Masterprogram i företagande och ledning – Internationellt företagande

120 hp

Inriktningen internationellt företagande, inom masterprogrammet i företagande och ledning, ger dig förståelse för hur företag verkar, agerar och styrs på internationella marknader. Programmet förbereder dig för att möta den växande efterfrågan på den globala arbetsmarknaden i en mängd olika roller – oavsett om du väljer att arbeta för ett företag eller en organisation, bli entreprenör eller fortsätta din akademiska karriär.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Vid masterprogrammet i företagande och ledning med inriktningen mot internationellt företagande kommer du att utveckla din förmåga att förstå och hantera företagets internationella verksamhet. Du kommer att bygga upp en grund inom forskning och teori för att därefter få praktisk erfarenhet för att förbereda dig för en global karriär. Programmet inkluderar:

 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet, och kombinerar tillämpade uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
 • praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar – värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Inriktningen internationellt företagande ger dig fördjupade kunskaper i utmaningarna och möjligheterna som finns med internationalisering av företag. Du studerar frågor som rör styrning, strategi, ledning och hållbarhet i företag på internationella marknader. Du lär dig förstå marknaden från både teoretiska och praktiska perspektiv. Ett särskilt fokus ges till det multinationella företaget.

Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar strategi, samhälleliga utmaningar som digitalisering, globalisering och hållbarhet, vetenskaplig metod, företagsekonomiska teorier samt ledarskap. Därefter läser du kurser som är specifika för din inriktning i internationellt företagande. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du istället att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller göra en termins internationellt utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom internationellt företagande.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Strategi och samtidsfrågor, 15 hp
 • Teorier om företagande och ledning, 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

 • Samtida ledarskapsutmaningar, 7,5 hp
 • Internationalisering av företag och dess verksamhet, 7,5 hp
 • Det multinationella företaget, 7,5 hp
 • Hållbarhet, kriser och strategiska utmaningar inom internationellt företagande, 7,5 hp

Termin 3

 • Valfria kurser, praktik eller utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Undervisningsformerna är av varierande karaktär, med föreläsningar, seminarier och olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Internationalisering spelar en viktig roll i modern verksamhet och inriktningen internationellt företagande förbereder dig för en mängd olika roller – oavsett om du väljer att arbeta i en organisation, bli entreprenör eller fortsätta med en akademisk karriär. Inriktningen applicerar aktuell forskning om företags internationella verksamhet på praktiska utmaningar och möjligheter som företag möter på den globala arenan. Detta ger dig viktiga färdigheter för ledande positioner som chef eller affärsanalytiker både i Sverige och utomlands.

Vanliga arbetstitlar är konsult, analytiker, handläggare, projektledare och key account manager. Våra tidigare studenter på programmet arbetar bland annat på:

 • Accenture
 • Deloitte
 • EY
 • Facebook
 • Attendo
 • H&M
 • Saab
 • BMW Financial Services
 • Northvolt
 • Didner & Gerge Fonder AB
 • Unilever
 • L'Oréal
 • Sandvik

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin