Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

Utbildningsplan, SMK2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SMK2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/22 Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp informationssystem, informatik, systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

UTBILDNINGENS SYFTE

Masterprogrammet i management, kommunikation och IT ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om informationsteknikens roll i företag och samhälle. Programmet ger förståelse för olika typer av möjligheter och problem relaterade till användning av IT i olika typer av verksamheter. Vidare syftar programmet till att förbereda studenten att samarbeta systematiskt i projekt för att med tillgängliga resurser säkerställa att utvecklade och anskaffade IT-lösningar gör nytta i uppdragsgivarens verksamhet. Programmet tar utgångspunkt i mänskliga och organisatoriska aspekter vid utveckling och användning av IT, med särskilt fokus på vikten av god intern och extern kommunikation.

Programmet är uppbyggt kring tre huvudteman

- informationssystem och användbarhet,

- management samt

- strategisk kommunikation och medier.

Studenten skall genom sina fördjupade kunskaper vara väl rustad att ta en ledande roll i det digitala informationssamhällets utveckling.

Mål

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Vad gäller kunskap och förståelse skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig

 • kunskap och förståelse inom området management, kommunikation och IT, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom informationssystem, strategisk kommunikation och informationsteknikens organisatoriska sammanhang,
 • fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
 • fördjupad metodkunskap inom huvudområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig och kunna visa

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom området management, kommunikation och IT
 • förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa strategiska IT-relaterade frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
 • färdighet i att använda lämpliga IT-baserade system som stöd för ledning och kommunikation i organisationer
 • förtrogenhet med tillämpliga metoder för intern och extern kommunikation i samband med komplexa IT-projekt,
 • förtrogenhet med tillämpliga metoder för ledning och styrning av komplexa IT-projekt i olika organisatoriska sammanhang,
 • färdighet i att undersöka och sammanställa krav, upphandla, införa och utvärdera användbarhet för IT-baserade informationssystem för att lösa problem och tillvarata potentialen hos människor, organisationer och samhälle,
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att lösa problem i samverkan med andra, samt att reflektera över och utveckla samverkansformer i systemutvecklingsprocesser,
 • förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten vid avslutad utbildning ha tillägnat sig
 • förmåga att inom området management, kommunikation och IT göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH STRUKTUR

Programmet omfattar 120 högskolepoäng. Centralt för utbildningen är aktuella teman inom management, kommunikation och IT. Programmet består av kurser på avancerad nivå och innehåller följande:

- Introduktion till management, kommunikation och IT

- Informationssystem och management

- Informationsanalys och beslutsstöd

- Corporate communication

- Människa-datorinteraktion

- IT och strategi

- Masteruppsats

Under första delkursen introduceras fokusområdet MKIT för att sedan under senare kurser undersöka dess relevans i bredd och djup inom och över ämnesgränser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som redovisas i en uppsats. Beroende på studentens förkunskaper är huvudområdet för examensarbetet antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi. Examensarbetet kan baseras på ett projektarbete i samarbete med annan part och/eller anknyta till aktuell forskning inom området.

Undervisning

UNDERVISNINGSFORMER OCH EXAMINATION

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Mer praktiskt inriktad undervisning ges i samband med laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Examinationen på kurser sker i form av prov, seminarier, laborationer och skriftliga uppgifter. På genomgångna kurser ges betyget "underkänd", ”godkänd” eller ”väl godkänd”.

Examen

Beroende på studentens förkunskaper och val av fördjupning leder programmet till masterexamen med informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi som huvudområde. För masterexamen krävs 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i något av huvudområdena inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Etappavgång kan ske efter ett år och utbildningen avslutas med magisterexamen. För magisterexamen krävs 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng i huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Den tvååriga masterutbildningen tillåter etappavgång efter ett år med möjlighet att avlägga filosofie magisterexamen, 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning i antingen informationssystem, medie- och kommunikationsvetenskap, människa-datorinteraktion eller företagsekonomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin