vardagsliv och livsvillkor, samt frågor om klass, genus, funktionalitet, ålder, stad och land.

Nyckelord

 • ableism
 • age
 • barn
 • child studies
 • critical disability studies
 • digital ethnography
 • digital etnografi
 • education
 • ethnography
 • etnografi
 • everyday life
 • funktionalitet
 • gender
 • genus
 • inclusion and exclusion
 • inkludering och exkludering
 • intersectionality
 • living conditions
 • livsvillkor
 • school
 • skola
 • social class
 • social hållbarhet
 • social justice
 • social klass
 • social rättvisa
 • social sustainability
 • ungdom
 • urban and rural studies
 • urbana och rurala studier
 • utbildning
 • vardagsliv
 • youth studies
 • ålder

Forskning

Skolsituationen för elever med medfödda rörelsenedsättningar

Projekt finansierat av forskningsrådet Forte 2024-2026 (med dispositionstid t.o.m. 2027) och Norrbacka-Eugeniastiftelsen 2024.

Den svenska skolan har sedan 1980-talets slut genomgått flera omvälvande reformer och ett systemskifte. Det finns ett påtagligt kunskaps- och forskningsbehov om hur detta har påverkat skolgången för grundskoleelever med medfödda rörelsenedsättningar. De utgör en heterogen och komplex elevgrupp med olika individuella förutsättningar, förmågor och behov.

Medfödda rörelsenedsättningar är ett samlingsbegrepp för flera diagnoser. De vanligaste är Cerebral pares, ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar, andra exempel är kortväxthet, hydrocefalus, flerfunktionsnedsättningar och benskörhet. Skadorna har uppstått under fostertiden, under förlossningen eller före två års ålder och skapar nedsatt rörelseförmåga. De kan också i varierande omfattning påverka andra funktioner såsom kognition, perception, kommunikation, grov- och finmotorik, syn, hörsel, mage och tarm.

Den övergripande frågeställningen för detta forskningsprojekt är därför: Hur ser den sociala och pedagogiska skolsituationen ut för dessa elever i dagens skola? Målet med forskningsprojektet är att bidra med forskningsresultat och kunskaper om vilka faktorer som främjar respektive motverkar elevers möjligheter till likvärdig utbildning och utveckling.

Det specifika syftet är tvåfaldigt: att 1) undersöka vilka erfarenheter och föreställningar elever med medfödda rörelsenedsättningar har kring sin skolsituation, och att 2) identifiera vilka föreställningar, villkor och praktiker kring skolan som främjar respektive motverkar möjligheter till likvärdig utbildning och utveckling för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar.

Studiens etnografiska design bygger på kultur- och diskursanalytiska perspektiv, en explorativ och holistisk (helhetsperspektiv) ansats samt kvalitativa fältarbetsmetoder och tekniker. I studien kombineras observationer, samtal, semistrukturerade intervjuer och dokument- och internetanalyser. Under fältarbetet följer jag tolv elever mellan årskurs 1 och 9 enskilt i deras skolvardag. Med eleven i centrum och kombinationen av metoder och materialtyper möjliggörs både ett helhetsperspektiv och detaljerade kunskaper om hur föreställningar, praktiker och villkor samverkar och formar elevernas skolsituation. I fokus är elevernas erfarenheter och upplevelser i sin skolvardag. Eleverna kommer att följas cirka fem dagar vardera i sin respektive skolmiljö samt följas upp med ett hembesök för att observera och intervjua eleven och föräldrar om skolrelaterade aktiviteter i hemmet eller andra platser efter skoldagens slut.

Forskningsprojektet innehåller en hög grad av samverkan med omgivande samhället, främst med Riksförbundet med rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU). Studiens resultat kommer att spridas genom forskningskonferenser, öppna konferenser, en rapport på svenska samt tre artiklar i internationella tidskrifter.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Göran Nygren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin