Statskunskap A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SK009

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SK009
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statskunskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 maj 2016
Ansvarig institution
Statsvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6/6)

Mål

Efter genomgången A-kurs i statskunskap förväntas den studerande kunna översiktligt redogöra för och diskutera:

 • den politiska idéhistorien och olika idéers politiska konsekvenser;
 • den politiska styrelsen, förvaltningen och den offentliga politikens väsentliga huvuddrag i Sverige och andra länder;
 • det politiska deltagandets variationer;
 • de politiska problem som präglar utvecklingsländer och nya demokratier;
 • den internationella politikens utveckling under 1900-talet;
 • EU:s utveckling samt Sveriges roll på den internationella arenan.

Studenten skall aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare egna presentationer, samt författa promemorior som behandlar avgränsade frågeställningar och i samband härmed:

 • ha övat sig i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till källor och källmaterial;
 • förstå värdet av, och grunderna för, god argumentation;
 • kunna skilja mellan teoretisk litteratur och empiriskt material;
 • kunna skilja på personliga åsikter och att självständigt dra slutsatser ur ett källmaterial;
 • känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.

Kursen baseras främst på läroböcker och kortare vetenskapliga texter. Avsikten är att ge studenterna en första introduktion i olika forskningsområden och inriktningar inom statskunskap och att presentera några av de metoder som används för att undersöka vetenskapliga problem inom statskunskap. Stor vikt fästs vid att skapa förståelse för vad självständigt och kritiskt tänkande innebär, och att förse studenterna med instrument för att bättre kunna bedöma slutsatser och argument. När det gäller färdighetsträning, fästs i denna kurs störst vikt vid utveckling av den skriftliga förmågan i form av skrivna seminarierapporter och pm. En första träning av den muntliga förmågan ges under seminarierna och utvecklas vidare på fördjupningsnivåerna.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fem delkurser: Politisk teori, Statsmaktens strukturer, Medborgare och samhälle, Förvaltningspolitik och Internationell politik.

Politisk teori, 3 hp

Kursens mål

Kursen syftar till att göra studenterna förtrogna med några grunddrag i det politiska tänkandet och den politiska teorin. Studenten övas i att självständigt tolka och värdera politiska idéer, i några fall genom att läsa klassiska källtexter. Å ena sidan handlar det alltså om att försöka förstå det som kan förefalla märkligt (eller tvärtom förrädiskt bekant), å andra sidan om att bedöma sanningen och fruktbarheten i det som läses.

Innehåll

Kursen hålls samman av en serie föreläsningar som behandlar politiskt tänkande från antiken fram till modern tid. I föreläsningarna får studenterna möta viktiga politiska idétraditioner och tänkare, som bidragit till att forma det vi idag intresserar oss för inom politisk teori. Här introduceras flera av politikens grundläggande begrepp, som stat, samhälle, laglydnad, dygd, konstitutionalism, demokrati, frihet, rättvisa och värdighet. Svante Nordins lärobok Det politiska tänkandets historia tjänar härvidlag som komplement. Obligatorisk är däremot den andra läroboken, Johan Tralaus Inbjudan till politisk teori, som handlar om vad man gör när man ägnar sig åt politisk teori. Föreläsningarna avser att vara just en inbjudan till studenterna att själva gå i närkamp med den politiska teorins klassiska idéer och texter. Vissa av dem ges särskild uppmärksamhet. Det skall också betonas att föreläsningarna ger anvisningar om hur litteraturen bör läsas och om hur seminarieuppgifterna kan lösas.

Kursen grundar sig således i läsning av klassiker och den handlar för studenternas del också om att själva läsa klassiker. Den längre källtext som läses detta läsår är utdrag ur Platons Staten, som ger studenterna möjlighet att reflektera kring det politiska tänkandets uppgift och frågan om hur det kan avgöra vad som är rätt och fel. Den största delen av litteraturen är kortare utdrag från flera andra tänkare, framför allt ur antologin Tretton texter i politisk teori.

Det viktigaste pedagogiska elementet i kursen manifesteras i seminarierna och genom författande av en egen kortare vetenskaplig text, en promemoria. Under seminarierna följs vanliga frågor, kring vilka studenterna får fundera och argumentera individuellt. På lektionen bearbetas några av verktygen för att på ett systematiskt sätt ta ställning till rätt och fel i politiska och moraliska frågor, det som brukar kallas normativa frågor. Studenterna skall lära sig förstå och utvärdera idéer som inte är deras egna. Det innebär att den politiska idéhistorien och uttolkandet av denna å ena sidan och bedömningen om normativa frågor å andra sidan tänks höra samman. Studenten tänks överskrida sin egen horisont genom att försöka förstå och försvara de olika politiska idéer som utvecklas i kurslitteraturen.

Undervisning

Kursen består av ett antal föreläsningar, två lektioner och två seminarier till vilka studenterna förbereder sig genom att läsa samtlig relevant kurslitteratur och reflektera kring de frågor som de finner i arbetsmaterialet. Studenterna förväntas ta med sig kurslitteraturen till seminarierna och kunna slå upp de relevanta ställen som diskuteras. På ett tredje seminarium diskuterar hela gruppen vars och ens promemoria.

Examination

För godkänt krävs godkänt på en tentamen, aktivt deltagande i seminarierna, godkänd gruppuppgift till lektionerna och godkänt på den promemoria som författas till det tredje seminariet. För att få godkänt på promemorian krävs att studenten argumenterar självständigt men utan löst tyckande om principiella frågor och tolkningsproblem utifrån kurslitteraturen. Betyget väl godkänt kan erhållas både på tentamen och på promemorian. Betyget på promemorian kan även påverkas av deltagandet i seminarierna.

Tentamen Politisk teori, 3 hp

Skriftlig tentamen i politisk teori. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursens innehåll och därmed befästa sina kunskaper.

Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd -Godkänd - Väl Godkänd.

Statsmaktens strukturer, 3 hp

Mål

Kursen avser att skapa förståelse och kännedom hos studenterna om svensk politisk historia, statsskickets utveckling och utformning. I samband med detta avses att skapa en särskild förståelse för hur EU:s politiska system fungerar och påverkar svensk politik. Dessa olika byggstenar avses ge förutsättningar för senare fördjupningar på ett antal områden. Genom föreläsningar ges en orientering i grundläggande begrepp, teorier och metoder och genom aktivt deltagande i seminariediskussioner ges studenterna möjlighet att träna upp förmågan till egen analys och reflexion.

Innehåll

Denna delkurs anlägger ett helhetsperspektiv på politiska system och svensk politisk historia, och har ett uttalat jämförande grepp. Politiska institutioner, den legislativa, den dömande och den exekutiva makten ägnas utrymme, liksom statens uppbyggnad och politikens genomförande. Bland de övriga temata som denna delkurs ägnar särskild uppmärksamhet återfinns den Europeiska Unionen.

Undervisning

Studentens egen inläsning understöds av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna tar upp kursens centrala moment, samt sätter in den valda kurslitteraturen i sin kontext. Vid seminarierna diskuterar studenterna frågeställningar i anslutning till delkursens huvudtemata.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, författande av en kurspromemoria (PM) med anknytning till kurslitteraturen men i övrigt valfritt ämne, och opposition samt försvar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (gemensamt med delkursen "Medborgare och samhälle").

Vid betygssättning av seminarierna (inklusive PM-uppgiften) tillämpas en tvågradig betygsskala Underkänd - Godkänd. För godkänt krävs aktivt deltagande i seminarierna.

Medborgare och samhälle, 3 hp

Mål

Målet för denna grundkurs är att orientera om grundläggande begrepp, teorier och metoder på centrala områden inom statsvetenskaplig forskning samt att presentera forskningsresultat från flertalet väsentliga forskningsområden såsom demokratiseringsprocesser, politiska partier, politiskt deltagande och politisk kultur. Ett annat syfte med kursen är att skapa en första beredskap och kännedom om statsvetenskapliga grundområden hos studenterna som bäddar för senare fördjupningar på ett antal områden. Målet är att utveckla förmågan till egen analys och reflexion genom seminariediskussioner och att ge träning i att utarbeta korta analytiska texter med ett självständigt valt fokus i samarbete med andra.

Innehåll

Denna kurs anlägger ett jämförande perspektiv på politik och politiska system. Med utgångspunkt i begrepp som medborgare, politisk kultur och politiskt deltagande ställs frågor rörande demokrati och demokratiseringsprocesser, partier och intresseorganisationer liksom andra kanaler för påverkan såsom media. Kursen är empiriskt inriktad, hämtar exempel från existerande stater i olika delar av världen liksom, självfallet, från Sverige. Kursen behandlar ett antal temata som återkommer på högre nivåer inom ämnet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och eventuella gästföreläsningar rörande aktuella empiriska och teoretiska teman.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, författande av en kurspromemoria (PM) med anknytning till kurslitteraturen men i övrigt valfritt ämne, försvar av densamma samt opposition. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (gemensamt med delkursen "Statsmaktens strukturer").

Vid betygssättning av seminarierna (inklusive PM-uppgiften) tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd. För godkänt krävs aktivt deltagande i seminarierna. För att få godkänt på promemorian krävs att studenten formulerar en tydlig forskningsfråga som är relaterad till kurslitteraturen, diskuterar teorier som hjälper till att besvara denna fråga och gör en självständig systematisk undersökning för att svara på frågan.

Tentamen Medborgare och samhälle; Statsmaktens strukturer, 6 hp

Skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursernas innehåll och därmed befästa sina kunskaper.

Vid betygsättning av den skriftliga tentamen tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

Förvaltningspolitik, 3 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 • förstå den offentliga förvaltningens roll och funktion,
 • ha en fördjupad förståelse för centrala drag i den svenska förvaltningen, dvs. ha god kännedom om den offentliga förvaltningens organisation, bemanning, reglering och finansiering,
 • kunna tolka och tillämpa förvaltningspolitiska begrepp, idéer och föreställningar på politiska processer och skeenden,
 • kunna problematisera förhållandet mellan makt och ansvar i förvaltningen,
 • ha en grundläggande förståelse av vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär i studiet av politik och förvaltning.

Innehåll

Med förvaltningspolitik avses idéer och åtgärder riktade mot den offentliga sektorns organisation och arbetssätt, och på kursen kommer några av dessa verktyg att diskuteras. Utgångspunkten är att förvaltningspolitikens framgångar och misslyckanden har avgörande betydelse för hur de politiska besluten förbereds och genomförs. I fokus står således klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering. Litteraturen behandlar främst Sverige, men innehåller även internationella utblickar.

Undervisning

Studentens egen inläsning understöds av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna tar upp kursens centrala moment, samt sätter in den valda kurslitteraturen i sin kontext. För att uppmuntra studenters delaktighet i föreläsningarna används interaktiv teknik, vilket kräver tillgång till surfplatta, smartphone eller dator. Vid litteraturseminarierna diskuterar studenterna frågeställningar i anslutning till kursens huvudtemata. Till det tredje seminariet ska ett skriftligt PM författas, och ventileras. Notera att på denna delkurs ska PM:et skrivas i par. Undervisningsspråk är svenska.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i två litteraturseminarier och ett PM-seminarium samt genom skriftlig tentamen (gemensamt med delkursen Internationell politik i slutet av terminen).

Betygsteg för seminariedelen (inkl. PM:et): Underkänd (U) – Godkänd (G).

Betygsteg för tentamen: Underkänd (U) – Godkänd (G) – Väl godkänd (Vg).

Internationell politik, 3 hp

Mål

Kursen ska ge studenterna en översikt av och en ökad förståelse för internationell politik. Kursen är upplagd så att studenterna ges möjlighet att utveckla färdigheter avseende grundläggande kommunikation, forskning, samt analytiskt arbete. Kursen ska förbereda studenterna för studier framför allt på B-nivå men också på högre nivåer inom detta delämne, samt för kvalificerade tjänster i arbetslivet.

Innehåll

Fokus för kursen ligger på utvecklingen inom internationell politik under 1900- och 2000-talet, med särskild tonvikt på europeiska erfarenheter. Ett antal av de centrala teoritraditionerna och perspektiven inom forskningsfältet introduceras, exempelvis några eller samtliga av de följande: realism, liberalism, konstruktivism och

genusteori. Utöver teoritraditionerna kommer centrala problemområden och processer inom internationell politik, såsom säkerhet, konflikt, krishantering, internationellt samarbete, integrering och utrikespolitisk analys att presenteras.

Undervisning

Undervisningen på denna kurs består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, ett PM-seminarium samt genom skriftlig tentamen (i slutet av terminen, gemensamt med "Förvaltningspolitik").

Vid betygssättning av seminarierna tillämpas en tregradig betygsskala: Underkänd – Godkänd- Väl Godkänd.

Tentamen Förvaltningspolitik; Internationell politik, 6 hp

Skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att ge underlag för betygssättningen av enskilda studerande men erbjuder dem även en möjlighet att repetera kursernas innehåll och därmed befästa sina kunskaper.

Vid betygsättning av den skriftliga tentamen tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

Undervisning

Undervisningen sker i form av ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier och författande av kurs-pm. Syftet med seminarierna är att kritiskt reflektera över och diskutera litteraturen. Deltagande vid seminarierna kräver omfattande förberedelser i form av individuella studier och gruppmöten. Deltagande i undervisningen förutsätter heltidsstudier. Seminariedeltagande är obligatoriskt, medan närvaro vid föreläsningarna är frivillig.

Studiehandledning med detaljerade anvisningar angående undervisning och examination tillhandahålls i samband med kursstart för respektive delkurs.

Examination

Kursen examineras genom tentamina, genom deltagande i seminarier samt genom författande av pm. Den tregradiga betygsskalan tillämpas: Underkänd - Godkänd – Väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i olika program t.ex. Pol kand-programmet, Samhällsvetarprogrammet samt utnyttjas som fristående kurs. Statskunskap A kan ej medtagas i examen samtidigt med annan baskurs på A-nivån i ämnet, ej heller tillsammans med Samhällskunskap AB: Statskunskap 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin