Politices kandidatprogram

180 hp

Utbildningsplan, SPO1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SPO1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 november 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/129 Doss 3:1:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Statsvetenskapliga institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Nationalekonomiska institutionen, Statistiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Politices kandidatprogrammet förbereder för en framtida yrkesverksamhet för kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet som utredare/handläggare t.ex. vid departement och myndigheter, inom olika intresseorganisationer, inom kommuner och landsting, inom utrikesdepartementets område, inom internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands, inom journalistik och media.

I en tid av ökad globalisering krävs att företag, organisationer och offentliga myndigheter i hög grad måste beakta internationella tendenser och förhållanden. För allt fler anställda inom offentlig verksamhet är en god orientering om internationella relationer nödvändiga. Kunskaper om hur den svenska politiken och den svenska förvaltningen fungerar samt gedigna metodkunskaper är synnerligen värdefulla för arbetsuppgifter både i Sverige och utomlands.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Syfte

Utbildningen syftar till att studenterna skall tillägna sig de kunskaper som behövs för att aktivt kunna medverka i utveckling och förändring av samhällets olika politiska och ekonomiska system. I studierna integreras politisk-ekonomiska, juridiska och statsvetenskapliga aspekter till en helhet.

Undervisningen skall främja ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot det kunskapsinnehåll som behandlas samt ge en systematisk övning i att tillämpa vetenskapliga metoder. Studierna innebär ett betydande mått av självständigt arbete med större sammanhängande uppgifter. Förutom inläsning av litteratur omfattar studierna författande av uppsatser och mindre arbetsrapporter. Flera kurser undervisas och examineras på engelska.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter genomgången utbildning förväntas studenten

  • ha översiktliga kunskaper om politik och förvaltning i Sverige och andra länder samt internationell politik, och vidare ha kunskap om de väsentliga dragen i den politiska idéläran och teoribildningen samt ha uppövat förmågan att självständigt behandla samhällsvenskapliga frågeställningar.
  • ha grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem, att ha kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.
  • ha förmåga att kunna lösa enklare juridiska problem inom olika ämnesområden samt kunna läsa och förstå lagar, domar och andra juridiska texter. Vidare ha så goda kunskaper att han/hon kan inse och precisera även mera komplexa juridiska problem inom ämnesområdet allmän förvaltningsrätt.
  • ha kunskap om grafiska deskriptiva metoder och numeriska deskriptiva mått, om datainsamling och urvalsmetoder. Ha kunskaper om elementär sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, samplingsfördelningar samt introduktion till estimation.
  • ha fördjupade kunskaper i samhällsvetenskaplig metod samt att ha uppövat förmågan att självständigt behandla samhällsvetenskapligt material genom att den studerande författar och försvarar en vetenskaplig uppsats.
  • att genom en termins praktik, kunnat använda förvärvade teoretiska kunskaper i verkliga arbetsuppgifter på en arbetsplats, att ytterligare uppövat förmågan att arbeta i samverkan med andra personer, att kunnat bilda sig en uppfattning om vilka arbetsområden utbildningen kan leda till samt, vid praktik utomlands, ha tränat förmågan att kommunicera på ett annat språk och att ha fått erfarenheter av att leva i en främmande miljö.

Programmets uppläggning

Politices kandidatprogrammet är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng och leder till politices kandidatexamen inom något av huvudområdena Freds- och konfliktkunskap, Nationalekonomi, Statistik, Statskunskap och Utvecklingsstudier.

Politices kandidatprogrammet är uppbyggt av kurser som ges vid flera samhällsvetenskapliga institutioner och består av ett basblock och en fördjupningsdel, vardera om tre terminer.

Termin 1

Statskunskap A 30 hp

Termin 2

Nationalekonomi A 30 hp

Termin 3

Statistik 15 hp

Förvaltningsrätt 15 hp

Termin 4

Huvudområde B 30 hp

Termin 5

Huvudområde C 30 hp

Termin 6

Praktik 30 hp eller Valfri kurs 30 hp

Basblock

Programmet inleds med ett sammanhållet block under de tre första terminerna. Detta består av kurserna: Statskunskap A 30 högskolepoäng, Nationalekonomi A 30 högskolepoäng, Statistik 15 högskolepoäng och Förvaltningsrätt 15 högskolepoäng.

Fördjupningsdelen

Fördjupningsdelen består av a) B- och C-kurser i något av huvudområdena Nationalekonomi och Statskunskap samt en termin som kan användas för valfria kurser eller praktik och därmed fördjupning eller breddning av utbildningen eller b) A-, B- och C-kurser i Freds- och konfliktkunskap, Utvecklingsstudier och Statistik.

Praktik - samarbete mellan universitet och arbetsliv

Ett viktigt inslag i utbildningen är möjligheten att göra en termins handledd praktik vid en myndighet, organisation eller ett företag, i Sverige eller utomlands, som kan erbjuda arbetsuppgifter av värde för vald studieinriktningen och framtida yrkesplaner. Stora möjligheter erbjuds att göra praktiken utomlands. Därmed ges möjlighet att lära språk samt att leva och arbeta i nya kulturer och sociala förhållanden. Praktikterminen utgör 30 högskolepoäng i examen.

Utlandsstudier

I politices kandidatprogrammet kan en eller två terminer förläggas till ett utländskt universitet inom ramen för de utbytesprogram som institutionen och/eller universitetet erbjuder. Studier vid utländskt universitet kan efter prövning tillgodoräknas som del av kurs eller hel kurs inom programmet.

Undervisning

Studierna inom programmet bygger i hög grad på att studenten självständigt läser in litteratur, löser olika uppgifter och författar såväl kortare PM som längre uppsatser, enskilt eller i grupp. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar där läraren ger överblick och perspektiv på kurslitteraturen samt i form av seminarier där studenten i en mindre grupp har en djupare diskussion kring kursernas frågeställningar. På seminarier diskuteras även de PM och uppsatser som studenterna författat.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men en del valfria kurser ges på engelska.

Examen

Programmet leder till politices kandidatexamen om 180 högskolepoäng med något av ämnena Freds- och konfliktkunskap, Nationalekonomi, Statistik, Statskunskap eller Utvecklingsstudier som huvudområde. För politices kandidatexamen krävs 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng i huvudområdet. Nationalekonomi A 30 högskolepoäng, Statskunskap A 30 högskolepoäng, Statistik 15 högskolepoäng och Förvaltningsrätt 15 högskolepoäng är obligatoriska. Praktik 30 högskolepoäng kan ingå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin