Politices kandidatprogram

180 hp

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen? Vill du lära dig att identifiera och analysera politiska, ekonomiska och juridiska problem i Sverige och i övriga världen? På Politices kandidatprogram i Uppsala fördjupar du dig inom de stora samhällsfrågorna genom forskningsnära studier och möjlighet att göra praktik inom det område du är intresserad av.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På Politices kandidatprogram fördjupar du dina kunskaper kring och din förståelse för några av de stora samhällsproblemen. Den undervisning som ges syftar genomgående till att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och samhällsanalys. Något som du har användning för oavsett vilket ämnesfält du kommer att arbeta med efter examen

Utbildningen ger dig

 • en bred teoretisk kunskapsbas inom politik, nationalekonomi, statistik och juridik
 • stor valfrihet i utformningen av din utbildning genom valbara kurser
 • möjlighet till kvalificerad praktik i 20 veckor i Sverige eller utomlands
 • goda möjligheter till utbytesstudier
 • ett nätverk och ett rikt föreningsliv genom studentföreningen Uppsala Politices Studerande.

Programmets väl beprövade sammansättning av kurser ger dig de kunskaper och den erfarenhet du behöver i ditt kommande yrkesliv för kunna medverka till utveckling och förändring av samhällets olika politiska och ekonomiska system.

Utbildningen inleds med obligatoriska studier i statskunskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Under den resterande utbildningstiden har du möjlighet att själv påverka dina studiers inriktning genom att välja att fördjupa dig inom något av följande huvudområden: Freds- och konfliktkunskap; Nationalekonomi; Statistik; Statskunskap; Utvecklingsstudier.

Genom att kombinera valbara kurser inom respektive huvudområde kan du ytterligare profilera din utbildning. Din profil eller specifika inriktning kan byggas på allt eftersom, till exempel genom att du skriver din uppsats inom din profilering. Beroende på vilket huvudområde du väljer har du möjlighet till att läsa kurser utomlands under ett utbyte och göra praktik som är relevant för din profil.

Många studenter väljer att förlägga praktiken utomlands, vilket också ger möjlighet att utveckla språkkunskaperna samt att leva och arbeta i nya kulturer och sociala förhållanden. Politices kandidatprogrammet i Uppsala har upparbetade kontakter med ett stort antal arbetsplatser såväl i Sverige som utomlands: bland annat FN-delegationen i New York, Nato-delegationen i Bryssel, Sveriges representation i EU, ambassader runt om i världen, Regeringskansliet, Utrikespolitiska institutet, Statskontoret och Sida.

Examen

Programmet leder till en politices kandidatexamen (Bachelor of Political Science) med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. I en politices kandidatexamen är kurser om 30 hp i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska.

Politices kandidatprogrammet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en Politices kandidatexamen.

Programmet är uppbyggt av kurser som ges vid flera samhällsvetenskapliga institutioner och består av ett obligatoriskt basblock (terminerna 1–3) och en valfri fördjupningsdel (terminerna 4–6), vardera om tre terminer.

Basblocket på 90 hp ger dig allmänna kunskaper om samhället. Fördjupningsdelen innebär att du läser B- och C-kurser i något av följande huvudområden: Freds- och konfliktkunskap, Nationalekonomi, Statistik, Statskunskap, Utvecklingsstudier

Genom att kombinera valbara kurser inom respektive huvudområde kan du ytterligare profilera din utbildning. Fördjupningarna har varierande möjlighet till valfria kurser. Valbara kurser inom statskunskap är Europapolitik, Genuspolitik, Internationell politik, Miljöpolitik, Politisk teori, Jämförande politik och Svensk politik och förvaltning. Valbara kurser inom nationalekonomi är Finansiell ekonomi, Utvecklingsekonomi, Arbetsmarknadsekonomi och Offentlig ekonomi. Viss valfrihet råder även inom huvudområdet Utvecklingsstudier.

Kurser inom programmet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4–6

Under de tre följande terminerna väljer du vilket ämne du vill fördjupa dig inom. Det finns fem olika vägar att gå:

Statsvetenskap:

 • Termin 4: Statsvetenskap B, 30 hp
 • Termin 5: Statsvetenskap C, 30 hp
 • Termin 6: valfri kurs, 30 hp eller praktik/utlandsstudier, 30 hp

Nationalekonomi:

 • Termin 4: Nationalekonomi B, 30 hp
 • Termin 5: Nationalekonomi C, 30 hp
 • Termin 6: valfri kurs, 30 hp eller praktik/utlandsstudier, 30 hp

Utvecklingsstudier:

 • Termin 4: Utvecklingsstudier A, 30 hp
 • Termin 5: Utvecklingsstudier B, 30 hp
 • Termin 6: Utvecklingsstudier C, 30 hp

Freds- och konfliktstudier:

 • Termin 4: Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp
 • Termin 5: Freds- och konfliktkunskap B, 30 hp
 • Termin 6: Freds- och konfliktkunskap C, 30 hp

Statistik:

 • Termin 4: Statistik, 15 hp samt en valfri kurs, 15 hp
 • Termin 5: Statistik B, 30 hp
 • Termin 6: Statistik C, 30 hp

Praktik kan eventuellt ingå.

Studera utomlands

För att öka din utlandserfarenhet och förbättra dina språkkunskaper kan du välja att studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet. Kurserna du läser kan ofta tillgodoräknas som del av din utbildning. Från och med fjärde terminen kan du åka på utbytesstudier.

Statsvetenskapliga institutionen har för närvarande utbytesavtal med över 30 institutioner respektive universitet i ett 20-tal länder. Uppsala universitet har utöver det universitetövergripande avtal med fler än 400 universitet runt om i världen.

Programmet ges i Uppsala. Du börjar dina studier med statskunskap i centrala Uppsala på campus Gamla Torget. När du läser ekonomi, statistik och förvaltningsrätt kommer du att vara på campus Ekonomikum.

Studierna bygger i hög grad på att du självständigt läser in litteratur, löser olika uppgifter och författar såväl kortare som längre uppsatser. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar där läraren ger överblick och perspektiv på kurslitteraturen samt i form av seminarier där du i en mindre grupp har en djupare diskussion kring kursernas frågeställningar.

Genom litteraturstudier, analys av politikens delområden, nationella såväl som internationella, analys av ekonomiska modeller och statistiska data får du förståelse för hur samhället fungerar, agerar och interagerar. Genom uppsatsskrivande lär du dig förstå värdet av och grunderna för god argumentation.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men en del kurser ges på engelska.

Som komplement till dina teorikurser kan du välja att under en termin praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet. Om du väljer att praktisera har du möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper och att pröva på att arbeta inom ett område som du tror kan bli ditt framtida arbetsfält. Praktiken ger, förutom relevant arbetserfarenhet, en uppfattning om vilka arbetsuppgifter utbildningen kan leda till samt viktiga referenser för framtiden.

Politices kandidatprogrammet är en bred utbildning, vilken har sin spegelbild i en bred arbetsmarknad efter examen. De flesta jobb finns inom organisationer i Sverige och utomlands, samt inom stat och kommun. En ökad andel studenter har dock börjat söka sig till företag och den privata sektorn har idag blivit en allt viktigare arbetsgivare.

Som student har du stor valfrihet att kunna skapa din egen profil, vilket innebär att du själv kan inrikta dig på de arbetsuppgifter eller det område som intresserar dig mest. Utexaminerade studenter kan arbeta som diplomater, säkerhetspolitiska analytiker, departements- och ambassadsekreterare, journalister, konsulter, finansanalytiker, tjänstemän i biståndsorganisationer, statistiker, policyspecialister, myndighetshandläggare, politiska sekreterare, strateger, utredare och forskare.

Våra studenter är idag bland annat diplomater inom FN:s organisationer och Sveriges ambassader, handläggare inom Sveriges Delegationer till OECD/FN och EU, departementssekreterare inom Regeringskansliet, programansvariga på Folke Bernadotteakademin, analytiker på Världsbanken, policyspecialister på SIDA, strateger inom Försvarsmakten, hållbarhetskonsulter på privata företag, internationella handläggare på Riksrevisionen, strateger inom Europaparlamentet, utredare på Statskontoret, politiska sekreterare för politiska partier, processamordnare på kommunen, processutvecklare på Tillväxtverket, statistiker på SBC.

Arbetsgivare finns såväl inom svensk utrikesförvaltning, departement och myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och regioner, som inom den privata sektorn och internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta inom journalistik och media.

Med en politices kandidatexamen är du behörig till ett flertal masterprogram, såväl nationella som internationella beroende på vald inriktning och profil.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin