Matematiska institutionen

Antagen

Du som är antagen kan registrera dig i Ladok tidigast två veckor innan kursstart.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor och inte kan registrera dig i Ladok ska du vänta till veckan innan kursstarten. I vissa fall öppnar registreringen då.

Om du fortfarande inte kan registrera dig när det är mindre än en vecka kvar tills kursen börjar, då ska du kontakta matematiska institutionens studievägledare via e-post.

I mejlet anger du ditt namn och ditt personnummer. Skriv kursnamnet och kurskoden i ämnesraden.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidat- eller masterprogrammet i matematik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin två, tre, fyra eller fem på kandidatprogrammet och till termin två, tre eller fyra på masterprogrammet.

Behörighet (gäller från och med ht23)

För att kunna antas till senare del av programmet ska studenten:

 • uppfylla kraven om grundläggande och särskild behörighet.
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten måste vara behörig till programrelevanta kurser om minst 15 hp på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.

För kandidatprogrammet gäller även:

 • för antagning till vårterminen i årskurs ett ha 20 hp programrelevanta kurser.
 • för antagning till höstterminen i årskurs två ha 40 hp programrelevanta kurser.
 • för antagning till vårterminen i årskurs två ha 60 hp programrelevanta kurser.
 • för antagning till höstterminen i årskurs tre ha 80 hp programrelevanta kurser.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan under rubriken ansökan).

Övergångsbestämmelser för behörighet vt23

För antagning till senare del av programmet fordras normalt, utöver behörighet till programmet, att minst 30 hp programrelevanta kurser på grundnivå ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.

Urval

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

Studieplan

Rekommenderade kurser inom programmet finns listade i studieplanen. Se länkar nedan:

Kontakta gärna programmets studievägledare för att diskutera vilka kurser du ska läsa och vad som krävs för dessa.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

Ansökan

Datum för ansökan

Ansökningsblankett för utskrift (pdf) Pdf, 100 kB.

Kontakt

Kontakta våra studievägledare: studievagledare@math.uu.se 

Telefon: 018-471 32 03 eller 018-471 32 00

Du kan hitta kurslitteraturen i kursplanen. Observera att du måste välja den version som är aktuell just nu. Under "Versioner av kursplanen" står det från vilket datum kursplanen gäller.

Sök kursplaner

Examination kan vara skriftlig tentamen, muntlig tentamen eller olika former av uppgifter eller projektarbeten eller en blandning av dessa. Detaljerad information om examination för en specifik kurs får du i kursplanen och av läraren. Kurser med skriftlig tentamen har minst tre provtillfällen under ett läsår. När tentamenstillfälle ges för en viss kurs hittar du under rubriken "Tentamens- och omtentamensdatum och -perioder" nedan. Viktigt att känna till är att du måste anmäla dig till alla skriftliga tentamen, inklusive duggor, som äger rum i skrivsal, även till kursens ordinarie tentamen. Se information om anmälan nedan.

För dig som ska omtentera en kurs är det viktigt att ta reda på om kursen har förändrats i innehåll sen du läste den och vilka tillåtna hjälpmedel som gäller på tentamen. Du vänder dig då till kursansvarig som du hittar i tentamensschemat.

För dig som fått beviljat anpassad tentamen eller vill få mer information om möjligheten finns information på Teknat:s studentsidor om riktat pedagogiskt stöd.

Under nedanstående rubriker som du hittar längre ner på sidan finns mer information rörande tentamen:

 • Tentamensanmälan
 • Tentamens- och omtentamensdatum och -perioder
 • Utlämning av tentor
 • Omprövning av tentamensresultat
 • Plussning

Anmälan är obligatorisk för alla skriftliga tentor i skrivsal, även för kursens ordinarie tentatillfälle.

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till tentamen i Ladok. Anmäl dig senast tolv dagar före tentamenstillfället. Du kan inte anmäla dig i tentamenslokalen. Ta med dig giltig legitimation till tentamenslokalen.

Avanmäl dig om du inte kan skriva tentan

Om du har anmält dig till en tenta och av något skäl inte ska skriva den är det mycket viktigt att du avanmäler dig i Ladok. Detta ska ske senast sista anmälningsdagen.

Varje kurs har minst tre tentamenstillfällen under ett år, varav en ordinarie och två omtentor. I mån av plats kan du skriva omtentamen vid ett senare ordinarie tentamenstillfälle. Om du väljer att skriva omtentamen vid senare ordinarie tentamenstillfälle går det dock inte att garantera krockfrihet med andra moment i kurser du läser.

Tentera gamla kurser

Länken ovan inkluderar kurser som utgått inom de senaste tre terminerna och som därmed fortfarande har inplanerade omtentamenstillfällen. Behöver du omtentera äldre kurser än så är du välkommen att kontakta vår studierektor för att få information om hur du ska gå till väga.

Alla tentor skannas in, vilket innebär att du får tillbaka din tenta digitalt. Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt universitetslösenord i Mina tentor. Tentan sparas på servern i två år. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen. Det går också bra att hämta ut sin tentamen i pappersform (i studentservicedisken på Ångström) men då senast två månader efter tentamenstillfället.

Kontrollera så snart som möjligt att alla sidorna har skannats in, då pappersoriginalen endast sparas i två månader.

När kan betyg omprövas?

Betyg kan omprövas. Omprövning görs på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar.

Regler

Omprövning av betyg regleras i 6 kap. 24 § Högskoleförordningen (1993:100) Förordning 2006:1053). Regleringen innebär att

 • ingen ny instans kan bedöma tentan eller övriga betygsunderlag, exempelvis inlämningsuppgifter.
 • betyget omprövas av examinerande lärare om studenten begär det.
 • examinerande lärare snabbt tittar efter uppenbara fel i rättningen. Exempel är att läraren har summerat resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Begäran om omprövning

Om du anser att din tenta (i en kurs som matematiska institutionen ansvarar för) är felaktigt bedömd, så ska du skicka ett mail till studexp@math.uu.se. I mailet ska du ange vilken kurs det gäller och vilken uppgift du anser vara felbedömd samt motivera varför du anser så. Du måste också bifoga din rättade tenta i pdf-format.

Möjligheten till plussning upphörde 2021-07-31.

Examensarbete C i matematik, 15 hp kan läsas inom kandidatprogrammet i matematik och inom ämneslärarprogrammet om du är antagen innan HT22. För övriga intresserade så kan det finnas möjlighet att bli antagen till senare del av kandidatprogrammet i matematik för att kunna läsa kursen.

Här hittar du mer information om Examensarbete C i matematik, 15 hp

Examensarbete D, 15 hp och Examensarbete E, 30 hp kan endast läsas inom masterprogrammet i matematik. Information om dessa kurser finns på program- samt kurssidan i Studium.

Utförda examensarbeten

Kommande exjobbspresentationer

Annonsering av kommande exjobbspresentationer finner du i institutionens kalendarium filtrerad på Utbildning.

På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med att lösa uppgifter och förstå teori för alla kurser på grundläggande nivå (kandidat)**. Du kan ställa frågor om allt från den enklaste matematiken till de riktigt svåra uppgifterna.

Mattesupporten ges under veckorna 36-50 på hösten och 4-22 på våren samt repetitionsveckor inför omtentaperioder (se info längre ner)

Tid

Måndag-torsdag, klockan 17.15-19.00

Plats

Ångströmlaboratoriet, sal Å2002* och Å2003*.

*Under vecka 45 (tisdag, onsdag och torsdag) så hålls mattesupporten i rummen Å4003 och Å4004 men på måndagen hålls det som vanligt i sal Å2002 och Å2003.

**Mattesupporten är endast till för kurser på grundläggande nivå. Om du behöver stöd för en kurs på avancerad nivå, tveka inte att fråga dina lärare. De vill att alla ska göra bra ifrån sig och det är deras jobb att hjälpa dig.

Repetitionsvecka

Under vecka 2 har mattesupporten öppet för de som vill ha stöd inför omtentor. Samma tid och plats som under terminen.

Vi brukar också hålla i en repetitionsvecka inför omtentaperioden i augusti. Datum ännu ej satta för 2024.

Kontakt

Brian Rydgren

Matematiska föreningen har funnits i över 125 år och arbetar för att främja matematikintresset i och kring Uppsala. Föreningen håller två möten per år där deltagarna bjuds på populärvetenskapliga föredrag och fika. Ett annat uppskattat moment är utdelning av priser för förtjänstfulla tentamensskrivningar och examensarbeten i matematik. Alla studenter är välkomna att delta på mötena.

matematikseminariet som anordnas av matematiska institutionen har du möjlighet att ta del av pågående forskning, populärvetenskapliga föredrag och matematiktillämpningar. Alla matematikintresserade studenter är välkomna att delta. Ingen föranmälan behövs.

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet till utlandsstudier. Utöver universitetets avtal har matematiska institutionen egna utbytesavtal med universitet som är särskilt bra på matematik i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Japan. Se listan över matematiska institutionens partneruniversitet nedan.

Matematiska institutionens partneruniversitet

Storbritannien

Nederländerna

 • Universiteit Leiden: Webbplats
 • Universiteit Leiden: Kursutbud

Frankrike

Tyskland

Spanien

Japan

Möjligheten att arbeta med matematik är stor i alla branscher där mycket information behöver tolkas och bearbetas. Matematiker är eftertraktade i många organisationer. Enligt Sacos senaste prognos har matematiker en god arbetsmarknad även i framtiden.

Information om vad du kan jobba med som matematiker hittar du på matematiska institutionens webb

Studievägledare

Matematiska institutionens studievägledare svarar på frågor som gäller kursinnehåll, studieval, tillgodoräknanden, utbytesstudier, studieuppehåll, studieavbrott, examensarbete, antagning till senare del av program och karriär.

Du kan boka tid för studievägledning via Teknats tidsbokningssystem. Ange i bokningstexten om du föredrar samtal via telefon eller Zoom.

Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta.

Kursadministration

Matematiska institutionens kursadministratörer Elin Örså samt kurssamordnare Mattias Landelius svarar på frågor rörande registreringar, tentamensdatum, tentamensanmälningar, lokaler, scheman, tentamensresultat.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin