Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

Utbildningsplan, SMK2M

Kod
SMK2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 maj 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/50 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp informationssystem, informatik, systemvetenskap, människa-datorinteraktion, medie- och kommunikationsvetenskap eller företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

För att digitaliseringens möjligheter ska kunna användas på bästa sätt, men också för att de risker och utmaningar som finns ska identifieras och uppmärksammas, behövs kunskap om vad utvecklingen kan komma att betyda. Masterprogrammet i management, kommunikation och IT ger fördjupad kunskap om digitaliseringens konsekvenser för samhälle, organisationer, grupper och individer.

Programmet ger förståelse för olika typer av möjligheter och utmaningar relaterade till digitalisering i olika typer av verksamheter. Vidare syftar programmet till att förbereda studenten att samarbeta systematiskt i projektform för att med tillgängliga resurser säkerställa att utvecklade och anskaffade digitala lösningar gör nytta i uppdragsgivarens verksamhet. Programmet tar utgångspunkt i mänskliga och organisatoriska aspekter av digitalisering, med särskilt fokus på kommunikationens roll för berörda parter. Programmet är uppbyggt kring fyra huvudområden:

 • informationssystem
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • människa-datorinteraktion
 • företagsekonomi

Studenten skall genom sina fördjupade kunskaper vara väl rustad att ta en strategisk och ledande roll i det digitala informationssamhällets utveckling.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • kunskap om och förståelse för digitaliseringens konsekvenser för samhälle, organisationer, grupper och individer, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom informationssystem, kommunikation och informationsteknikens organisatoriska sammanhang,
 • fördjupad insikt i för programmet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna visa

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap om digitaliseringens konsekvenser för samhälle, organisationer, grupper och individer,
 • förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa, strategiska IT-relaterade frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
 • färdighet i att använda lämpliga digitala lösningar som stöd för ledning och kommunikation i organisationer,
 • förtrogenhet med metoder för kommunikation i samband med planering och genomförande av komplexa IT-projekt,
 • förtrogenhet med tillämpliga metoder för ledning och styrning av komplexa IT-projekt i olika organisatoriska sammanhang,
 • färdighet i att undersöka och sammanställa krav, upphandla, införa och utvärdera användbarhet i digitala lösningar för att lösa problem och tillvarata potentialen hos människor, organisationer och samhälle,
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att lösa problem i samverkan med andra, samt att reflektera över och utveckla samverkansformer i systemutvecklingsprocesser,
 • förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • förmåga att inom ramen för programmets syfte och mål göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar 120 högskolepoäng. Centralt för utbildningen är aktuella teman inom digitaliseringens konsekvenser för samhälle, organisationer, grupper och individer. Programmet består av kurser på avancerad nivå. Under första terminen introduceras studenterna för grunderna i digitalisering och digital transformation som fenomen för att sedan under nästkommande terminer undersöka dess relevans i bredd och djup inom och över ämnesgränser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete termin 4 som redovisas i en uppsats. Beroende på studentens förkunskaper är huvudområdet för examensarbetet antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna och terminerna ska läsas i en fastställd ordning.

Undervisning

Undervisningen sker på flera olika sätt såsom genom föreläsningar, laborationer, lektioner, workshops och seminarier. Mer praktiskt inriktad undervisning ges i samband med laborationer vid datorer samt vid handledning av inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Varierande examinationsformer tillämpas med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning.

Examen

Beroende på studentens förkunskaper och val av fördjupning leder programmet till en filosofie masterexamen (Master of Social Science) med informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin