Nationalekonomi

Är du intresserad av samhällsekonomiska frågor som hur ekonomisk tillväxt kan förklaras, varför vi har konjunktursvängningar, vad som bestämmer arbetslöshet och inflation eller hur priserna bestäms på en marknad?

Studier i nationalekonomi ger dig de verktyg - i form av teoretiska och empiriska metoder - som behövs för att analysera dessa och många andra viktiga samhällsfrågor. För vissa frågor kan det bästa angreppssättet vara att använda en förenklad teoretisk modell som beskriver hur en händelse kan förväntas påverka individer eller företag, som till exempel vilka effekter en förändring av reporäntan troligen kan medföra. För andra frågor kan empiriska metoder - där stora datamaterial analyseras för att undersöka effekterna av en händelse - behövas, exempelvis för att undersöka hur en genomförd skatteförändring påverkat invånarna. För många frågor kan det vara lämpligt att kombinera teoretiska och empiriska metoder.

Studier i nationalekonomi har som mål att ge studenterna de kunskaper om teoretiska och empiriska metoder som krävs för att de ska kunna hantera de kvalificerade arbetsuppgifter ekonomer vanligen möter i arbetslivet. Genomgående betonar vi även vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt både vid val av metoder och tolkning av data och resultat.

Vi eftersträvar också att all undervisning ska ha en tydlig förankring i aktuell forskning. Dessa mål uppnås genom studier av såväl nationalekonomins två huvudområden mikroteori (som fokuserar på enskilda individer och företag) och makroteori (som fokuserar på hela ekonomin) som studier av olika specialområden, exempelvis arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och politisk ekonomi.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin