Ekonomie kandidatprogram

180 hp

Utbildningsplan, SEK1K

Kod
SEK1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Ekonomisk-historiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen, Statistiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ekonomie kandidatprogrammet är ett program på grundnivå som omfattar heltidsstudier. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (3 år) från Uppsala universitet. Programmet förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet ger också studenter behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

För ekonomie kandidatexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för ett kvalificerat arbete inom ekonomiområdet.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

 • visa kunskap och förståelse för huvudområdets vetenskapliga grund, metoder samt vara orienterad i aktuella forskningsfrågor
 • visa brett kunnande inom det ekonomiska området
 • visa väsentligt fördjupad kunskap och förståelse inom valt huvudområde
 • förstå och tillämpa såväl kvalitativ som kvantitativ metod

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom det ekonomiska området
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och ge motiverade förslag till lösningar av frågeställningar och situationer inom det ekonomiska området
 • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt granska relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • kommunicera i skriftlig och muntlig form i frågor rörande ekonomi med såväl andra ekonomer som med personer utan specialkunskaper inom området
 • arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra i problemlösningssituationer
 • använda grundläggande informationstekniska program

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

 • visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra vetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga frågor såsom etiska aspekter, socialt ansvar och hållbar utveckling
 • visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Programmets uppläggning

Programmet inleds med en termin i företagsekonomi, som ger en första inblick i ämnets olika kunskapsområden organisation, ledning och marknadsföring samt redovisning, kalkylering, ekonomistyrning och finansiering. Andra terminen ägnas åt nationalekonomi som ger grundläggande kunskaper i mikro- och makroekonomisk teori. Under den tredje terminen studeras 15 hp statistik med ekonomisk inriktning samt 15 hp valfritt ämne. De inledande tre terminerna syftar således till att ge en bred kunskapsgrund inom ekonomiområdet och hjälper studenten att placera ekonomistudierna i ett historiskt och globalt sammanhang. De avslutande tre terminerna ägnas åt en successiv fördjupning i valt huvudämne och så kallade breddande studier. Under termin 5 är det möjligt att läsa en valfri breddning antingen i Uppsala eller vid något av de utländska universitet som vi samarbetar med. Under den sista terminen skriver studenten sitt examensarbete.

Bland huvudområden kan väljas mellan ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi och statistik. Valt huvudområde läses under termin fyra. Med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde läses under termin fem ett valfritt biområde (30 hp). Med något av de andra ämnena som valt huvudområde har man utrymme för 15-30 hp valfria kurser, vilka läses antingen termin 2 eller termin 5, beroende på valt huvudområde.

Obligatoriska studier inom programmet är Företagsekonomi A (30 hp), Nationalekonomi A (30 hp) och Statistik för ekonomer (15 hp).

Undervisning

Under utbildningen skall studenten dels få en breddning inom hela ämnesområdet dels successivt tillägna sig fördjupade kunskaper inom valt huvudområde. Kunskaperna förvärvas genom egna studier, undervisning, gruppdiskussioner och självständiga arbeten.

Studenten skall också successivt tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt, exempelvis vad gäller förmåga att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda studier. Studentens förmåga att analysera och tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken skall kontinuerligt utvecklas. Ökad självständighet skall erhållas bland annat genom att studenten under utbildningens gång får ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. Träning i såväl samarbete som muntlig och skriftlig kommunikation och seminarie-/möteskultur skall successivt fördjupas och såväl nationella som internationella kontakter uppmuntras.

Studenten redovisar sina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I det avslutande examensarbetet visar studenten att hen uppnått målet att på ett mer självständigt sätt integrera kunskaper.

Examen

Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en ekonomie kandidat kan du ha ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik.

Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidatexamen är företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp och statistik 15 hp.

Övriga föreskrifter

Programmet ger grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin