Koppling mellan kursplanerna och provet i årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 är konstruerat utifrån kursplanerna för svenska­ och svenska som andraspråk. Dessa ämnen har ett likartat men inte identiskt­ innehåll. Provet prövar så långt det är möjligt hur eleven uppnått det syfte som kursplanen tar upp och som ingår i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provets innehåll följer kursplanernas centrala innehåll medan provets nivåer utgår från betygskriterierna, så som de är formulerade i kursplanerna.

Nedan finns länkar till tabeller som visar dels hur syften och betygskriterier ligger­ till grund för utformning och bedömning av de olika delproven, dels hur det centrala innehållet finns representerat i provets delprov. Varje länk innehåller två tabeller – en för svenska och en för svenska som andraspråk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin