Peter Juslin

Akademiska meriter:
FD, docent

Biografi

Utbildning, tidigare anställningar och andra uppdrag (i urval)

2014: Ledamot i docenturnämnden, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

2014: Medlem av Svenska nationalkommittén för psykologi, Kungliga vetenskapsakademien.

2013: Invald medlem av Kungliga vetenskapsakademien, Sektion IX (Samhällsvetenskap).

2008: Torgny Segerstedtmedaljen vid Uppsala Universitet för framstående forskning i samhällvetenskap.

2003: Professor i psykologi, ssk. kognitionspsykologi, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

1999: Professor i psykologi, Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

1998: Oscarspriset vid Uppsala University (konsistoriet 8-9 juni, 1998).

1996: Docent i psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

1995: Forskarassistent, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

1994: Post Doc, Department of Psychology, University of Chicago, Chicago, Il. (post doc finansierad av HSFR, värd Professor Gerd Gigerenzer).

1994: The New Scientist Award from the Brunswik Society.

1993: Doktorsexamen (160 p), Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

1989: Fil. kand (120 p), Uppsala Universitet, 60 poäng psykologi, 60 poäng filosofi.

Forskning, undervisning och tredje uppgiften

Forskning

Min doktorsavhandling behandlade orsakerna till överskattningsfenomenet (eng. ”overconfidence”), enligt vilket människor är benägna att överskatta giltigheten hos sina egna bedömningar och kunskaper. I senare studier undersöktes hur realistiska människor är i sin tilltro till enkla sensoriska bedömningar, och liknande frågeställningar relaterades även till efterklokhet (eng. ”hindsight bias”) och tilltro till vittnesidentifikationer. Under senare år har min forskning utvecklats i tre riktningar. I anslutning till s.k. multiple-cuebedömningar har jag relaterat grundforskning inom minne och kategorisering till bedömningsforskning och studerat samspelet mellan mer analytisk och mer intuitiv kunskap. Ett andra forskningsprogram relaterar till metaforen om en ”naiv intuitiv statistiker”. Traditionell bedömningsforskning betonar att de systematiska bedömningsfel som människor gör orsakas av förenklande kognitiva tumregler (”heuristics”). Forskningsprogrammet, den ”naiva intuitiva statistikern”, visar att människor överlag korrekt beskriver de ”stickprov” de möter i erfarenheten (d v s, snarare än använder tumregler), men att de ofta på ett naivt sätt förutsätter att dessa stickprov kan generaliseras till de nya bedömningsuppgifterna, ett synsätt som ger nya sätt att motverka systematiska bedömningsfel. En tredje forskningsinriktning har visat att många bedömningsfel beror på att människor, p.g.a. sina kapacitetsbegränsade och sekventiella tankeprocesser, är benägna att integrera sannolikheter linjärt och additivt, i motsats till vad som ofta påbjuds i sannolikhetsteori. Det mesta av min forskning bedrivs i samarbete med en forskargrupp vid institutionen som studerar bedömningar och beslutsfattande, bestående både av doktorander och mer seniora forskare. Jag samarbetar vidare bl a med Linnea Karlsson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB), Umeå universitet, i ett projekt som behandlar hjärnavbildning av bedömningsprocesser, med Cajsa Bartusch, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik, Uppsala universitet i ett projekt som behandlar feedback och motiverande krafter hos elkonsumenter, samt med Minna Gräns, Juridiska institutionen, Uppsala universitet i ett projekt som behandlar konfirmerande informationssökande i den juridiska processen.

Undervisning

Jag undervisar främst inom området kognitionspsykologi. Det handlar dels om kurser på avancerad nivå och forskarutbildningen, men även om handledning av C-uppsatser, mastersuppsatser. och psykologprogramuppsatser, samt om handledning av doktorander.

Tredje uppgiften

Mina arbeten på det populärvetenskapliga området är mindre omfattande, men jag har bl. a skrivit debattartiklar och populärvetenskapliga kapitel för redigerade volymer, samt deltagit i debattpaneler (t ex i Almedalen, Visby, Gotland, sommaren 2014). Jag har vidare under åren vidare vid upprepade tillfällen föreläst på olika myndigheter, som t ex Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen.

Publikationer (under tryckning)

Endast publikationer under tryckning redovisas här. För utgivna publikationer, se rubriken PUBLIKATIONER nedan.

Listan är på engelska.

Contributions that are not peer-reviewed are indicated by an asterix.

  1. Juslin, P. (in press). The availability heuristic. In H. Pashler (Ed.) The Encyclopedia of the Mind. Thousand Oaks: Sage Reference.*
  2. Juslin, P. (in press). The representativeness heuristic. In H. Pashler (Ed.) The Encyclopedia of the Mind. Thousand Oaks: Sage Reference.*
  3. Juslin, P. (in press). Controlled information integration and Bayesian inference. Frontiers in Psychology.
  4. Juslin, P., Lindskog, M., & Mayerhofer, B. (in press). Is there something special with probabilities? – Insight vs. computational ability in multiple risk combination. Cognition.
  5. Juslin, P., Winman, A., & Hansson, P. (in press). The naive intuitive statistician: A naïve sampling model of intuitive confidence intervals. In N. Chater (Ed.), Judgement and Decision Making. SAGE Publications, London. (Reprinted from Psychological Review, 114, 678-703.)
  6. Lindskog, M., Kerimi, N., Winman, A., & Juslin, P. (in press). A Swedish validation of the Berlin Numeracy test. Scandinavian Journal of Psychology.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Peter Juslin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin