Statskunskap A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2SK009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är uppdelad i fyra delkurser: Politisk teori, Svensk och jämförande politik, Förvaltningspolitik och Internationell politik.

Efter genomgången kurs förväntas du kunna översiktligt redogöra för och diskutera:

 • centrala politisk-teoretiska problem;
 • den politiska styrelsens, förvaltningens och den offentliga politikens väsentliga huvuddrag i Sverige och andra länder;
 • det politiska deltagandets variationer;
 • de politiska problem som präglar utvecklingsländer och nya demokratier;
 • den internationella politikens utveckling under 1900- och 2000-talet;
 • EU:s utveckling samt Sveriges roll på den internationella arenan.

Du ska aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare egna presentationer, samt författa promemorior som behandlar avgränsade frågeställningar och i samband härmed:

 • förstå värdet av, och grunderna för, god argumentation;
 • kunna skilja på personliga åsikter och att självständigt dra slutsatser;
 • kunna förmedla vetenskaplig argumentation muntligt vid seminarier och i skrift;
 • kunna skilja mellan teoretisk litteratur och empiriskt material;
 • kunna urskilja normativa och empiriska aspekter av statsvetenskapliga problem;
 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till källor och källmaterial;
 • känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.

Kursen baseras främst på läroböcker och kortare vetenskapliga texter. Avsikten är att ge dig en första introduktion i olika forskningsområden och inriktningar inom statskunskap och att presentera några av de metoder som används för att undersöka vetenskapliga problem inom statskunskap.

Stor vikt fästs vid att skapa förståelse för vad självständigt och kritiskt tänkande innebär, och att förse dig med instrument för att bättre kunna bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdighetsträning, fästs i denna kurs störst vikt vid utveckling av den skriftliga förmågan i form av individuellt skrivna och samförfattade pm. En första träning av den muntliga förmågan ges under seminarierna och utvecklas vidare på fördjupningsnivåerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin