Laila Zackariasson

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 16 20
E-post:
Laila.Zackariasson@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, FK, Docent

Kort presentation

Jag forskar och undervisar i sak- och insolvensrätt, kontraktsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, allmän fastighetsrätt och allmän förmögenhetsrätt. Mina främsta forskningsresultat finns i doktorsavhandlingen Direktkrav (1999) samt monografierna Borgenärsskydd och specialitet (2012) och Sakrätt beträffande fast egendom (2021; samförfattad med P. Strömgren). Jag är medförfattare till Restatement of Nordic Contract Law (2016) och läroboken Civilrättens grunder (3 uppl. 2022) med Övningsbok (2023).

Nyckelord

 • allmän förmögenhetsrätt
 • avtalsrätt
 • fastighetsrätt
 • fordringsrätt
 • insolvensrätt
 • kontraktsrätt
 • sakrätt

Biografi

Personliga data

 • Född 1968 i Dals-Ed, Dalsland
 • Gift med Otto Z Lindblad
 • Tre barn födda 2002, 2004 och 2007

Examina och akademiska meriter

 • Professor i civilrätt, Uppsala universitet, 2011
 • Docent i civilrätt, Uppsala universitet, 2003
 • Juris doktorsexamen, Uppsala universitet, 1999
 • Filosofie kandidatexamen med franska som huvudämne (90 hp.) samt juridisk engelska (15 hp.), ekonomisk historia (15 hp.) och filosofi (60 hp.), Uppsala universitet, 1994
 • Juris kandidatexamen, Uppsala universitet, 1994
 • Studier i engelska vid Hampstead School of English (Cambridge Proficiency; C2), London, vt 1988
 • Studier i franska vid Université Paris-Sorbonne, Paris, ht 1987
 • Gymnasieexamen, Humanistisk linje, halvklassisk variant (utökad studiekurs i matematik), Karlbergsskolan Åmål, juni 1987

Anställningar (urval)

 • Professor i civilrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2011-
 • Universitetslektor i civilrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2001-2011
 • Forskarassistent, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2000-2002
 • Tillförordnad universitetslektor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, vt 2000
 • Doktorand, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 1995-1999
 • Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt, 1994-1995

Priser och utmärkelser

 • Hedersledamot av Värmlands nation, Uppsala 2019
 • Stiftelsen Insolvensrättsligt forums pris 2001 (bästa insolvensrättsliga arbete 1999-2000) för "Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär" (doktorsavhandling)
 • Karnovpriset 1999 för "Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär" (doktorsavhandling)
 • Vingestipendiet 1993 för "Tredje mans rätt vid kommission" (examensuppsats)

Handledning av doktorander

 • Marigó Oulis: Återgång och värdeersättning, juris doktor 2021
 • Gustaf Almkvist: Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt, juris doktor 2021
 • Amelia Krzymowska: Servitut. En civil- och offentligrättslig bruksrätt, juris doktor 2020
 • Oskar Mossberg: Avtalets räckvidd I, juris doktor 2020
 • Peter Strömgren: Tillbehör och accession, juris doktor 2012
 • Per-Olof Pärsson: Förfogandeinskränkningars rättsverkan inom fastighetsrätten, 2019- (pågående)
 • Sanna Mossberg: Familjen och borgenärerna, 2018- (pågående)

Undervisning och kursföreståndarskap

 • Terminskurs 2: undervisning i avtalsrätt, kontraktsrätt och fordringsrätt; kursföreståndare 2022-2023
 • Terminskurs 3: undervisning i sakrätt, insolvensrätt och allmän förmögenhetsrätt; kursföreståndare 2008-2011 och 2020
 • Kurs på avancerad nivå: Kommersiell kontraktsrätt; kursföreståndare 2013- (pågående; tillsammans med T. Ingvarsson)
 • Examensarbeten: handledning av ett stort antal examensarbeten i civilrättslig förmögenhetsrätt; kursföreståndare 2012-2014
 • Forskarnivå: handledning av doktorander i flera olika discipliner (se strax ovan)
 • Externa kurser

Examination av annan bedömning av doktorsavhandlingar - internationellt

 • Ledamot i betygsnämnd vid Marianne Mathilde Rodvei AAgaards disputation, Universitetet i Bergen, Norge, 2018: Virkninger av formuerettslig ugyldighet
 • Granskare vid midveisseminar för Thea Cornelia Geitz, Universitetet i Bergen, Norge, 2017: Tilbakeholdsrett
 • Ledamot i betygsnämnd vid Silje Karine Nordtveits disputation, Universitetet i Bergen, Norge, 2016: En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidpunkt

Examination och annan bedömning av doktorsavhandlingar - nationellt

 • Ledamot i betygsnämnd vid Markus Ehrenpils disputation, Uppsala universitet, 2023: Rekonstruktionsuppgörelsen
 • Ordförande i betygsnämnd vid Sara Göthlins disputation, Stockholms universitet, 2023: Prioritet och avtal
 • Ordförande i betygsnämnd vid Karolina Stenlunds disputation, Uppsala universitet, 2021: Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten
 • Ordförande i betygsnämnd vid Jonatan Schytzers disputation, Uppsala universitet, 2021: Fordrans uppkomst inom insolvensrätten
 • Tvåårsgranskare för doktorand Marc Landeman, Uppsala universitet, 2019: Ersättning vid expropriation
 • Ordförande i betygsnämnd vid Anna Warbergs disputation, Göteborgs universitet, 2017: Gränsöverskridande insolvens
 • Närläsare vid Ann-Sofie Henrikssons slutseminarium, Umeå universitet, 2015: Överskuldsatt och skyldig
 • Ledamot i betygsnämnd vid Elisabeth Ahlinders disputation, Stockholms universitet, 2013: Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag
 • Tvåårsgranskare för doktorand Markus Ehrenpil, Uppsala universitet, 2013: Rekonstruktionsrätt
 • Ordförande i betygsnämnd vid Emil Elgebrants disputation, Stockholms universitet, 2012: Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt
 • Ordförande i betygsnämnd vid Karin Wallin Normans disputation, Stockholms universitet, 2009: Kontorätt
 • Ordförande i betygsnämnd vid Joel Samuelssons disputation, Uppsala universitet, 2008: Tolkning och utfyllning
 • Ordförande i betygsnämnd vid Erika P. Björkdahls disputation, Uppsala universitet, 2007: Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden
 • Tvåårsgranskare för doktorand Joel Samuelsson, Uppsala universitet, 2005: Tolkning och utfyllning
 • Sakkunnig vid antagning av doktorander och tillsättning av doktorandtjänster, Örebro universitet, 2020, 2021 och 2022
 • Ledamot i bedömningskommittén för nya doktorander, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2010-2013

Vetenskapligt och pedagogiskt sakkunnig vid anställning och befordran - internationellt

 • Sakkunnig vid Miriam Skags ansökan om befordran till professor i rättsvetenskap, Universitetet i Bergen, Norge, 2024
 • Sakkunnig vid anställning av professor, Aalborg Universitet, Danmark, 2022
 • Sakkunnig vid tillsättning av tjänst som forsteamanuensis i rättsvetenskap, Universitetet i Bergen, Norge, 2020
 • Sakkunnig vid Miriam Skags ansökan om befordran till professor i rättsvetenskap, Universitetet i Bergen, Norge, 2019
 • Sakkunnig vid anställning av professor, Aalborg Universitet, Danmark, 2016
 • Sakkunnig vid tillsättning av två tjänster som forsteamanuensis i rättsvetenskap, Universitetet i Bergen, Norge, 2015
 • Sakkunnig vid anställning av assistant professor, Copenhagen Business School, Köpenhamn, Danmark, 2013
 • Sakkunnig vid anställning av assistant professor, Copenhagen Business School, Köpenhamn, Danmark, 2012
 • Sakkunnig vid anställning av professor, Aalborg Universitet, Danmark, 2012

Vetenskapligt och pedagogiskt sakkunnig vid anställning och befordran - nationellt

 • Pedagogiskt sakkunnig vid anställning av lektor i straffrätt, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2024
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor i civilrätt, Lunds universitet, 2020
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor i civilrätt, Göteborgs universitet, 2019
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning internationell privaträtt, Högskolan i Halmstad, 2018
 • Sakkunnig vid anställning av universitetslektor/adjunkt i rättsvetenskap, inriktning civilrätt, Örebro universitet, 2017
 • Sakkunnig vid anställning av post doktor, Göteborgs universitet, 2016
 • Sakkunnig vid anställning av biträdande lektor, Göteborgs universitet, 2016
 • Sakkunnig vid anställning av lektor, Göteborgs universitet, 2012
 • Pedagogiskt sakkunnig vid anställning av lektor i rättshistoria, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 2012
 • Sakkunnig vid anställning av lektor, Linköpings universitet, 2012
 • Sakkunnig vid bedömning av Jessica van der Sluijs docentkompetens, Stockholms universitet, 2011

Andra externa uppdrag (utanför Uppsala universitet)

 • Styrelseledamot i Siftelsen till Tore Alméns minne, 2020- (pågående)
 • Ledamot i redaktörsråd för Sveriges Lag, Studentlitteratur, 2012- (pågående)
 • Styrelseledamot i Stiftelsen för zoologisk forskning, Uppsala, 2002- (pågående)
 • Uppdrag som rättssakkunnig (återkommande)
 • Ledamot i Advokatfirman Vinges stipendienämnd, 2019-2023
 • Ledamot i Kronofogemyndighetens vetenskapliga råd, 2016-2018
 • Styrelseledamot i Karin Westman-Bergs stipendiefond, Uppsala, 2009-2014

Uppdrag vid Uppsala universitet (urval)

 • Ledamot i projektgrupp för översyn av juristprogrammet, 2022- (pågående)
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, Juridiska institutionen, 2014-2017 och 2019- (pågående)
 • Ordförande i pool 1, Juridiska institutionen, 2018-2023
 • Ledamot i referensgrupp för utredning om universitetspedagogiskt stöd, 2022
 • Prodekan för Juridiska fakulteten, 2014-2017
 • Ordförande i Utbildningsutskottet, Juridiska institutionen, 2014-2017
 • Ordförande i Dispensnämnden, Juridiska institutionen, 2014-2017
 • Ordförande i Stipendienämnden, Juridiska institutionen, 2014-2017
 • Ledamot i Valberedningen vid Juridiska institutionen, 2011-2013
 • Ledamot i Elektorsförsamlingen för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, 2010-2013
 • Ledamot i Rekryteringsgruppen, Juridiska institutionen, 1997-1998, 2008-2011 och 2014-2017
 • Ledamot i Forskningsutskottet, Juridiska institutionen, 1998-1999 och 2002-2008
 • Ledamot i Akademiska senaten, 2003-2005
 • Ledamot i Utbildningsutskottet, Juridiska institutionen, 2001-2002
 • Vice ordförande i doktorandrådet, Juridiska institutionen, 1998-1999
 • Utredningsuppdrag avseende fonder och stiftelser vid Uppsala universitet, 1995

Remissvar (urval)

 • JURFAK 2015/1: Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79)
 • JURFAK 2011/87: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag (tillsammans med Mikael Möller)
 • Försäljning av utmätt lös egendom - KFM Rapport 2010:3 (tillsammans med Mikael Möller)
 • JURFAK 2006/26: Direktansvar för tillverkare - Översyn av EG:s konsumentköpsdirektiv (tillsammans med Lena Olsen)

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Laila Zackariasson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin