Socialpsykologi

Inom socialpsykologin studeras individen utifrån hennes roll i och relation till både gruppen och samhället i stort. Socialpsykologin ser människan som en i grunden social varelse, för vilken interaktion och kommunikation med andra har avgörande betydelse. Av grundläggande intresse är hur individens tankar, känslor, handlingar och sätt att se på sig själv och på andra formas och utvecklas genom relationerna till andra, men även hur samhället återskapas och förändras genom människors handlande.

Frågor som studeras är hur individens förståelse av sin sociala omvärld, identitet och sociala interaktioner formas och förändras. Vidare omfattas socialpsykologi av studier om hur sociala grupper bildas och utvecklas. Även relationer mellan olika grupper står i fokus för socialpsykologin.

I den inledande kursen (Sociologi och socialpsykologi A) ges först en övergripande introduktion till sociologins och socialpsykologins olika undersökningsområden, samt relevanta teorier och metoder. Vidare studeras hur moderna identiteter, livsstilar och kulturer formas och utvecklas.

I efterföljande fortsättningskurser (B och C) kommer studenterna att fördjupa sig i socialpsykologiska grundläggande perspektiv på och teorier om relationen mellan individ och samhälle samt socialpsykologiska metoder.

Studierna i socialpsykologi ger kompetens, som är särskilt värdefull när man arbetar med utredningar, utvärderingar, grupprocesser, ledarskap och behandling.

Ämnet socialpsykologi kan inte samtidigt ingå i en examen tillsammans med sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) för den som har påbörjat sina studier hösten 1998 eller senare. Sociologi och socialpsykologi A ger behörighet till både Socialpsykologi B och Sociologi B. Kursen Sociologi och socialpsykologi A kan ingå i en examen med fördjupning inom sociologi eller socialpsykologi.

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin