Masterprogram i företagande och ledning – Marknadsföring

120 hp

På inriktningen marknadsföring inom masterprogrammet i företagande och ledning lär du dig förstå och analysera olika typer av marknader. Utbildningen ger dig förståelse för vilka faktorer som påverkar interaktion mellan olika typer av aktörer på en marknad och olika perspektiv på produkt, tjänst och värdeskapande. Programmet förbereder dig för roller som till exempel kundansvarig, affärsutvecklare, analytiker, brand manager, konsult, entreprenör eller som forskare inom akademin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Med en inriktning mot marknadsföring får du ett program som är utformat för att ge dig de analytiska färdigheter och det kritiska tänkande du behöver för att övervinna utmaningar på konsumentmarknader och industriella marknader - samt förstå marknadsföring från ett tjänsteperspektiv. Inriktningen bygger på klassisk teori och aktuell forskning inom området och du får stora möjligheter att omsätta teorin i praktiken. Du kommer att lära dig att presentera dina resultat och slutsatser på ett övertygande sätt.

Programmet innehåller

 • kurser som erbjuder både en solid teoretisk grund och praktisk erfarenhet, och kombinerar praktiska uppgifter och fallstudier med Uppsala universitets starka forskningstradition
 • omfattande och varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området
 • praktik eller möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar – värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till företag och organisationer i ett globalt sammanhang. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Som student på inriktningen marknadsföring kommer du genom fördjupade studier från både teoretiska och praktiska perspektiv få insikt i hur kunder använder information och fattar beslut. Du får lära dig hur företag interagerar med andra marknadsaktörer för att utveckla nya produkter och hur organisatoriska val påverkar kundrelationer.

Programmet följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första året läser du kurser som är gemensamma för alla inriktningar i programmet och som innefattar strategi, samhälleliga utmaningar som digitalisering, globalisering och hållbarhet, vetenskaplig metod, företagsekonomiska teorier samt ledarskap. Därefter läser du kurser som är specifika för din inriktning i marknadsföring. Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du istället att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Tredje terminen väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins internationellt utbyte på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.

Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats om 30 hp, en djupgående studie om ett ämne inom marknadsföringsområdet.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Strategi och samtidsfrågor, 15 hp
 • Teorier om företagande och ledning, 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

 • Samtida ledarskapsutmaningar, 7,5 hp
 • Marknader och marknadsföring, 7,5 hp
 • Tjänstelogik i marknadsföring, 7,5 hp
 • Affärsrelationer på industriella marknader, 7,5 hp

Termin 3

 • Valfria kurser/Internship/Utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Undervisningsformerna är av varierande karaktär med föreläsningar, seminarier och olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och exempel från företag. En viktig egenskap i arbetslivet är förmågan att arbeta i grupper och i team, vilket du får praktisera på många av programmets kurser. Du får bland annat träning i att planera arbete, hantera gruppdynamik, presentera inför och leda diskussioner i små och stora grupper. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Du redovisar dina kunskaper och färdigheter såväl muntligt som skriftligt, individuellt och i grupp genom olika former av examination. Det förbereder dig på arbetsuppgifter på ledningsnivå inom både privat och offentlig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Inriktningen marknadsföring erbjuder både en solid teoretisk och praktisk tillämpbar bas inom marknadsföring vilket ger dig möjlighet att analysera och hantera nuvarande branschutmaningar. Du blir förberedd för ett antal roller efter examen. Programmet förbereder dig för marknadsföringsrelaterade arbetsuppgifter i yrkesroller som till exempel kundansvarig, affärsutvecklare, marknadsanalytiker/omvärldsanalytiker, affärsområdesansvarig, brand manager, marknadsföringskonsult, projektledare, entreprenör, eller som forskare inom akademin.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat på:

 • Accenture
 • Deloitte
 • EY
 • Facebook
 • Attendo
 • H&M
 • Saab
 • BMW Financial Services
 • Northvolt
 • Didner & Gerge Fonder AB
 • Unilever
 • L'Oréal
 • Sandvik

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin