Masterprogram i företagande och ledning – Organisation

120 hp

På inriktningen organisation inom masterprogrammet i företagande och ledning studerar du hur moderna organisationer hanterar olika typer av förväntningar och krav från sin omvärld. Etiska beteenden, samhällsansvar, transparens och hållbarhet är centrala inslag. Utbildningen förbereder dig för en roll som konsult, analytiker, utredare, forskare eller i beslutsfattande positioner i olika typer av verksamheter som kräver hög analytisk skicklighet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

I stort sett all samhällelig verksamhet – ekonomisk, politisk, kulturell och annan – utförs inom och mellan organisationer. Inriktningen mot organisation inom masterprogrammet är utformad för dig som vill utveckla din förmåga att förstå och på ett ansvarsfullt sätt hantera organisationer, deras omvärld, och de relationer som uppstår dem emellan.

Utbildningen förser dig med verktyg för att förstå, analysera förändringar i, och agera kring hur organisationer styrs. Det kan till exempel handla om hur populära modeller för styrning skapas och sprids. Hur nya typer av professionella aktörer och yrkesgrupper verkar inom och mellan organisationer, och hur dessa påverkar regleringslandskapet inom vilket organisationer verkar. Empiriskt behandlas frågor kring hur dagens organisationer och organisering kan möta de stora samhälleliga och planetära förändringar vi som samhälle står inför. Hur olika roller inom organisationer kan vara med och möta behovet av att förändra vår värld i en mer uthållig och hållbar riktning.

Under programmet tränas du i förmågan att fatta och förmedla ansvarsfulla beslut, ta fram beslutsunderlag, råd och rekommendationer samt att kommunicera och diskutera dessa.

Programmet inkluderar:

 • kurser som erbjuder en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet där vi kombinerar praktiska uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare och praktiker som är experter inom olika områden
 • praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar – värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Inriktningen organisation är baserad på både klassiska och moderna idéer om organisationsteori vilket ger dig en solid teoretisk bas för att förstå hur företag fungerar. Du får också möjlighet att omsätta teorin i praktik med verkliga erfarenheter genom speciella projekt och en valfri praktiktermin.

Utbildningen fokuserar också på hur aktörer som konsulter, lobbyister, tankesmedjor och medier fungerar och påverkar moderna organisationer samt rollen de spelar för att genomföra organisationsspecifika och samhälleliga förändringar.

Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar strategi, samhälleliga utmaningar som digitalisering, globalisering och hållbarhet, vetenskaplig metod, företagsekonomiska teorier samt ledarskap.

Du läser också kurser som är specifika för din inriktning mot organisation. Dessa kurser binds samman av ett tema som vi kallar "ansvarsfullt management" (responsible management). Det är ett perspektiv där organisationers etiska beteende, samhällsansvar, transparens och hållbarhet utgör centrala inslag. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du under termin två att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom organisationsområdet.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Strategi och samtidsfrågor, 15 hp
 • Teorier om företagande och ledning, 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

 • Samtida ledarskapsutmaningars, 7,5 hp
 • Avancerad organisationsteori, 7,5 hp
 • Institutionell analys av organisationer, 7,5 hp
 • Uppkomst och spridning av managementkunskap, 7,5 hp

Termin 3

 • Valfria kurser, praktik eller utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Undervisningsformerna är av varierande karaktär med föreläsningar, seminarier och olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Inriktningen organisation förbereder dig för en mängd olika karriärvägar. Den skapar goda förutsättningar om man vill arbeta med strategiska och analytiska frågor som konsult, analytiker, utredare, forskare eller i beslutsfattande positioner i olika typer av verksamheter som kräver hög analytisk skicklighet.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat på:

 • Accenture
 • Deloitte
 • EY
 • Facebook
 • Attendo
 • H&M
 • Saab
 • BMW Financial Services
 • Northvolt
 • Didner & Gerge Fonder AB
 • Unilever
 • L'Oréal
 • Sandvik

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin