Ekonomie kandidatprogram

180 hp

Ekonomie kandidatprogrammet är utbildningen för dig som vill ha en bred ekonomisk kompetens och karriärmöjligheter i många olika branscher. Efter examen kan du arbeta med redovisning, revision, finansförmedling, marknadsföring, försäljning, organisationsutveckling eller inom utrednings- och planeringsarbete. Våra studenter har hög anställningsbarhet och är eftertraktade av arbetsgivare. Programmet är dessutom en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Sverige.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Gemensamt för alla arbeten för ekonomer är att du måste ha en god analys- och kommunikationsförmåga. Det krävs en förmåga att se helheter och placera in fenomen i olika sammanhang på kort och lång sikt. Idag är det också viktigt att kunna identifiera hållbara lösningar på företagens problem. Vår ekonomutbildning ger dig de färdigheterna.

Oavsett vilka frågor du kommer att arbeta med behöver du en bred ekonomisk kunskap. Du måste veta hur sociala och tekniska system fungerar i en internationaliserad värld. Därför får du under utbildningen ett brett kunnande inom det ekonomiska området men också möjlighet att profilera dig när du väljer ditt huvudområde. Du kan välja mellan fem huvudområden:

 • Ekonomisk historia handlar om att förstå och reda ut dagens ekonomiska och samhälleliga frågor genom kunskap om tidigare samhällsutveckling.
 • Företagsekonomi studerar hur företag och andra organisationer agerar, leds och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden.
 • Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne avsett för icke-jurister. Du studerar främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga rättsområden som berör företagens situation i samhället och som reglerar nationell och internationell handel.
 • Nationalekonomi ger dig verktyg för att analysera viktiga samhällsfrågor som till exempel hur ekonomisk tillväxt kan förklaras och hur finansmarknaden fungerar.
 • Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av data och är ett ämne med ett mycket brett arbets- och tillämpningsområde.

Programmet har en internationell profil vilket du kommer att märka i kursernas innehåll, vår forskning och vårt stora utbud av utlandsstudieplatser. Den internationella profilen ger dig som student mycket goda möjligheter till en internationell karriär efter examen. Uppsala universitets ekonomiutbildning håller hög klass. Det visar sig till exempel genom att våra studenter har hög anställningsbarhet och är eftertraktade av arbetsgivare.

Examen

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

De tre första terminerna är gemensamma för alla och syftar till att ge en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet. Den första terminen läser du företagsekonomi som ger en första inblick i ämnets olika kunskapsområden organisation, ledning, marknadsföring och entreprenörskap samt redovisning, kalkylering och ekonomistyrning. Andra terminen ägnas åt nationalekonomi som ger grundläggande kunskaper i mikro- och makroekonomisk teori. Under den tredje terminen läser du en kurs i statistik med ekonomisk inriktning samt valfri kurs.

De följande terminerna profilerar du dig genom att välja ett huvudområde och eventuellt biområde. Ditt huvudområde omfattar halva utbildningstiden (90 högskolepoäng) och du kan välja mellan företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik.

Biområdena omfattar upp till 45 hp beroende på vilket huvudområde du har valt. Biområde väljer du helt fritt och du kan exempelvis välja kurser inom hållbar utveckling, samhällsgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap och statskunskap. Är du intresserad av revisionsfrågor erbjuds kurser i handelsrätt. Om du är intresserad av organisations- och personalarbete kan du studera beteendevetenskap. Vill du lära dig mer om informationssystem och digitalisering kan kurser inom informationssystem/systemvetenskap vara lämpliga. Universitetet har också ett stort utbud av språkkurser. Du har även möjlighet att förlägga en termins studier utomlands.

Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde. Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 2

 • Nationalekonomi A, 30 hp

Termin 3

 • Grundläggande statistik och dataanalys 1, 15 hp
 • Valfri kurs, 15 hp

Termin 4–6

 • Kurser i valt huvudområde: företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik, varav 30 hp på G2-nivå (C-nivå) inklusive kandidatuppsats om 15 hp
 • Valfria kurser

Studera utomlands

Som student på programmet har du goda möjligheter att berika din utbildning med en termins studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen eller universitetet har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Företagsekonomiska institutionen har avtal med över 40 universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. Vi erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika. Utöver det har Uppsala universitet universitetsövergripande studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Undervisningsformerna varierar mellan olika kurser där du kommer att varva föreläsningar, lektioner och seminarier med självständigt arbete och grupparbeten. Du kommer också att behöva studera en hel del på egen hand.

Vi strävar efter att integrera olika ämnesområden för att visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. På vissa kurser använder vi fallstudier som kopplar ihop teorierna och den praktiska verkligheten. På andra kurser medverkar gästföreläsare från företag och organisationer utanför universitetet. ​Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Programmet ges i Uppsala.

Ekonomutbildningens bredd gör att du har tillgång till en stor arbetsmarknad efter examen. Vanliga arbetsplatser är på revisions- och konsultbyråer, banker, finansbolag, försäkringsbolag, eller inom parti- och detaljhandel, tillverkning, offentlig förvaltning och organisationer.

Tidigare programstudenter arbetar bland annat som controller, finansiell rådgivare, managementkonsult, key account manager, marknadsförare, projektledare och analytiker. Bland anställande organisationer återfinns bland annat H&M, Ikea, Ica, LinkedIn, Vattenfall, PwC, Deloitte, KPMG, Handelsbanken och Swedbank. En del väljer också att driva egna företag.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogrammen som erbjuds av institutionen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin