Kandidatprogram i digital affärsutveckling

180 hp

Vill du arbeta med digital marknadsföring, e-handel, affärsanalys eller kommunikation och leda den digitala övergången som alla företag och organisationer går igenom i dag? En förutsättning för att kunna skapa nya digitala lösningar är att ha djupa kunskaper i både IT och ekonomi och kunna se hur de samverkar för att utveckla nya affärsområden. Den kompetensen får du när du läser kandidatprogrammet i digital affärsutveckling.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

För att möta de förändringar och den utveckling som sker genom digitaliseringen behövs förnyelse och ett nytt sätt att tänka. I kandidatprogrammet i digital affärsutveckling har vi valt att kombinera företagsekonomi med systemvetenskapens sätt att förhålla sig till hur IT kan användas och skapa nytta för människor.

Företagsekonomer har en helhetsbild av företag och är förtrogna med marknadsföring, organisation, finansiell ekonomi och redovisning. Systemvetare utvecklar de mjukvaror som behövs för att hantera affärsdata. De kombinerade kunskaperna och förståelsen för hur IT och ekonomi samverkar med varandra är en förutsättning för att lyckas med digitaliseringen inom såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor.

Utbildningen ger dig

  • kompetens inom ett nytt växande arbetsområde som förenar det som ekonomer och systemutvecklare arbetar med
  • kunskap om hur du leder och utvecklar ett företags affärer med digitala verktyg
  • möjlighet att ta en dubbel examen i både företagsekonomi och informationssystem.

Du kommer att lära dig hur man hanterar stora datamängder för att skapa nya tjänster, hur IT kan skapa värden och nytta inom olika branscher och hur digitala lösningar kan användas för att utveckla företag och verksamheter. Du får också förståelse för de viktiga förändringar som sker i samhället i och med digitaliseringen. Programmet ger dig verktyg för att skapa kundnytta och konkurrensfördelar.

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Campus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Programmets två huvudområden är informationssystem och företagsekonomi. Du väljer att fördjupa dig i det ämne som intresserar dig mest och som du vill arbeta inom. Utbildningen är till viss del tekniskt inriktad men du behöver inga tidigare IT-kunskaper.

Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för utveckling av informationssystem. I detta ryms bland annat informationsteknik, systemutveckling, databasdesign, programutveckling och interaktionsdesign. Det kan både handla om att utveckla nya IT-system och om att vidareutveckla befintliga. Väljer du att specialisera dig mot informationssystem skiljer sig kunskaperna i teknik mot de som utbildar sig till systemvetare.

Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. I ämnet ingår redovisning, finansiering, organisation, verksamhetsstyrning, marknadsföring och mycket mer. Väljer du att specialisera dig mot företagsekonomi har du samma ämneskunskaper som de som läser till ekonom.

År 1

Den första terminen innehåller kurser i informationssystem. Du studerar det både från ett samhällsvetenskapligt och från ett programvarutekniskt perspektiv. Stor vikt läggs vid digitaliseringens innebörd för näringsliv och offentlig förvaltning. Vidare läser du två kurser som ger en introduktion till databaser respektive programvaruutveckling.

Den andra terminen ger dig en första inblick i programmets andra huvudområde, företagsekonomi. Terminen omfattar kurser i redovisning och kalkylering samt organisation, ledning och marknadsföring.

År 2

Tredje terminen inleds med fortsättningskurser i företagsekonomi där du läser ekonomistyrning, finansiering, organisation, ledning och marknadsföring.

Den fjärde terminen innehåller fyra fortsättningskurser i informationssystem, med fördjupning inom databaser, innovation och förändringsarbete, systemutveckling och interaktionsdesign.

År 3

Termin fem består av valfria kurser där du har möjlighet att studera vid ett utländskt universitet. Vill du ha dubbel examen i företagsekonomi och informationssystem kan du söka informationssystem C som valbar kurs och sedan läsa företagsekonomi C nästa termin.

Under sjätte och sista terminen läser du en fördjupningskurs i företagsekonomi eller informationssystem. Oavsett inriktning kommer 15 hp av din fördjupningskurs att utgöras av en självständig kandidatuppsats.

Kurser inom programmet

I studieplanen kan du se vilka kurser som ingår i programmet och vad varje kurs innehåller.

Studera utomlands

Företagsekonomiska institutionen har avtal med över 40 universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. Vi erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika. Utöver det har Uppsala universitet har universitetsövergripande studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Grupparbete i projektform är vanligt i de flesta kurser, liksom inlämningsuppgifter, PM och uppsatser. Du får stöd genom handledning och återkoppling. Examinationen sker genom muntliga och/eller skriftliga prov, seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatser. De varierar beroende på kursernas art.

Under hela utbildningen får du möjlighet att utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser och kurser kan komma att ges helt på engelska.

Utbildningen förbereder dig för yrken med IT- eller ekonominriktning inom såväl små som stora företag som efterfrågar digitala affärsutvecklare med analytisk kompetens samt samarbets- och problemlösningsförmåga. Du kan arbeta med affärsutveckling men också med IT-strategiska frågor, systemutveckling, databaser och dataanalys, projektledning, försäljning, budget och revision.

Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling ger, beroende på val av huvudområde, behörighet att söka vidare till olika masterprogram vid Uppsala universitet. Om du läser informationssystem som huvudområde kan du söka vidare till tvåårigt masterprogram i systemvetenskap eller människa–datorinteraktion. Läser du företagsekonomi som huvudområde kan du söka vidare till något av de ettåriga magisterprogrammen i hållbart företagande och ledning och entreprenörskap, alternativt till det tvååriga masterprogrammet i företagande och ledning. Alla studenter, oavsett val av huvudområde, är behöriga att söka det tvååriga masterprogrammet management, kommunikation och IT.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin