Företagsekonomi

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation, marknadsföring, internationellt företagande och entreprenörskap är exempel på områden som behandlas.

Ekonomisk styrning omfattar delområdena redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Ekonomiska styrsystem ger underlag för externa och interna intressenter att följa och påverka verksamhetens utveckling.

Organisationsteori behandlar organisationers utformning, utveckling, styrning och ledning. Organisationernas utformning påverkar och påverkas av de beroenden som råder inom företag och mellan företaget och dess omgivning. Ur studierna utvecklas kunskap om vilka villkor som olika situationer ger för arbetsfördelning och utformning av arbetsuppgifter samt kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas.

Marknadsföring behandlar företagets relationer till marknader, kunder, leverantörer och andra aktörer i det nätverk som företaget ingår i. Företagets marknadsföringsstrategi påverkar och påverkas av företagets resurser och dess utformning av den interna organisationen och de ekonomiska styrsystemen.

Inom området internationellt företagande studeras företags internationaliseringsprocesser samt styrning och strategier i multinationella företag. I området integreras aspekter från framför allt organisationsteori och marknadsföring.

På kurser inom området entreprenörskap förbereds deltagarna för en framtida karriär som entreprenörer och grundare av nya företag eller entreprenörer inom redan existerande företag. Deltagarna får praktiska insikter i de olika aspekter av företagande som är viktiga under företagets och nya affärsidéers tidiga utvecklingsstadier samt för att kunna leda och utveckla dem på ett effektivt och professionellt sätt.

Kontakt

  • För information om specifika utbildningar, gå in på respektive kurs eller program där kontaktuppgifter finns.
  • För mer information om ämnet företagsekonomi:
  • Studievägledningen på företagsekonomiska institutionen
  • studievagledning@fek.uu.se
  • 018-471 81 10

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin