Samhällsvetarprogram

180 hp

På samhällsvetarprogrammet skapar du din egen unika kompetensprofil genom att välja kurser inom sexton olika ämnen. Läs till exempel ekonomi, statsvetenskap, psykologi, samhällsgeografi eller medie- och kommunikation. Du fyller utbildningen med ämnen du är intresserad av och som leder mot det område du vill arbeta inom. Programmet med sitt breda ämnesomfång är ensamt i sitt slag – här är alla ämneskombinationer möjliga!

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Samhällsvetenskap handlar om att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors agerande i samverkan med varandra och omgivningen, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen låter dig välja fritt bland kurser som analyserar samhället ur olika perspektiv, bland annat ekonomiska, sociala, politiska och geografiska. Den sätter fokus på hur samhället organiseras, styrs och förändras, och hur detta påverkar oss som individer och grupp.

Utbildningen ger dig

 • valfrihet att välja mellan sexton ämnen inom samhällsvetenskapen
 • möjlighet att utforma och ta den examen du vill ha
 • verktyg för att analysera och förstå vilka utmaningar som samhället står inför
 • möjlighet att läsa en termin utomlands eller göra praktik på en arbetsplats.

På programmet lär du dig analysera och förstå samhället och dess utmaningar ur olika perspektiv. Inför ditt framtida arbetsliv kommer du, förutom att ha en gedigen ämneskompetens, kunna samla in och analysera data, ha förmåga till problemformulering samt kritiskt kunna granska källor och utsagor i samhället.

Din specifika kompetens gör det möjligt att arbeta med samhällsfrågor och samhällsanalys, i såväl offentlig som privat sektor, i Sverige eller internationellt. Det kan till exempel handla om utvärderings- och analysarbete, ekonomiskt arbete, statistiskt arbete, samhällsplanering, marknadsföring, kommunikation eller organisations- och personaladministration.

Det som gör dig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden är din förmåga att analysera och förstå samhällets komplexitet – en nödvändig kompetens som behövs för att angripa de stora ekonomiska, sociala, politiska och miljörelaterade utmaningar som samhället står inför.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science/of Science) med något av programmets ämnen som huvudområde.

Du börjar programmet med att läsa Samhällsvetenskaplig grundkurs, 30 hp. Kursen är obligatorisk och ger dig en första orientering i modern vetenskapsteori med särskild inriktning mot samhällsvetenskaperna. Du får också träning i samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt en orientering inom de samhällsvetenskapliga ämnena.

Resterande fem terminer, termin 2–6, läser du valfria kurser och ämnen om sammanlagt 150 hp. I och med den stora valfriheten under programmet har du mycket tid på dig att hitta rätt, och läsa lite olika kurser innan du bestämmer dig för vilket ämne du fördjupar dig i. Du kan exempelvis läsa flera A-kurser innan du specialiserar dig. Läs ämnena som intresserar dig mest och undersök vad arbetsmarknaden efterfrågar! Beroende på vad du läser kan du påverka vilken examen du får ut av programmet, till exempel en ekonomie kandidatexamen, politices kandidatexamen eller en mer generell filosofie kandidatexamen.

Valfrihet med eget ansvar

För att få en examen måste du ha 90 hp inom ditt huvudområde och 90 hp från de andra samhällsvetenskapliga ämnena eller kurser från andra delar av universitetet. Vi har till exempel studenter som efter termin 3 har valt att profilera sig ytterligare med kurser i historia, juridik, miljökunskap eller språk.

När kan jag läsa vad?

Trots den stora valfriheten finns vissa begränsningar. Du kan inte garanteras utbildningsplats i ett speciellt ämne en särskild termin. Ett urval måste göras när antalet sökande överstiger antalet platser, varvid de studenter som kommit längst i sina studier inom programmet går före de som inte kommit lika långt.

Ämnen

Samhällsvetenskap är ett brett ämnesområde som spänner över tre centrala fält: beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Du kan läsa flera olika ämnen inom programmet:

 • Ekonomisk historia handlar om att förstå dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom studier av tidigare samhällsutveckling.
 • Freds- och konfliktkunskap handlar om väpnade konflikters uppkomst, dynamik och lösning.
 • Företagsekonomi handlar om hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden.
 • Handelsrätt innehåller juridiska kurser i civilrätt som är anpassade för företagsekonomer.
 • Informationssystem handlar om att utveckla IT-system som anpassas efter användare.
 • Kostvetenskap handlar om vad som sker i människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.
 • Medie- och kommunikationsvetenskap handlar om mediernas och kommunikationsprocessernas roll i samhället.
 • Nationalekonomi belyser allt från hur ett samhälle använder sina resurser till hur individer fattar beslut.
 • Psykologi handlar om människans beteenden, tankar, känslor och samspel med andra människor.
 • Samhällsgeografi beskriver och analyserar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer, sociala mönster och livsformer i olika geografiska miljöer.
 • Socialpsykologi studerar individen utifrån hennes roll och relation till samhället som helhet.
 • Sociologi handlar om samhället i sin helhet och människans roll i samhället. Finns även som inriktning mot arbetsliv, organisation och personalarbete.
 • Statistik handlar om vetenskapen om insamling, analys och tolkning av data.
 • Statskunskap studerar och analyserar politik.
 • Utvecklingsstudier belyser politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier till ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder i hela världen och du kan få hjälp med att hitta de kurser som passar dig och som du kan tillgodoräkna i examen.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Eftersom samhällsvetarprogrammet innehåller möjligheter till fördjupning i många olika samhällsvetenskapliga ämnen och därutöver valmöjligheter inom ett brett område, innebär det att de undervisningsformer du möter är av olika karaktär.

Normalt sett består undervisningen av föreläsningar, seminarier och andra övningar i grupper av olika storlek. Författande av PM (skriftlig inlämningsuppgift) och uppsatser, samt diskussion av dessa i seminariegrupper, är en viktig del av utbildningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser.

All undervisning bygger på sammanhållna studentgrupper med heltidsstuderande.

Samhällsvetare arbetar ofta med ekonomiskt eller ekonomiskt/statistiskt arbete, planering, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration samt marknadsföring.

Kurser i ekonomi kombinerade med språk kan vara lämpliga för dig som vill inrikta dig mot internationell verksamhet. Beteendevetenskap och kommunikation kan vara en lämplig kombination om du vill arbeta med personal- och utbildningsfrågor.

Samhällsvetare finns också inom offentlig verksamhet på till exempel kommunal och regional nivå. För att förstå problematiken kring fördelningsfrågor, markanvändning, klimatförändring och demokrati kan samhällsgeografiska och statsvetenskapliga kurser vara lämpliga.

Programmet erbjuder stora möjligheter till fördjupning och genomförande av flera examensarbeten vilket är en styrka inför fortsatta studier inom ett masterprogram. Sist men inte minst kan samhällsvetarprogrammet vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin