Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

Framtidens ledare, kommunikatörer och IT-chefer behöver alla både breda och djupa kunskaper om management, kommunikation och IT. De måste också kunna kommunicera i den snabbt föränderliga IT-världen. Vid masterprogrammet i management, kommunikation och IT får du en unik utbildning som ger dig både bredd och djup. Du får en IT-profil på din kompetens som svarar mot framtidens krav på gränsöverskridande och flexibilitet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i management, kommunikation och IT ger dig en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om informationsteknikens och digitaliseringens konsekvenser för samhälle, grupper och individer. Du får förståelse för olika typer av möjligheter och problem relaterade till digitalisering i olika typer av verksamheter.

Som student vid programmet förbereds du även på att samarbeta systematiskt i projekt för att med tillgängliga resurser säkerställa att utvecklade och anskaffade digitala lösningar gör nytta i uppdragsgivarens verksamhet. Programmet tar sin utgångspunkt i mänskliga och organisatoriska aspekter av olika typer av digitaliseringsprojekt, med särskilt fokus på vikten av god intern och extern kommunikation.

Inom programmet fokuserar vi på fyra ämnen:

 • företagsekonomi
 • informationssystem
 • människa-datorinteraktion
 • medie- och kommunikationsvetenskap.

Lärare med specialkompetens inom de olika ämnesområdena samarbetar för att ge ett helhetsperspektiv på viktiga frågor. I avancerade studier skiftas fokus från fakta och förståelse till tillämpning och analys. Fokus ligger på att utveckla en kompetens baserad på att kunna utveckla förmågan att uttrycka och undersöka problematiseringar inom relevanta studieområden; identifiera och använda lämpliga metoder för empiriska studier; medverka och driva projektgrupper.

Har du en bakgrund som ekonom fördjupar du dina kunskaper i management samtidigt som du breddar dina kunskaper om kommunikation och IT i moderna företag och organisationer. Är du systemvetare eller har andra IT-kunskaper kommer programmet att fördjupa dina kunskaper om nya sätt att använda IT och samtidigt sätta in det i en ram av management och kommunikation. Som medie- och kommunikationsvetare kommer du att lära dig mer om management och IT-baserad kommunikation i företag och organisationer. Det är i kontakten mellan de olika kunskapsfälten som det spännande sker.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi som huvudområde.

Programmet har en fast kursordning. Den första kursen introducerar dig brett för digitaliseringens roll i samhället. Denna introduktionskurs svarar mot behovet att kunna orientera sig i en komplex nutid av digitalisering, kommunikation och organisation. Kursen tar upp olika perspektiv på digitaliseringsproblematik, och visar på hur organisationsförändring och digitalisering är komplexa processer som kräver en bred ansats innefattande såväl tekniska som kommunikativa och ekonomiska samhällsperspektiv.

Därefter följer ett antal delkurser där du introduceras till begrepp och teorier kring data, system, beslut, styrning och kunskap. Du får vidare ett kommunikativt perspektiv på hur vi förstår organisationer och deras verksamheter med särskilt fokus på digitalisering och management. Du tränas i samhällsvetenskaplig forskningsmetod och att självständigt och kritiskt formulera och analysera kommunikativa problem och utmaningar samt att finna lösningar på dessa såväl skriftligt som muntligt. Du får även läsa om hur strategiarbete går till och hur kort- och långsiktiga mål kan formuleras, implementeras och utvärderas.

Andra året läser du om ämnet människa-datorinteraktion och dess teorier, metoder och praktiker för design av interaktiva system. Du förbereds för att samarbeta med olika intressenter i en systemutvecklingsprocess och även att kunna bedöma och upphandla tjänster inom interaktionsdesign och utvärdering. Du får även läsa om hur strategiarbete går till och hur kort- och långsiktiga mål kan formuleras, implementeras och utvärderas.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som redovisas i form av en uppsats. Beroende på dina förkunskaper är huvudområdet för examensarbetet antingen inom informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi. Examensarbetet kan exempelvis basera sig på ett projektarbete i samarbete med näringslivet och/eller anknyta till aktuell forskning inom området.

Kurser inom programmet

År 1

 • Digitalisering och samhälle, 7,5 hp
 • Corporate Communication, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskaplig metod 15 hp
 • Informationssystem och management, 15 hp
 • Informationsanalys och beslutsstöd, 15 hp

År 2

 • Användbarhet och design av interaktiva system, 15 hp
 • IT och strategi, 15 hp
 • Examensarbete, 30 hp

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Kurserna ges på svenska men med inslag på engelska. En kurs ges på engelska. Utformningen av kurserna ämnar väva samman teoretiska idéer med praktiska moment i form av övningar, laborationer, projekt och case-metodik. Examination sker oftast i flera moment på de olika kurserna, då i form av prov, seminarier, dokumentation, laborationer och skriftliga uppgifter.

Utbildningen öppnar möjligheter till många olika arbetsområden. Studenter som examinerats från programmet har fått jobb inom såväl konsultbranschen som inom stora organisationer.

Utbildningens profil sticker ofta ut i ansökningsprocesser och den utvecklade kompetensen att kunna se ur olika perspektiv leder ofta till en kort väg till ansvarspositioner inom såväl verksamhetsområden som shared services och andra organisationsövergripande enheter. Tidigare studenter blir snabbt projektledare eller får olika roller inom processägande. Även för de som får arbeten inom mer etablerade roller för management, kommunikation och IT, uppfattas deras breda kompetens vara en tillgång för hela organisationen.

Utbildningen kan också leda vidare till fortsatta samhällsvetenskapliga studier. Den ger behörighet till forskarutbildning i antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin