Kandidatprogram i företagsekonomi

180 hp

Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle. Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Din kompetens kommer vara bred och omfatta marknadsföring, organisation, finansiell ekonomi och redovisning. Du kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Företagsekonomi är grundbulten i alla ekonomiutbildningar. Här blir det ditt huvudområde. Under den treåriga utbildningen kommer du att ägna dig åt studier i företagsekonomi som omfattar både marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi. Det ger dig en unik kompetens som ekonom, med breda och djupa kunskaper i företagsekonomi. Du får även utöka din kompetens genom att lägga till ytterligare ett ämne som profilerar dig på arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig

  • förberedelse inför ledande befattningar inom företag och förvaltning
  • övning i att tänka etiskt, hållbart och långsiktigt
  • ett program med nära samarbete med näringslivet
  • möjlighet att studera på en utländsk business school.

Programmet fokuserar på att ge en helhetsbild av företaget och dess olika områden såsom organisation, marknadsföring, finansiell ekonomi och redovisning såväl som fördjupad kunskap i de olika delområdena. Du kommer kunna göra marknadsplaner, ha kunskap om hur olika verksamheter kan ledas, styras och utvecklas.

Förutom ämneskunskaperna lägger programmet stor vikt på just ansvar, hållbarhet samt etiska perspektiv och förhållningssätt så att du efter din examen kan möta de utmaningar som samhället står inför idag, det vill säga att tänka långsiktigt och hållbart. Du lär dig att se företag och organisationer utifrån ett helhetsperspektiv som gör att du bättre kan förstå dess inflytande på vårt samhälle.

Kandidatprogrammet i företagsekonomi ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Campus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi som huvudområde.

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Företagsekonomi är ett brett område där du ges möjlighet till att läsa det som intresserar dig mest och anpassa det till vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Programmet inleds med en introduktionstermin som sätter ekonomiämnet i ett historisk och globalt sammanhang. Du får grundläggande kunskaper i ämnet företagsekonomi samt lägger grund för din förmåga att fatta kloka beslut och metodiskt ta del av och analysera information i kvantitativ och kvalitativ form. Fokus ligger på företagsekonomins historiska och nutida sammanhang, ansvarstagande och beslutsfattande. Du utvecklar kunskaper om vetenskap och forskning samt din förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter.

Den andra terminen innehåller kurser som ger en första inblick i marknadsföring, organisation och ledning, redovisning samt kalkylering.

Termin tre fortsätter du med företagsekonomi och fortsättningskurser i marknadsföring, organisation och ledning, finansiering och ekonomistyrning.

Termin fyra och fem är öppna terminer där du kan göra egna val och skapa en personliga prägel på utbildningen. Ta chansen att under en termin läsa vid någon av de Business Schools som Företagsekonomiska institutionen har utbytesavtal med och lägg därefter till ett nytt ämne (biområde) om 30 högskolepoäng (hp) i din kunskapsportfölj. Eller, skräddarsy din utbildning med att antingen läsa två nya ämnen om vardera 30 hp eller fördjupa dig i ett ämne om 60 hp.

Under sjätte och sista terminen studerar du fördjupningskurs i företagsekonomi 30 hp, varav 15 hp är en självständig kandidatuppsats. Med utgångspunkt från vetenskapliga metoder och teorier skriver du en examensuppsats där du utifrån din specialisering gör en vetenskaplig undersökning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Du har under programmets gång goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid något av de universitet som Uppsala universitet och Företagsekonomiska institutionen har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att såväl bredda som fördjupa dina kunskaper. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med nya människor. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Företagsekonomiska institutionen har avtal med över 40 universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. Vi erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika. Utöver det har Uppsala universitet universitetsövergripande studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Undervisningen bedrivs i mindre grupper. Det är vanligt med självständiga arbeten och under utbildningens gång får du successivt ta ett allt större ansvar för det egna lärandet. För att kontinuerligt utveckla din förmåga att uttrycka dig är skrivandet av texter och muntliga presentationer återkommande inslag i undervisningen.

Förutom de ämneskunskaper du skaffar, kommer du utveckla din förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt. Till exempel vad gäller att planera, utföra, analysera och redovisa vetenskapligt upplagda studier. Du kommer därför genomgående under utbildningen få redovisa dina kunskaper och färdigheter genom varierande former av examination. I den avslutande kandidatuppsatsen visar du att du uppnått målet genom att du självständigt integrerar och tillämpar dina kunskaper i en kandidatuppsats.

Stor del av litteraturen i kurserna är engelskspråkig, men undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska.

Arbetsmarknaden för en examen med företagsekonomi som huvudområde är bred. Särskilt för ansvarstagande ekonomer med god omdömesförmåga som vågar tänka utanför ramarna. Som ekonom kan du jobba inom organisationer såsom tjänsteföretag, industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer. Eller så startar du ditt eget företag för att förverkliga dina drömmar och visioner.

Det här innebär att arbetsuppgifterna för en ekonom varierar mycket. Du kan arbeta med exempelvis redovisning, budget och revision, inom finansförmedling, marknadsföring, försäljning, annat kommersiellt arbete eller inom utrednings- och planeringsarbete med ekonomisk inriktning.

Det är också vanligt att ekonomer efter ett antal år i yrkeslivet jobbar i någon form av chefs- och ledningsposition. Efter kandidatexamen kan du också söka till de magister- och masterprogram som universitetet erbjuder.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin