Studiestöd

Det finns olika typer av stöd som du kan få under studietiden. Det kan vara kurs i studiestrategier, hjälp vid prokratinering, studievägledning eller riktat pedagogiskt stöd vid en varaktig funktionsnedsättning.

Har du en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd. Stödet som erbjuds utgår från dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möljighet att studera på lika villkor.

Anteckningsblock

Guide till studiestrategier

Guide till studiestrategier är en självstudiekurs där du får en bra grund för dina universitetsstudier. Kursen tar bland annat upp motivation och planering, läsa effektivt och anteckna smart samt akadmiskt skrivande och hur man refererar för att undvika plagiat.

Till kursen i studiestrategier

Studier och funktionsnedsättning

Uppsala universitet arbetar med stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Studenter vid bord med pappersblock

Vilken hjälp du kan få varierar. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk samt kurslitteraturen som talböcker. Vid skriftlig examination kan du få längre tid samt möjlighet att tentera på Klostergatan 3, universitetets tentamenslokal för studenter med särskilda behov. Där finns 13 enskilda rum samt två mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande. Alla platser har datorer med talsyntes. När Klostergatan är fullbokad används alternativa lokaler. Du kan läsa mer om tentamenscentrum på Uppsala universitets sida.

Har du läs- eller skrivsvårigheter finns även hjälp att få via Språkverkstaden.

För att få stöd

Du måste först kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för riktat pedagogiskt stöd, för att få ett Nais-intyg. När du fått det fyller du i nedanstående formulär.

När du har ett intyg om särskilt stöd

 • Om du behöver anpassningar på din tentamen eller inlämning måste du höra av dig senast 12 dagar före examinationstillfället till stod@fek.uu.se. För tentor som ges på campus bokas en plats på Klostergatan 3, Uppsala universitets tentamenslokal för studenter med särskilda behov, eller i alternativ lokal.
 • Biblioteket behöver sex veckor för att hinna läsa in ny kurslitteratur. Mejla därför Ekonomikums bibliotek så snart som möjligt med aktuell litteraturlista.

Film om riktat pedagogiskt stöd

Se Uppsala universitets film om att studera med funktionsnedsättning

Anpassningar på tentor

Förlängd tid på tentor:

 • 2-timmarstenta: 30 min extra tid
 • 3-5-timmarstenta: 1 timme extra tid
 • 6-timmarstenta och längre: 2 timmar extra tid

Andra vanliga anpassningar på tentor:

 • Rättstavningsprogram
 • Talsyntes. När kurslitteratur är tillåten på tentan kan studenten få den i Legimus. Vi måste då kontaktas i god tid före tentan.
 • Tentera enskilt eller i mindre grupp

Överlag är våra tentor på campuskurserna så kallade e-tentor som skrivs på dator.

Inlämningar/hemtentor på distanskurser och övriga kurser

För hemtentor med liknande upplägg som salstentor ges vanligtvis motsvarande förlängd tid enligt ovan. För långa hemskrivningar, öppna tex under en dag, kan förlängning ges som även tar hänsyn till behovet av dygnsvila. För inlämningar som är öppna under en lång tid ges vanligen ingen förlängning.

Ljudinspelning för eget bruk

På föreläsningar ska föreläsaren informeras om att studenten önskar göra ljudinspelning före föreläsningens början. Eventuella frågor som ställs av studenter får ej spelas in. Ljudinspelning är inte tillåtet på seminarier av hänsyn till övriga studenter då det kan hämma det fria samtalet samt att studenter av personliga skäl kanske ej vill bli inspelade.

Erhålla föreläsningsmaterial i förväg:

Föreläsarna på våra kurser eftersträvar att lägga ut materialet i Studium till föreläsningarna i förväg, men ibland görs detta inte av pedagogiska skäl.

Studenter som studerar

Gör det nu!-kurs

Tillhör du de som upprepat skjuter upp sitt pluggande? Uppskjutande, eller prokrastinering som det också kallas, är ett mycket vanligt problem. Alla tenderar att skjuta upp uppgifter eller beslut då och då, men för vissa skapar det problem. Även om det för många inte får så stora konsekvenser, kan det bli ett hinder i studierna.

 

 

 

Studentgruppen Gör det nu! riktar sig till dig som har svårt att organisera studierna eller som gång efter gång skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att komma igång med studierna. Om du är intresserad av att delta så mejla en intresseanmälan till gordetnu-fek@uu.se så kontaktar vi dig för mer information. Gruppen har löpande intag under hela terminen.

 • Dag: Tisdagar - hör av dig till gruppen för information om nästa tillfälle
 • Plats: Ekonomikum
 • Arrangörer: Gör det nu-gruppen Emmelie Brun, Lisa Gudinge och Emelie Schmidt-Wikborg

Kursen erbjuds endast på svenska i dagsläget.

Stöd vid funktionsnedsättning

Gör det nu!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin