Behörighet och urval

Utbytesplatser kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är antagna till

 • Ekonomie kandidatprogrammet
 • de tvååriga masterprogram som ges vid institutionen
 • studier i företagsekonomi som fristående kurs
 • studerande vid andra program där företagsekonomi ingår.

Du måste också uppfylla kraven för den nivå du söker till.

Grupp studenter

Behörighet

För att få söka utbytesstudier krävs att du vid söktillfället:

 • Är registrerad på minst 15 hp vid Uppsala universitet
 • Läst och avklarat minst 60 hp, varav minst 30 hp från Uppsala universitet
 • Läst och avklarat 30 hp Företagsekonomi A

Om du vill läsa kurser som ges på annat språk än engelska krävs dessutom att du har 30 hp a-nivå eller motsvarande i det språket.

Studenter som tagit studieuppehåll för heltidsarbete inom Uppsalaekonomernas kårverksamhet terminen innan det tilltänkta utbytet är undantagna från behörighetskravet om registrering på 15 hp vid söktillfället.

Vi rekommenderar att studerande på kandidatnivå söker utbyte på c-nivå i företagsekonomi (Fek C 15 hp + 15 hp biämne).

Urval

Urval sker seriellt. Platser ges först till grupp 1, därefter grupp 2 och slutligen grupp 3.

 • Grupp 1: Studenter som avser studera Fek C 15 hp + biämne 15 hp under utlandsterminen och som efter hemkomst avser studera Fek C 15 hp uppsats + biämne 15 hp.
 • Grupp 2: Studenter som avser studera Fek B 30 hp under utlandsterminen och som avser läsa företagsekonomi som huvudområde för examen.
 • Grupp 3: Studenter som avser studera biämne 30 hp under utlandsterminen.

Rangordning inom urvalsgrupp 1 sker enligt följande:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A och 30 hp Fek B, eller registrering på Fek B, 30 hp terminen före utresa.
 2. Studenter som vid ansökningstillfället inte har 90 hp avklarade men har 30 hp Fek A och 30 hp Fek B, eller registrering på Fek B, 30 hp terminen före utresa.

Rangordning inom urvalsgrupp 2 och 3 sker enligt följande:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.
 2. Studenter som vid ansökningstillfället har 60 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.

Den som tidigare varit på utbyte genom Uppsala universitet, har tackat ja till utbyte genom Avdelningen för internationalisering eller som har skrivit under en utbytesöverenskommelse och söker utlandsstudier en andra gång kommer att prioriteras lägre vid uttagningen.

International Mobility Office avgör vilka kandidater som är lämpliga för de aktuella partneruniversiteten beroende på total studiesituation, baserat på exempelvis avslutade och oavslutade kurser. Vid oklarheter kring ansökan kan den sökande kallas till en kompletterande intervju.

Vad händer i en konkurrenssituation?

Om flera studenter sökt en studieplats till ett och samma universitet rangordnas ansökningarna seriellt efter följande kriterier:

 1. VG på avklarade kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet eller motsvarande.
 2. Om den sökande varit buddy till en utbytesstudent via Uppsalaekonomerna. Information om hur du ansöker om att bli buddy finns på Uppsalaekonomernas webbplats.
 3. Övriga meriter, exempelvis sökandens motiv, personligt brev, ansökans allmänna kvalitet, språkkunskaper, icke akademiska meriter, förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet samt involvering i ideella organisationer.

Studenter på Kandidatprogrammet i företagsekonomi vid Campus Gotland kan ansöka om att åka på utbyte under termin 4 eller 5, vilka är terminer med valbara kurser. Det innebär att man läser biämne på utbytet.

Urval

Urval sker seriellt. Platser ges först till grupp 1, därefter grupp 2 och slutligen grupp 3.

 • Grupp 1: Studenter från Campus Gotland som avser åka på utbyte under termin 5.
 • Grupp 2: Ej aktuell för studenter vid Campus Gotland
 • Grupp 3: Studenter från Campus Gotland som avser åka på utbyte under termin 4.

Rangordning inom urvalsgrupp 1 sker enligt följande:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade.
 2. Studenter som vid ansökningstillfället inte har 90 hp avklarade men har 30 hp Fek A och 30 hp Fek B, eller registrering på Fek B, 30 hp terminen före utresa.

Rangordning inom urvalsgrupp 3 sker enligt följande:

 1. Studenter som vid ansökningstillfället har 90 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.
 2. Studenter som vid ansökningstillfället har 60 hp avklarade, varav 30 hp Fek A.

Den som tidigare varit på utbyte genom Uppsala universitet, har tackat ja till utbyte genom Avdelningen för internationalisering eller som har skrivit under en utbytesöverenskommelse och söker utlandsstudier en andra gång kommer att prioriteras lägre vid uttagningen.

International Mobility Office avgör vilka kandidater som är lämpliga för de aktuella partneruniversiteten beroende på total studiesituation, baserat på exempelvis avslutade och oavslutade kurser. Vid oklarheter kring ansökan kan den sökande kallas till en kompletterande intervju.

Vad händer i en konkurrenssituation?

Om flera studenter sökt en studieplats till ett och samma universitet rangordnas ansökningarna seriellt efter följande kriterier:

 1. VG på avklarade kurser inom Kandidatprogram i företagsekonomi eller motsvarande.
 2. Om den sökande varit herde under Lamningen via Rindi studentkår. Information om hur du ansöker om att bli herde finns på Rindis webbplats.
 3. Övriga meriter, exempelvis sökandens motiv, personligt brev, ansökans allmänna kvalitet, språkkunskaper, icke akademiska meriter, förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet samt involvering i ideella organisationer.

Masterstudenter som vid ansökningstillfället är inskrivna på masterprogrammet i företagande och ledning eller masterprogrammet i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet kan ansöka om utbytesstudier under sin tredje termin.

Studenter som redan tackat ja till en utbytesplats genom Avdelningen för internationalisering kommer att prioriteras lägre i urvalsomgången.

Resultaten kommer att skickas ut via e-post efter deadline för inlämning. Se till att svara i tid annars tappar du din plats.

Urval

Urvalet sker seriellt. Platser ges först till grupp 1 och därefter till grupp 2.

 • Grupp 1: Avklarat 30 hp från masterprogrammet vid ansökningstillfället.
 • Grupp 2: Ej avklarade 30 hp från masterprogrammet vid ansökningstillfället.

International Mobility Office avgör vilka kandidater som är lämpliga för utbytesstudier beroende på den sökandes totala studiesituation, till exempel om det finns många oavslutade kurser.

Vad händer i en konkurrenssituation?

Om flera studenter sökt en studieplats till ett och samma universitet rangordnas ansökningarna seriellt efter följande kriterier:

 1. VG på avklarade kurser inom masterprogrammet.
 2. Om du varit engagerad i Homecoming Weeks via Uppsalaekonomerna. Information om hur du ansöker finns på Uppsalaekonomernas webbplats.
 3. Övriga meriter, exempelvis sökandens motiv, personligt brev, ansökans allmänna kvalitet, språkkunskaper, icke akademiska meriter, förmågan att vara en god representant för Uppsala universitet samt involvering i ideella organisationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin