Mikael Alm

Professor vid Historiska institutionen

Telefon:
018-471 15 24
E-post:
Mikael.Alm@hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Professor i historia. Kontaktperson i nätverket Matariki. Medlem i Mentorskollegiet. Forskar om politisk och social kultur i revolutionernas tidsålder. Leder för närvarande projektet Gustav's Hand (infrastruktur, RJ), som syftar till att digitalisera Gustav III:s privata arkiv.

Senaste bok: Sartorial Practices and Social Order in Eighteenth-Century Sweden: Fashioning Difference (Routledge 2021)

Pågående: A Year at Court: People, Places, and Social Order in Eighteenth-Century Sweden

Biografi

Fil. dr Uppsala Universitet 2002, docent Uppsala universitet 2012, professor Uppsala universitet 2022.

Jag har i min forskning sysselsatt mig med frågor om makt, makthierarkier och hur maktrelationer kommer till uttryck, gestaltas och legitimeras, med särskilt fokus på det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets politiska och sociala kultur. Jag bedriver för närvarande ett projekt om kläder som markörer av social olikhet och hierarki i 1700-talets Sverige.

Jag samverkar flitigt med media med historiskt berättande och expertis, från radio och dagspress via SVT och TV4 till brittiska BBC.

Jag undervisar på alla nivåer och bedriver en bred pedagogisk verksamhet – från A-kurs till forskarutbildningskurser, från salsföreläsningar till arbetande seminarier om forskningsprocess och vetenskapligt hantverk, från kursutveckling till pedagogiskt ledarskap på fakultetsnivå. Jag tilldelades Uppsala universitets pedagogiska pris för framstående lärargärning år 2007.

Jag är medlem i mentorskollegiet. Mina undervisningserfarenheter är breda, såväl ifråga om nivåer som undervisningsformer. Syftet med mitt mentorskap är att jag, som erfaren lärare, skall spegla mina mindre erfarna kollegors undervisningsarbete och därmed bidra till att medvetandegöra problem och möjligheter i den pedagogiska situationen för dem. Jag ger även mentorshandledning på engelska.

Forskning

Mänskliga samhällen är i grunden ojämlika. Politiskt har somliga mer makt än andra, ekonomiskt är somliga rikare än andra, socialt anses somliga högre och ädlare än andra. I min forskning intresserar jag mig för sådana maktrelationer och hur de har uttryckts och rättfärdigats. Jag har specifikt intresserat mig för den period som i europeisk historia kallas revolutionernas tidsålder: perioden från 1700-talets mitt till 1800-talets början. Det var en omvälvande tid: en brytningstid då det gamla Europa som formats och utvecklats sedan medeltiden blev det moderna Europa som vi ser under 1800- och 1900-talet. Tidens maktrelationer var i högsta grad del av omvandlingarna. Politiskt följdes enväldiga kungar av demokratier, ekonomiskt följdes agrara ekonomier av industriella, och socialt följdes ståndssamhällen av klassamhällen.

Ifråga om de politiska aspekterna ägnade jag mig länge åt de gustavianska kungarnas försök att rättfärdiga sitt maktinnehav, och den bernadotteska monarkins motsvarande försök efter enväldets fall 1809. På senare tid har jag intresserat mig mer för de sociala aspekterna. Min senaste publikation, Sartorial Practices and Social Order in Eighteenth-Century Sweden: Fashioning Difference (Routledge, 2021), behandlar kläders roll i manifestationen av social status i en tid när synen på olikhet och hierarkier var stadd i förändring. I mitt nu pågående projekt, A Year at Court: Servants, Courtiers, and Social Order in Eighteenth-Century Stockholm, fortsätter jag studiet av sociala relationer och social interaktion i 1700-talets Sverige. Jag leder även projektet Gustav's Hand: Digitisation, Digital Enhancement, and Dissemination of the Gustavian Collection (infrastruktur, RJ), som syftar till att digitalisera Gustav III:s privata arkiv.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Mikael Alm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin